Tân Luật

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

The New Canonical Codes

Nguồn text Tiếng Việt ở đây
Nguồn text Tiếng Anh ở đây
Paralleled text by sachsongngu.top

NOTES CONCERNING THIS ENGLISH TRANSLATION
Due to the present special circumstances in Vietnam, an official permission from the Sacerdotal Council (Hội-Thánh), the Tây Ninh Holy See, cannot be obtained. For better understanding and practice, the browsers/readers should consult the text in Vietnamese (see Tân Luật).
(Unofficial translation)

TIỂU TỰPreface
Phàm con người phải biết có chi trên đầu. Cái không trung trên đầu ta đó là Trời. Ðấng cầm quyền trên ấy là Ðấng Tạo Hóa, là Ngọc Hoàng Thượng Ðế là Chúa Tể cả Càn Khôn Thế Giái.    All human beings should recognise what is existing over our heads. The infinite space over our heads is Heaven / Trời. The Supreme Being who rules up there is the CREATOR, the Ngọc Hoàng Thượng Đế (The Celestial Jade Emperor), the Supreme Head of the Universe and the Cosmos.
Nay Ðấng Tạo Hóa lấy danh lập Ðạo là Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng huyền diệu Tiên Gia đến dựng nơi nước Nam ta, một nền chơn Ðạo rất cao thượng mà độ rỗi nhơn sanh khỏi luân hồi, gọi là Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.    Today, the Creator has come under the name of CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT-MA-HA-TÁT, to found in Vietnam, through miraculous spiritism, a true Religion of high moral value to save human beings from the reincarnation cycle. This Religion is called ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (Great Way or Great Religion for the Third Amnesty or Salvation).
Ðức Thựơng Ðế vì thương yêu nhơn loại đến độ rỗi chúng ta, lại gọi mình là Thầy, kêu chúng ta là Môn Ðệ.In his great love for human beings, The Celestial Jade Emperor comes to our salvation. He calls himself MASTER, and calls us His DISCIPLES.
Vậy nên chúng ta phải hết lòng kính mến và sùng bái Ðấng Tạo Hóa và hết dạ tín ngưỡng cái Ðạo rất huyền vi mầu nhiệm của Ðấng Chí Tôn.    Consequently, we must respect and whole-heartedly worship the CREATOR and must bring all our faith to his miraculous Religion.
Cái tông chỉ của Ðại Ðạo là gồm cả ba Ðạo chánh là: Nho, Thích, Ðạo chuyển cả ba Ðạo ấy mà hiệp lại làm một. Nên chi chúng ta tu Ðại Ðạo thì phải noi theo tông chỉ của Tam Giáo, mà tập rèn tâm tánh, là phải nắm trọn Tam Cang, Ngũ Thường, vẹn giữ Tam Qui, Ngũ Giái và cần luyện Tam Bửu, Ngũ Hành.The principal aim of the Great Religion is to synchronise the teachings of the three main Religions: Confucianism, Buddhism and Taoism  into One. Therefore, in following the Great Religion (Đại-Đạo), we must observe the basic principles of those Three Religions (Tam Giáo) to cultivate (to improve and purify) our heart and character by strictly following the Three Principal Social Bonds (Tam Cang) and the Five Cardinal Virtues (Ngũ Thường) in Confucianism, the Three Refuges (Tam Qui) and Five Interdictions (Ngũ Giới) in Buddhism, as well as striving to unify the Three Jewels/Treasures (Tam Bủu) and the Five Elements of Nature (Ngũ Hành) in Taoism.
Người mà gồm được hết cả ba thì là gần Thần, Thánh, Tiên, Phật vậy.    Whoever is able to fulfil the teachings of Three Religions is ready to attain the level of the THẦN (Angels), THÁNH (Saints), TIÊN (Immortals, Archangels), and PHẬT (Buddhas).
ÐẠO PHÁPRELIGIOUS LAW
CHƯƠNG I: Chapter I
VỀ CHỨC SẮC CAI TRỊ TRONG ĐẠOHIERARCHY OF RELIGIOUS DIGNITARIES
Ðiều Thứ Nhứt: Trên hết có một phẩm GIÁO TÔNG là anh cả có quyền thay mặt cho Thầy mà dìu dắt cả tín đồ trong đường Ðạo và đường Ðời. Ðức Giáo Tông có quyền về phần xác, chớ không có quyền về phần hồn.Article 1: - The highest rank is the Giáo-Tông (Pope), the eldest brother, has the right to represent God (Divine Master/Thầy) to guide all believers in the Spiritual Way (Đạo) and in the Temporal Way (Đời). He has control over their bodies, but not their souls.
Ðức Giáo Tông đặng phép thông công cùng Tam Thập Lục Thiên và Thất Thập Nhị Ðịa Giái mà cầu rỗi cho cả tín đồ.The Giáo-Tông is allowed to communicate with the Thirty Six Heavens, and Seventy Two Planets to beseechsalvation for the souls of all believers.
Chư tín đồ phải tuân mạng lịnh phẩm ấy.All believers must obey his orders.
Ðiều Thứ Nhì: Kế đó có ba vị CHƯỞNG PHÁP của ba phái là Nho, Thích, Ðạo.Article 2: - Next, there are three Chưởng Pháp (Legislative/Censor Cardinals) belonging to the three branches: Nho (Confucianism), Thích (Buddhism), Đạo (Taoism).
Ba vị ấy có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc của Giáo Tông truyền xuống, hoặc của Ðầu Sư dâng lên. Như hai đàng chẳng thuận thì phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại.The three Chưởng Pháp have the right to examine the religious laws before their promulgation, whether they come from the Giáo-Tông, or are proposed by the Đầu-Sư (Cardinals). Should the two parties be in disagreement, the Chưởng Pháp must submit the law to the Hộ-Pháp (Dharma Protector) who will take it to the Temple of Divine Alliance (Hiệp-Thiên-Đài) where he will call on God for modifications.
Ba vị ấy có quyền xem xét Kinh Ðiển trước khi phổ thông; như có Kinh Luật chi làm cho bại phong hóa thì ba vị ấy phải truất bỏ chẳng cho xuất bản.The three Chưởng Pháp have the right to check the prayers and other religious books before they are distributed and propagated. Should they find any works harmful to public morals, they must destroy and forbid its publication.
Mỗi Chưởng Pháp có ấn riêng. Ba ấn phải có đủ trên mỗi Luật mới đặng thi hành.Each Chưởng-Pháp has his particularly assigned seal. The three seals must appear together on each law to make it valid.
Chưởng Pháp phải can gián sửa lỗi của Giáo Tông; nếu cả ba thấy lẽ vô đạo của Giáo Tông, có quyền đem đơn kiện nơi Tòa Thánh.The Chưởng-Pháp must dissuade the Giáo-Tông and correct his mistakes. Should they find immoral mistakes committed by the Giáo-Tông, they have the right to challenge them before the Holy See as a law-suit.
Ðiều Thứ Ba: Ba vị ÐẦU SƯ của ba phái có quyền cai trị phần Ðạo và phần Ðời của tín đồ.Article 3: - The three Đầu-Sư (Cardinals) of the three branches have the right to rule the believers, spiritually and temporally.
Ba vị ấy đặng quyền lập luật, song phải dâng lên cho Giáo Tông phê chuẩn. Ba vị ấy phải tuân mạng lịnh Giáo Tông truyền dạy. Như khoản Luật Lệ nào nghịch với sự sinh hoạt của nhơn sanh thì ba vị ấy được nài xin hủy bỏ.They have the right to enact laws, but they must submit them for the approval of the Giáo-Tông (Pope). They must respectfully obey the Giáo-Tông's orders and instructions. Should a law be contrary to the existing practices of the general group of believers/humanity, they (the three Cardinals) can appeal for its annulment.
Như Luật Lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy mà cả ba đều ký tên không tuân mạng thì Luật Lệ ấy phải trả lại cho Giáo Tông; Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng Pháp xét nét lại.Should a law, set down by the Giáo-Tông be the subject of a unanimous rejection signed by the three Cardinals, it must be returned to the Giáo-Tông, who will order the Chưởng-Pháp  for reexamination.
Ba vị có ấn riêng nhau; mỗi tờ giấy chi chi phải có đủ ba ấn mới thi hành.The three Đầu-Sư are provided with the three particular seals; for any document to be considered valid for implementation, it must have the imprint of all three seals.
Ðiều Thứ Tư: Ba mươi sáu vị PHỐI SƯ, chia ra mỗi phái là 12 vị. Trong ấy có ba vị CHÁNH PHỐI SƯ.Article 4: - There are thirty six Phối-Sư (Archbishops) divided into three branches, twelve for each, including three Chánh-Phối-Sư (Principal Archbishop).
Ba vị ấy đặng thế quyền cho Ðầu Sư mà hành sự song chẳng quyền cầu phá luật lệ.The three Principal Archbishops can substitute the Đầu-Sư (Cardinals), but cannot ask for the repeal of the law.
Ðiều Thứ Năm: GIÁO SƯ có 72 người, trong mỗi phái có 24 người. Giáo Sư là người để dạy dỗ chư tín đồ trong đường Ðạo và đường Ðời.Article 5: - There are seventy two Giáo-Sư (Bishops), twenty four for each branch. The Giáo-Sư are responsible for the spiritual and temporal education of believers.
Buộc Giáo Sư lo lắng cho chư tín đồ như anh ruột lo cho em.The Giáo-Sư are obliged to care for the believers the way elder brothers do for his younger blood brothers.
Giáo Sư cầm sổ bộ của cả tín đồ, phải chăm nom về sự tang hôn của mỗi người.The Giáo-Sư keep all records of the believers. They must take care of marriage and funeral for each believer.
Như tại châu thành lớn, Giáo Sư được quyền cai quản và cúng tế Thầy như thể Ðầu Sư và Phối Sư.In large towns Giáo-Sư have the right to preside over worshipping ceremonies the way that the Đầu-Sư and Phối-Sư do.
Giáo Sư đặng quyền dâng sớ cầu nài về Luật Lệ làm hại nhơn sanh hay là cầu chế giảm Luật Lệ ấy.The Giáo-Sư have the right to present petitions to God with the aim of suppressing or modifying laws which are harmful to humanity.
Giáo Sư phải thân cận với tín đồ như anh em một nhà cần lo giúp đỡ.The Giáo-Sư must be approachable and close to all believers as blood brothers and sisters in need in the same family.
Ðiều Thứ Sáu: GIÁO HỮU là người để phổ thông chơn đạo của Thầy, đặng quyền xin chế giảm Luật Lệ đạo, đặng phép hành lễ khi làm chủ mấy cái chùa nơi mấy tỉnh nhỏ. Có 3.000 Giáo Hữu, mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt.Article 6: - The Giáo-Hữu (Priests) have the mission of propagating God's True Religion. They have the right to request alleviation of religious laws, and to preside over ritual ceremonies when being assigned to administer a Temple (Thánh-Thất) in small provinces. There are three thousand Giáo-Hữu, one thousand for each branch. This number must be neither increased nor decreased.
Ðiều Thứ Bảy: LỄ SANH là người có hạnh, lựa chọn trong chư tín đồ mà hành lễ. Lễ Sanh đặng quyền đi khai đàn cho mỗi tín đồ.Article 7: - The Lễ-Sanh (Student Priests) are chosen from among the righteous sub-dignitaries to conduct ceremonies. They have the right to preside over the installation ceremony of domestic God's Altar for every adept.
Phải vào hàng Lễ Sanh rồi mới mong bước qua hàng Chức Sắc.To become dignitaries, it is necessary to pass the rank of Lễ-Sanh.
Luật lệ lập Hội Thánh này vì chiếu theo Thánh Ngôn mà đem ra.These Laws and Rules in establishing the Sacerdoce are based on Devine Messages.  
Ðiều Thứ Tám:Article 8: -
Ðầu Sư muốn lên Chưởng Pháp thì nhờ ba vị công cử nhau.- The Đầu-Sư (Cardinals) are promoted to the rank of Chưởng-Pháp by a vote among three of them.
Phối Sư muốn lên Ðầu Sư thì nhờ 36 vị công cử lên.- The Phối-Sư (Archbishops) are promoted to the rank of Đầu-Sư (Cardinals) by a vote among thirty six of them.
Giáo Sư muốn lên Phối Sư thì nhờ 72 vị công cử nhau.- The Giáo-Sư (Bishops) are promoted to the rank of Phối-Sư (Archbishops) by a vote among seventy two of them.
Giáo Hữu muốn lên Giáo Sư thì nhờ 3.000 vị xúm nhau công cử.- The Giáo-Hữu (Priests) are promoted to the rank of Giáo-Sư (Bishops) by a vote among three thousand of them.
Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu thì nhờ cả Lễ Sanh xúm nhau công cử.- The Lễ-Sanh (Student-Priests) are promoted to the rank of Giáo-Hữu (Priests) by a vote of all Lễ-Sanh (Student Priests).
Ngôi Giáo Tông thì hai phẩm Chưởng Pháp và Ðầu Sư tranh đặng, song phải chịu toàn tín đồ công cử mới đặng.- Chưởng-Pháp (Legislative/Censor Cardinals) and Đầu-Sư (Cardinals) can be candidates for the Papal Throne (Ngôi Giáo-Tông), but they must be elected through a universal vote of all believers.
Kỳ dư Thầy giáng cơ ban thưởng mới ra khỏi luật lệ ấy mà thôi. Luật lệ lập Hội Thánh này vì chiếu theo Thánh Ngôn mà đem ra.Except when God comes through a spiritism seance to award some one, otherwise all dignitaries must be bound by this election law.  
CHƯƠNG II: Chapter II
VỀ NGƯỜI GIỮ ĐẠOABOUT BELIEVERS
Ðiều Thứ Chín: Muốn xin nhập môn phải có hai người đạo đức tiến dẫn đến người làm đầu trong Họ. Hai người tiến dẫn phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới cho hiểu biết đạo lý.Article 9: - Anyone who wishes to enter Caodaism has to be introduced by two believers of outstanding moral rectitude to the Head of Parish. The two introducing believers must be responsible for teaching and providing guidance of the new follower in understanding the Caodaist path of ethics and morality.
Ðiều Thứ Mười: Mỗi Thánh Thất từ đây phải lập minh thệ. Còn ai mới vô Ðạo, nội ngày đem tên vào sổ phải ra đứng giữa đại điện thề liền.Article 10: - Each local Temple (Thánh-Thất) is then responsible for administering the oath-taking ceremony for the new follower, who must be registered and immediately take an oath, on the same day, in front of God's Altar.
Buộc phải thuộc Kinh và thông hiểu Luật Pháp của Ðại Ðạo truyền ra.The new believer must learn by heart the prayers and understand the religious laws promulgated by The Great Way (Đại-Đạo).
Ðiều Thứ Mười Một: Người làm đầu trong Họ hay là Chức Sắc thay mặt cho mình phải đến làm lễ cúng khai đàn trấn thần an vị cho người mới vào Ðạo.Article 11: - The Head of Parish or his representative dignitary must come to install the domestic God's Altar and perform the initiation ceremony to bless the new believer's home .
Ðiều Thứ Mười Hai: Nhập môn rồi gọi là tín đồ. Trong hàng tín đồ có hai bực:Article 12: - Once converted and baptized (Nhập môn), the new adherent is called a believer (Tín Đồ). Believers are classified into two categories:
1. Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người thường, song buộc phải giữ trai kỳ họăc 6 họăc 10 ngày trong tháng, phải giữ Ngũ Giái Cấm và phải tuân theo Thế Luật của Ðại Ðạo truyền bá. Bực này gọi là người giữ Ðạo mà thôi; vào phẩm hạ thừa.1.     Those who live with their families (unmarried and married persons) and earn their living as ordinary people. However they must practice vegetarian diet for six or ten days a month, must  observe the Five Interdictions/Ngũ Giới Cấm, and obey the Secular Laws/Rules of the Secular Life/Thế-Luật promulgated by the Great Way (Đại-Đạo). These believers are called layman keeping the Way, belonging to the Lower Category or Secular order (Hạ-Thừa).
2. Một bực đã giữ trường trai, giái sát và tứ đại điều qui, gọi là vào phẩm thượng thừa.2.     Those who observe a full-time vegetarian regime, free themselves from killing and follow the Four Great Commandments (Tứ Đại Điều-Qui) are classified in the Higher Category or Higher order (Thượng Thừa).
Ðiều Thứ Mười Ba: Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện Ðạo.Article 13: - Among the Lower Category (Hạ-Thừa), those who observe ten days or more of vegetarian diet (per month) will be granted admission into a Meditation House (Tịnh-thất) where Esoteric Teaching are taught and they’ll be assigned a supervisor who'll assist them in practicing spiritual exercises.  
Ðiều Thứ Mười Bốn: Chức Sắc cai trị trong đạo từ bực Giáo Hữu sắp lên, phải chọn trong bực người thượng thừa mà thôi.Article 14: - Dignitaries from the Religious Administration having the rank of Priest (Giáo-Hữu) and above must be selected only from among believers in the Higher category (Thượng Thừa).
Ðiều Thứ Mười Lăm: Bực thượng thừa theo Ðại Ðạo buộc phải để râu, tóc. Ăn mặc thường. Phải dùng toàn đồ vải trắng, hoặc màu theo phái mình, song phải tùy tiện chẳng nên xa xí.Article 15: - Those who belong to the Higher category (Thượng Thừa) of Đại-Đạo must grow beard and not cut hair. They must wear only simple white cotton dress or the colour assigned to their branch. They must be frugal and never indulge in luxuries.
CHƯƠNG III:Chapter III
VỀ VIỆC LẬP HỌESTABLISHMENT OF A PARISH
Ðiều Thứ Mười Sáu: Nơi nào có đông tín đồ được chừng 500 người sấp lên, thì được lập riêng một Họ đặt riêng một Thánh Thất, có một Chức Sắc làm đầu cai trị.Article 16: - Any local area having more than 500 believers is authorized to establish a Parish (Họ Đạo) and a Temple (Thánh-Thất) which is managed by a dignitary.
Ðiều Thứ Mười Bảy: Sự lập Họ phải có phép Ðức Giáo Tông và phải do nơi quyền người.Article 17: - Parish/Parishes can be established only with the permission and authority of His Holyness Giáo-Tông.
Ðiều Thứ Mười Tám: Bổn đạo trong Họ phải tuân mạng lịnh của Chức Sắc làm đầu trong Họ, nhứt nhứt phải do nơi người, chẳng đặng tự chuyên mà trái Ðạo.Article 18: - The parishioners must obey the order of the Dignitary, Head of Parish, and strictly follow his guidance/teachings without acting on one's own will.
Ðiều Thứ Mười Chín: Một tháng hai ngày Sóc Vọng, bổn đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy. Trừ ra ai có việc được chế.Article 19: - Twice a month, the first and the fifteenth day of the lunar calendar, believers must come to the local Temple (Thánh-Thất) to worship and listen to the teachings. Exception can be made for those with acceptable excuses.
Ðiều Thứ Hai Mươi: Chức Sắc giữ Thánh Thất mỗi ngày phải làm tiểu lễ bốn lần theo Tứ Thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Mỗi Thời phải cúng đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối và 12 giờ khuya.Article 20: - The Dignitary who is staying at the Temple (Thánh-Thất), must exert four minor praying ceremonies (Tứ Thời) a day and exactly on time  at 6 a.m. (Thời Mẹo), 12 p.m. (Thời Ngọ), 6 p.m. (Thời Dậu), and 12 a.m. (Thời Tý).
Ðổ một hồi chuông trước khi hành lễ. Trong mấy Thời này, bổn đạo muốn đến tụng kinh tùy ý.The bell must be rung before beginning the ceremony. The believers may or may not take part in these ceremonies as they wish.
CHƯƠNG IV:Chapter IV
VỀ NGŨ GIỚI CẤMTHE FIVE INTERDICTIONS
Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt: Hễ nhập môn rồi phải trau giồi giữ tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới Cấm là:Article 21: - Once converted and baptized to the Religion, believers must cultivate themselves by improving their attitudes and observing Five Interdictions:
1. Nhứt Bất Sát Sanh, là chẳng nên sát hại sanh vật.1.     Not Killing: it is forbidden to kill any living creatures.
2. Nhì Bất Du Ðạo, là cấm trộm cướp; lấy ngang, lường gạt của người, hoặc mượn vay không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy để ý hại cho người, mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận.2.     Not Stealing: it is forbidden to commit robbery, banditry, to pilfer, to take goods without permission, to cheat, to borrow without returning, or to keep stolen goods, to keep others' belongings lost in the street, to covet others' possession, to make ill wish to others for one's own benefit, or to cheat in gambling.
3. Tam Bất Tà Dâm, là cấm lấy vợ người, thả theo đàn điếm, xúi giục người làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt (vợ chồng không gọi tà dâm).3.     Not Committing Lewd Actions: it is forbidden to commit adultery, to fall into debauchery, to encourage others to act immorally, to entertain immorally or indecent thoughts at the sight of a beautiful/handsome person, or to seduce by speech. (Relations between spouses are not considered to be lewd actions).
4. Tứ Bất Tửu Nhục, là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng ước rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị.4.     Not Indulging in the Use of Alcohol or a Luxurious Life Style: it is forbidden to abuse the drinking of alcohol and the eating of meat; overeating and overdrinking cause disorder to the physical body and spirit and disturb public peace. It is also forbidden to wish for or covet unusual drinks and rich food.
5. Ngũ Bất Vọng Ngữ, là cấm xảo trá láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày lỗi người, chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô tục, chưởi rủa người, hủy báng Tôn Giáo, nói ra không giữ lời hứa.5.     Not Lying: it is forbidden to use false words, to speak falsely, or to boast in order to deceive others. It is forbidden to expose another person's faults, to turn wrong into right and vice-versa; to malign, to defame, to talk ill of other people, to incite anger or hatred in people, or to bring matters to public trial; to swear or use vulgar language; to curse other people; to blaspheme religion; to renege on a promise.
CHƯƠNG V:Chapter V
VỀ TỨ ĐẠI ĐIỀU QUITHE FOUR GREAT COMMANDMENTS
Ðiều Thứ Hai Mươi Hai: Buộc phải trau giồi đức hạnh giữ theo tứ đại điều qui là:Article 22: - The Caodaists must improve their virtues, and cultivate themselves by observing the Four Great Commandments:
1.    Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt.1.     Must obey the teachings given by the superiors/higher ranks, not be ashamed of accepting criticism by a subordinate. Caodaists should use civility as the basis for dealing with others, recognising their own faults and repenting sincerely.
2.    Chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên Ðạo. Ðừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền.2.     Do not flaunt your talents or qualities in arrogance and haughtiness; be humble and efface yourself in the service of others. Caodaists should help and guide others into God's Path. Do not be vengeful nor hinder virtuous and wise persons.
3.    Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Ðối với trên, dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung.3.     Be accurate in money matters: receipts and expenses must be clear. Do not borrow without paying back. Do not be impolite and discourteous to the higher ranks/superiors. Higher ranks, in teaching the lower ranks/subordinates, must do so with civility. Lower ranks, in advising or approaching the higher ranks, must not be lacking in deference and respect.
4.    Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh trước rồi khi sau.4.      Be sincere, consistent in both the presence and absence of others. Do not be respectful in the presence of individuals and then insult, condemn, or offend them in their absence.
Ðừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng đừng vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dễ dưới. Ðừng cậy quyền mà yểm tài người. Do not remain indifferent without trying to reconcile co-believers who do not agree with one another or are in conflict. Do not take possession of public materials for private use. Do not act out of personal interest to the detriment of public interest. Must observe the Laws and Rules. Do not cling to personal opinion and oppose the higher ranks/superiors, or be uncivil towards subordinates. Do not abuse authority to repress the talents or abilities of others.
CHƯƠNG VI:Chapter VI
VỀ GIÁO HUẤNON EDUCATION
Ðiều Thứ Hai Mươi Ba: Trong Ðạo sẽ lập trường để dạy chữ và dạy Ðạo.Article 23: - Schools will be organized in the Religion to give religious instruction and general education.
Ðiều Thứ Hai Mươi Bốn: Cách dạy và các việc sắp đặt trong trường sẽ có lập thể lệ riêng.Article 24: - Will establish special regulations for the pedagogy and the management of the school.
Ðiều Thứ Hai Mươi Lăm: Sau những người có giấy Tốt Nghiệp của nhà trường cho mới được dự cử vào hàng Chức Sắc trong Ðạo.Article 25: - Later, only believers who have a graduation certificate from these schools are qualified as candidates for the functions of dignitaries of the Religion.
CHƯƠNG VII:Chapter VII
VỀ HÌNH PHẠTSANCTIONS
Ðiều Thứ Hai Mươi Sáu: Trong bổn đạo ai có phạm luật pháp về mấy điều khoản nhẹ, thì về quyền người làm đầu trong Họ phân xử và đặng răn phạt quì hương tụng Kinh Sám Hối.Article 26: - Believers who have committed minor misdemeanours (mistakes) will be judged by the Head of Parish by way of counselling, warnings, and punishment by having the believer to kneel in front of God's Altar and recite the Prayer of Repentance.
Ðiều Thứ Hai Mươi Bảy: Như phạm tội trọng hay là tái phạm, thì phải đệ lên cho Hội Công Ðồng phán đoán.Article 27: - Serious offences or recurrent mistakes will be referred to a Discipline Council (Hội Công Đồng) for judging.
Hội ấy một vị Ðầu Sư hay là Phối Sư phái mình làm đầu và có hai vị Chức Sắc hai phái kia nghị án. Hội nầy được quyền trục xuất. The Discipline Council chaired by a Cardinal (Đầu-Sư) or an Archbishop (Phối-Sư) of the same Religious Branch as the delinquent and two dignitaries of the two other Branches as assessors. This Council has the right to excommunicate the delinquent believer.
Ðiều Thứ Hai Mươi Tám: Về đường đời bổn đạo có xích mích nhau, cũng phải đến cho người làm đầu trong Họ phân giải.Article 28: - In the secular/temporal life, if there are disagreements and conflicts between/among the parishioners, they must be referred to the Parish Head for resolution.
Ðiều Thứ Hai Mươi Chín: Chư Chưc Sắc, ai có phạm luật pháp trong đạo, thì đem trước Tòa Tam Giáo phân xử.Article 29: - Dignitaries who commit infractions of the Laws and Constitutions of the Religion must appear before the Tòa Tam Giáo (Court of the Three Religions) for judgment.
Ðiều Thứ Ba Mươi: Tòa Tam Giáo có Ðức Giáo Tông làm đầu. Ba vị Chưởng Pháp nghị án. Vị Ðầu Sư phái mình về phần dâng biểu buộc tội. Một chức sắc Hiệp Thiên Ðài làm trạng sư.Article 30: - The Tòa Tam Giáo (Court of the Three Religions) comprises of the Giáo- Tông (Pope) as Chairman, the three Chưởng-Pháp (Legislative/Censor Cardinals) as assessors. The Đầu-Sư (Cardinal) of the same Branch as the delinquent, acts as prosecutor. A dignitary of Hiệp-Thiên-Đài (Legislative Body) acts as a defence lawyer.
Ðiều Thứ Ba Mươi Mốt: Tòa này có quyền xử giáng cấp hay là trục xuất.Article 31: - This Court has the power to deliver a demotion or excommunication verdict.
CHƯƠNG VIII:Chapter VIII
VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT PHÁPTHE PROMULGATION OF THE LAW AND REGULATIONS
Ðiều Thứ Ba Mươi Hai: Trong hạn 6 tháng, kể từ ngày ban hành luật pháp nầy chư tín đồ phải tuân y các điều lệ.Article 32: - Within six months, from the day of promulgation of this New Canonical Law, believers must comply with the provisions of its Codes.
Ngoại trừ:Exceptions:
1. Những người làm nghề nghiệp phạm nhằm luật cấm thì được kỳ hạn một năm phải giải nghệ.- 1) Those who work in professions that do not comply with the Code must change their profession within one year's time.
2. Những Chức Sắc chưa trường trai được kỳ hạn hai năm phải tập theo cho kịp.- 2) Dignitaries, who are not yet on full-time vegetarian diet, have up to two years of practice in order to adapt to this rule.
Kỳ dư luật lệ Thầy canh cải phải tuân theo, còn bao nhiêu phải tùy cựu luật.Beside the codes which are already changed and improved by The Divine Master/God that believers must observe, all other former codes are still effective.
THẾ LUẬTSECULAR LAW
Người được nhập môn hành đạo phải tuân y Thế Luật như sau nầy:Those who are converted to the Caodaism must strictly follow the following Secular Rules:
Ðiều Thứ Nhứt: Hễ thọ giáo với một Thầy thì tỉ như con một cha, phải thương yêu nhau; liên lạc nhau, giúp đỡ nhau lấy lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong đường Ðạo và đường Ðời.Article 1: - Having followed the Religion/Way with the same Divine Master (God), the believers must considered themselves as children of the same father. They must love each other; maintain good relations among themselves, help each other, treat each other honestly, mutually guide one another in both spiritual life (Religion Path) and temporal life (Secular Path).
Ðiều Thứ Hai: Nhập đạo rồi thì phải quên những việc oán thù nhau khi trước; phải tránh việc ganh ghét tranh đua và kiện cáo; phải nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau. Rủi có điều chi xích mích, phải vui nghe người làm đầu trong Họ phân giải.Article 2: - Once having entered Caodaism, believers must forget previous hatreds, must avoid acts of jealousy, of competition and conflict involving a law-suit. Mutual tolerance must be practiced in order to live in harmony and peace. If there is discord, the involved believers have to be open-minded and gladly accept the reconciliation of the Parish Head.
Ðiều Thứ Ba: Phải giữ Tam Cang Ngũ Thường là nguồn cội của Nhơn Ðạo; nam thì hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, nữ thì tùng phụ, tùng phu, tùng tử và công, dung, ngôn, hạnh.Article 3: - The Three Principal Social Bonds (Tam Cang) and Five Cardinal Virtues (Ngũ Thường) are the fundamental rules of conduct of Confucianism which humankind must observe. Men must show filial piety, loyalty, politeness and courtesy, honesty and integrity. Women must remain submitted to their father, husband and children (Three Womanly Subjections / Tam Tùng); and they should fulfil their duties towards their family, care well for their appearance, use nice and charming words and have good attitude and conduct (Four Womanly Virtues / Tứ Đức).
Ðiều Thứ Tư: Ra giao thiệp với đời thì phải tập và giữ tánh ôn, lương, cung, khiêm, nhượng.Article 4: - In relating to the public, the believers should practice and maintain an attitude of flexibility, honesty, respect, modesty and condescension.
Ðiều Thứ Năm: Ðối với hàng đạo hữu phải nuôi nấng cái tình thù tạc với nhau, cho khắn khít cái dây liên lạc. Trong hàng tín đồ còn ở thế phải nhớ 2 dịp là tang và hôn.Article 5: - Among co-believers, good relations must be promoted to strengthen the bonds of fraternity. Believers who belong to the secular order must concern about funeral and wedding occasions.
Ðiều Thứ Sáu: Việc hôn là việc rất trọng đời người. Phải chọn hôn trong người đồng đạo; trừ ra khi nào người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu.Article 6: - Marriage is a very important act in life. Spouse should be chosen from among co-believers, except in the case when the future spouse agrees to convert to same religion.
Ðiều Thứ Bảy: Tám ngày trước lễ Sính, chủ hôn trai phải dán bố cáo nơi Thánh Thất sở tại cho trong bổn đạo hay, sau khỏi điều trắc trở.Article 7: - Eight days before the engagement ceremony, the head of the groom's family must place a notice about the marriage at the Temple (Thánh-Thất) to prevent from any possible problems.
Ðiều Thứ Tám: Làm lễ Sính rồi hai đàn trai và gái phải đến Thánh Thất mà cầu lễ "Chứng Hôn".Article 8: - After the engagement ceremony, both the groom and bride must come to Thánh-Thất to request for marriage celebration.  
Ðiều Thứ Chín: Cấm người trong Ðạo, từ ngày ban hành luật này về sau, không được cưới hầu thiếp. Rủi có chích lẻ giữa đường thì được chấp nối.Article 9: - After this Code is published, it will be forbidden for the believers to take concubine(s). In case of widowhood, re-marriage is allowed.
Thảng như phụ nữ kia không con nối hậu thì Thầy cũng rộng cho đặng phép cưới thiếp song chính mình chánh thê đứng cưới mới đặng.Should the wife be sterile and childless, the Divine Master allows the husband to marry a second wife, however his principal wife herself must arrange for the wedding.
Ðiều Thứ Mười: Trừ ra có ngoại tình hay là thất hiếu với công cô, vợ chồng người đạo không được để bỏ nhau.Article 10: - The Caodaist couple are not allowed to divorce, except in the case of adultery or lack of filial piety to parents-in-law.
Ðiều Thứ Mười Một: Con nít mới sanh phải chọn cha và mẹ đỡ đầu cho nó, phòng sau bảo hộ nó lúc rủi phải thân côi.Article 11: - New born child should have a god-parent who will take care of him/her just in case of he/she becomes an orphan.
Ðiều Thứ Mười Hai: Ðứa con nít khi được một tháng sắp lên phải đem đến Thánh Thất sở tại mà xin làm lễ "Tắm Thánh" và ghi vào bộ sanh của bổn đạo.Article 12: - New born child from one month old onwards must be brought to the Temple (Thánh-Thất) to receive baptism (Lễ Tắm Thánh) and to be registered in the birth records of the Religion.
Ðiều Thứ Mười Ba: Buộc cha mẹ con nít từ 6 tuổi, chí 12 tuổi phải cho con vào trường học chữ hay là học đạo.Article 13: - Parents must send their children aged from six to twelve years old to school for general and religious education.
Ðiều Thứ Mười Bốn: Trong bổn đạo xảy có người mãn phần qui vị thì chư tín đồ trong họ phải chung cùng đến giúp và chia buồn với tang chủ.Article 14: - When a fellow adept passes away, the believers of the Parish should come to help and consol the family of the defunct.
Mỗi Họ cũng nên lập một Nghĩa Ðịa riêng.Each Parish should have its own cemetery.
Ðiều Thứ Mười Lăm: Người làm đầu trong Họ, khi tang chủ mời, phải đến hiệp với chư tín đồ trong Họ, làm lễ Cầu Siêu cho vong linh theo Tân Luật và đưa xác đến mộ phần.Article 15: - The Parish Head, once requested by the mourning family, must come and coordinate other co-believers in the Parish to hold the ceremonies Praying for the Salvation of the defunct's Soul (Lễ Cầu siêu) conforming with the Tân-Luật (New Canonical Law) and join the cortège to the grave.
Ðiều Thứ Mười Sáu: Trong việc tống chung, không nên xa xí, không nên để lâu ngày, không nên dùng đồ âm công có màu sắc lòe loẹt, chỉ dùng toàn đồ trắng, không nên đãi đằng rần rộ mà mất sự nghiêm tịnh và mất dấu ai bi.Article 16: - Funeral should not be expensive or lavish, do not prolong, do not use striking colours, only use white colour. Big banquets should not be given as it may diminish the solemn and grievous atmosphere.
Ðiều Thứ Mười Bảy: Trong việc cúng tế vong linh không nên dùng hi sanh, dùng toàn đồ chay thì được phước hơn; không cấm lễ nhạc, song phải dùng lễ nhạc theo Tân Luật. Tang phục thì y như xưa.Article 17: - For the offerings made to the defunct, do not use meat, one can bring more merit to his/her soul by offering vegetarian food. The rites and music are not forbidden, but the rites and music prescribed by the Tân Luật (New Canonical Law) must be used. Mourning dresses are exactly as traditional.
Ðiều Thứ Mười Tám: Việc cầu siêu cho vong linh trong tuần cửu Cửu và đến lúc Tiểu, Ðại tường, thì do nơi Thánh Thất sở tại mà cầu lễ. Bổn đạo trong Họ, nếu có mời, phải đến mà cầu nguyện.Article 18: - The ceremonies Praying for  the Salvation of the defunct's Soul (praying sessions for the ascension of the Soul, cầu siêu cho vong linh) nine times on every nine days period (Tuần Cửu: 9 x 9 Days = first 81 days after the death), the Small Mourning/Short mourning period (Tiểu Tường = 281st  day after the death), and the Grand Mourning/Long mourning period (Đại Tường = 581st day after the death) must be held at the local Temple. The believers, if invited, must come to pray.
Ðiều Thứ Mười Chín: Một người trong đạo gặp tai nạn thình lình, thì bổn đạo trong Họ hãy tùy hỉ chung nhau, tư trợ cho qua lúc ngặt nghèo.Article 19: - If an unforseen accident befalls an adherent, the co-believers of the Parish must, depending on their capacity, help and support him/her through his/her difficult time.
Ðiều Thứ Hai Mươi: Kễ từ ngày ban hành luật này, người bổn đạo chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát sanh, hại vật; chẳng được làm nghề gì mà tồi phong bại tục; chẳng được soạn hay là ấn hành những truyện phong tình, huê nguyệt, không đặng buôn bán các thứ rượu mạnh và á phiện là vật độc làm cho giảm chất con người.Article 20: - From the promulgation of this New Canonic Law, the believers must not hold any job involving killing of living creatures, or being contrary to good morals. They must not write or publish obscene novels, or sell any type of alcohol, spirits and opium, which are the toxic substances harmful to human beings.
Người nào đã lầm lỡ rồi, hãy kiếm thế mà giải nghệ.Should anyone have been holding those jobs, he/she should stop and find a different job.
Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt: Người bổn đạo ăn mặc phải cần kiệm, tùy phận tùy dươn, cũng nên dùng đồ vải bô và giảm bớt hàng lụa.Article 21: - The believers should dress simply and thriftily according to their financial circumstance. It is recommended to dress in cotton and avoid silk.
Ðiều Thứ Hai Mươi Hai: Người nào trong đạo phạm một hay nhiều điều răn cấm trên đây, thì mấy người khác trong bổn đạo hay biết phải khuyên giải. Nếu chẳng nghe, phải đến tỏ cho người làm đầu trong Họ hay, cho người để lời khuyến dạy.Article 22: - Should a believer violate one or more of these codes, any other believer who knows must try to advise the person and persuade him/her to repent. If he/she does not listen to the counsel given, the matter must be brought to the attention of the Head of Parish who will find a resolution.
Ðiều Thứ Hai Mươi Ba: Nếu tái phạm hoặc không bỏ nết hư và nghiệp quấy thì phải trục xuất. Trong bổn đạo không ai đặng nhận nhìn là đạo hữu nữa.Article 23: - Should someone repeatedly violate or not give up incorrigible behaviour and bad karmic deeds, he/she must be excommunicated. Other faithful must no longer consider him/her as a co-believer.
Ðiều Thứ Hai Mươi Bốn:Hội Công Ðồng có Ðầu Sư một phái làm đầu và hai chức sắc hai phái kia nghị sự phán đoán về hình trục xuất theo lời của người làm đầu trong Họ xin.Article 24: - Hội Công Đồng (Discipline Council), consists of a Đầu-Sư (Cardinal) as Chairman, and two dignitaries of the other two branches as assessors, judge the sentence of excommunication proposed by the Parish Head.
Lịnh này sẽ dán nơi Thánh Thất sở tại cho chư tín đồ rõ biết.This order will be posted at the local Temple (Thánh-Thất) to inform to all faithful.
TỊNH THẤTTHE MEDITATION HOUSE
"Tịnh Thất" là nhà thanh tịnh để cho các tín đồ vào mà tu luyện. Muốn vào nhà Tịnh Thất phải tuân y những điều lệ như sau nầy:The Meditation House (Tịnh-Thất) is a calm house where the believers can reside to receive esoteric training. To be able to enter a Tịnh-Thất, believers have to comply with the following regulations:
Ðiều Thứ Nhứt: Trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhơn đạo và giữ trai giái từ sáu tháng sắp lên thì được xin vào Tịnh Thất mà nhập định.- Article 1: Only those believers who have completely fulfilled their social and family obligations (the moral duties toward humanity and family), and have practiced vegetarian diet for at least six months can be admitted to a Tịnh-Thất  to practice Meditation.
Ðiều Thứ Hai: Phải có một người đạo đức hơn mình tiến dẫn và một người đạo hữu bảo hộ.- Article 2: Anyone who would like to enter a Tịnh-Thất, must be introduced by a more virtuous co-believer than him/her and supervised by another co-believer.
Ðiều Thứ Ba: Cấm không đặng thơ tín vãng lai với người ngoài, trừ ra thân nhân, song phải có người "Tịnh Chủ" xem trước.- Article 3: It is forbidden to contact or correspond with people from the outside. Close relatives are exempted, but must be approved by the Head of the Tịnh-Thất.
Ðiều Thứ Tư:Cấm người ngoài không được vào nhà Tịnh, chẳng luận là viên quan chức sắc cùng thân tộc tín đồ.- Article 4: It is forbidden for people from the outside to enter a Tịnh-Thất, whether they be civil servants or Dignitaries of the Religion, co-believers, or relatives of the cloistered person.
Ðiều Thứ Năm: Cấm không được chuyện vãn với người ngoài, trừ ra cha mẹ và con cháu đến thăm song cũng phải có phép người "Tịnh Chủ" cho.- Article 5: It is forbidden to communicate with people from the outside, except his/her parents and own children having been granted  permission by the Head of the Tịnh-Thất.
Ðiều Thứ Sáu: Nhập Tịnh Thất rồi phải tuyệt trầu thuốc và không được ăn vật chi ngoài mấy bữa cơm.- Article 6: After having been admitted to a Tịnh-Thất, the cloistered person has to abstain from chewing betel and smoking, and can eat nothing outside of his/her given meals.
Ðiều Thứ Bảy: Phải giữ cho chơn thần an tịnh, đừng xao xuyến lương tâm. Phải thuận hòa không được tiếng lớn, phải siêng năng giúp ích cho nhau và dìu dắt nhau trong đường đạo.- Article 7: In the Tịnh-Thất, one's spirit must remain calm, and one's conscience must be serene. Everyone must live in peace and harmony with others and raise one's voice. One must be hardworking and work well helping and guiding each other in the path of the Spiritual Way.
Ðiều Thứ Tám: Phải tuân mạng lịnh của một "Tịnh Chủ" phải y theo giờ khắc sẽ định mà hành công tu luyện.- Article 8: Believers staying in a Tịnh-Thất must obey the orders of the Head of the Tịnh-Thất, and strictly follow the schedule for acquiring esoteric training.
CHUNG---- END ----