Điều tuyệt vời nhất vẫn chưa đến

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Life is short. It’s too short to live depressed. It’s too short to live anxious. And it’s too short to struggle everyday with thinking about taking your life. I want to challenge you tonight to get up that you are not quitting tonight. That one day it is appointed unto all men to die but that is God’s responsibility not mine and so I don’t know who I’m preaching to tonight. But I want to say to you get up, your future is brighter than your past. I want to say to you in the balcony get up. Your latter is greater than your former. I want to say to every person in this room get up. Because the best is still not yet to come.

Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thật quá ngắn để sống trong chán nản. Thật quá ngắn để sống trong lo lắng. Và quá ngắn để đấu tranh hàng ngày với những suy nghĩ này sẽ lấy đi cuộc sống của bạn. Tôi muốn thách thức bạn tối nay hãy thức dậy rằng bạn sẽ không bỏ cuộc tối nay. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều phải chết, nhưng đó là trách nhiệm của Thượng Đế không phải của tôi và vì vậy tôi không biết ai là người tôi giảng vào tối nay. Nhưng tôi muốn nói với bạn hãy thức dậy, tương lai của bạn tươi sáng hơn quá khứ của bạn. Tôi muốn nói với bạn ở ban công, hãy thức dậy. Cái sau này của bạn lớn hơn cái trước của bạn. Tôi muốn nói với mọi người trong phòng này hãy thức dậy. Bởi vì điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến.

1 comment / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *