Một gram DNA có thể chứa được bao nhiêu dữ liệu?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

In March 2017, Yaniv Erlich and Dina Zielinski of Columbia University and the New York Genome Center published a method known as DNA Fountain that stored data at a density of 215 petabytes per gram of DNA.

Vào tháng 3 năm 2017, Yaniv Erlich và Dina Zielinski thuộc Đại học Columbia và New York Genome Center đã công bố một phương pháp được gọi là DNA Fountain có thể lưu trữ dữ liệu với mật độ 215 petabyte trên gam DNA.

1 petabyte = 1 triệu gigabytes

Wikipedia

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *