Dịch giọng nói Xayah (Phần 3)

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Khi di chuyển xa Rakan

 Xayah: “Play it safe!” – Cẩn thận đấy.
Rakan: “Baby, I don’t do safe!” – Em yêu, Anh ko cần phải cẩn thận.

   Xayah: “You okay?” – Anh ổn chứ?
Rakan: “Oh, this is all so intense!” – Ồ, ở đây thật căng thẳng!

Rakan: “You can’t tell me you weren’t impressed!” – Em ko thể nói với Anh là em không ấn tượng đấy?
Xayah: “With what?” – Ấn tượng cái gì?
Rakan: “Just generally! I’m amazing!” – Chung chung thôi! Anh thật tuyệt vời.

   Xayah: “Honey, what are you doing?” – Anh yêu, a đang làm gì thế?
Rakan: “I can’t die looking this good!” – Trong Anh đẹp thế này không thể chết được.

   Rakan: “After this, how about we get some human food?” – Sau trận này, chúng ta kiếm chút thức ăn của loài người, em thấy sao?
Xayah: “A nice dinner?” – Một bữa tối ngon lành?
Rakan: “Chocolate!” – Sô cô la!
Xayah: “That’s not what—” – Đó không phải là…
Rakan: “We’re eating chocolate!” – Chuúng ta sẽ ăn sô cô la.

   Xayah: “Do you remember the plan?” – Anh nhớ kế hoạch không đấy?
Rakan: “Nope, but let’s do it!” – Không nhưng chúng ta cùng làm nào.

Rakan: “I have a cunning plan.” – Anh có một kế hoạch xảo quyệt
Xayah: “Really? What is it?” – Thật ư? Là gì vậy?
Rakan: “I’m not going to tell you. That’s the really cunning bit!” – Anh sẽ không nói cho em biết. Vì nó khá xảo quyệt.

   Rakan: “I think you intimidate human females.” – Anh nghĩ em đang ăn hiếp phụ nữ loài người.
Xayah: “Yeah, so?” – Vậy rồi sao?
Rakan: “It’s kinda hot!” – Khá “hot” đấy.

   Rakan: “Should I show them the dance?” – Anh có nên cho chúng xem điệu nhảy không?
Xayah: “Show them the dance.” – Cho chúng xem đi nào.

   Rakan: “You thinking about me?” – Em đang nghĩ về Anh đấy à?
Xayah: “I’m a little busy!” – Em hơi bận chút xíu.
Rakan: “That’s very upsetting!” – Anh rất thất vọng.

   Xayah: “Baby, what did I tell you?” – Anh yêu, em đã bảo anh thế nào?
Rakan: “Try not to die?” – Đừng để bị giết.
Xayah: “Close enough.” – Gần đúng rồi đó.

   Rakan: “Did you see the clothes those guys were wearing?” – Em có thấy quần áo họ mặc không?
Xayah: “Yeah, gross.” – Vâng, tởm.

   Rakan: “Rakan has arrived!” – Rakan đã đến rồi đây.
Xayah: “I saw you. Everyone can see you.” – Em thấy rồi. Mọi người đều thấy.
Rakan: “Yeah! That’s what I like!” – Ừ. Anh thích vậy.

   Rakan: “Can I start off?” – Anh bắt đầu được chứ?
Xayah: “You want to start it off?” – Anh muốn bắt đầu?
Rakan: “Let’s start it off!” – Cùng bắt đầu nào.

   Rakan: “I’m a humble entertainer!” – Anh chỉ là một nghệ sĩ khiêm tốn.
Xayah: “Really, darling?” – Thật sao Anh yêu?
Rakan: “Yeah, I’m the best.” – Vâng, Anh giỏi nhất.

   Rakan: “Who is that gorgeous thing over there?” – Cái thứ tuyệt đẹp kia là ai vậy?
Xayah: “Now’s not the time, darling.” – Anh yêu, giờ ko phải lúc.
Rakan: “It’s always the time!” – Lúc nào cũng là lúc.

   Rakan: “Hey, I’m not gonna kill you, she is! Say hi, honey.” – Này, tao sẽ không giết mày. Mà là cô ấy. Nói “hi” đi em yêu.
Xayah: “Hi.” – Hi

   Rakan: “I’m handling it, dear.” – Anh sẽ giải quyết nó, em yêu.
Xayah: “Are you?” – Thật không?
Rakan: “I was, I— I will.” – Anh đã , Anh…anh sẽ.

  Rakan: “How long do we fight?” – Chúng ta chiến đấu bao lâu nữa?.
Xayah: “Until we are free. Until magic is free.” – Cho đến khi chúng ta được tư do. Cho đến khi pháp thuật được giải phóng.
Rakan: “Is that after lunch?” – Vậy là sau bữa trưa ko?

   Xayah: “Do you remember our escape route?” – Anh có nhớ con đường tẩu thoát không?
Rakan: “Uh… yes?” – Ờ, nhớ?
Xayah: “I’ll take that as a no.” – Em sẽ coi đó là không.

   Rakan: “How will we know if the plan works?” – Làm sao chúng ta biết kế hoạch có hiệu quả?
Xayah: “We’ll still be alive!” – Là chúng vẫn còn sống.

   Xayah: “Woo, shake those tail feathers, baby!” – Woo, lắc cái lông đuôi nào, anh yêu.
Rakan: “I am not a piece of meat.” – Anh không phải cục thịt.

   Rakan: “Caw caw, caw caw!” – O o, o o
Xayah: “You used the secret call! Is everything alright?” – Anh dùng mật hiệu. Mọi chuyển ổn cả chứ?
Rakan: “We have a secret call? I just like that sound! Caw caw!” – Chúng ta có mật hiệu? Anh chỉ thích âm thanh đó thôi. O o

   Xayah: “Hey, I need you here! Uh, never mind, just… go that way!” – Em cần anh ở đây! Ờ, không có gì…anh cứ đi lối đó.
Rakan: “No-one can control me!” – Không ai có thể điều khiển được Anh.
Xayah: “That’s right, babe.” – Đúng vậy, anh yêu.

   Xayah: “Look sharp, baby.” – Nhanh lên, Anh yêu. (Trong ngầu phết, anh yêu)
Rakan: “Ha! When don’t I?” – Ha! Có khi nào mà không!

   Rakan: “If I vanish, what would you do?” – Nếu Anh biến mất, em sẽ làm gì?
Xayah: “I would never be whole again.” – Em sẽ không bao giờ trọn vẹn nữa.

   Rakan: “Am I good to you?” – Anh có tốt với em không?
Xayah: “The best.” – Tốt nhất

   Rakan: “I’m going rogue!” – Anh sẽ đi hoang.
Xayah: “There’s a surprise.” – Sẽ ngạc nhiên lắm đấy!

   Rakan: “Be right back!” – Anh sẽ trở về sớm.
Xayah: “Will you?” – Có không?
Rakan: “Who can know these things?” – Ai có thể biết được những việc này chứ?
Xayah: “You! You can know these things!” – Anh! Chính Anh có thể biết đấy.

   Xayah: “I love you!” – Em yêu Anh.
Rakan: “I know.” – Anh biết

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *