What If – Dr Strange Final Battle Scene

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Strange supreme was a class act. Right from the “What if strange lost his heart instead of his hands” to the ending, he was a masterpiece. He wasn’t evil, but a broken desperate man trying to rebel against the unjust hand dealt by fate. To have enough power to swallow a galaxy wide explosion with minimal effort and still being unable to save the love of your life is so depressing. His last line sums up his character correctly (I dont remember the exact words but they went like) “Sacrifice? That would imply I had something to lose.”

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *