Up in Michigan – Trên miệt Michigan

Warning: The story you are about to read has adult content.
Lưu ý: Truyện bạn sắp đọc có nội dung người lớn. Không phù hợp cho trẻ em.

EnglishTiếng Việt
JIM GILMORE CAME TO HORTONS BAY from Canada.Jim Gilmore đến Hortons Bay từ Canada. 
He bought the blacksmith shop from old man Horton.Anh mua lại xưởng rèn của ông lão người Horton. 
Jim was short and dark with big mustaches and big hands. Jim thấp, đen với bộ râu rậm và bàn tay to.
He was a good horseshoer and did not look much like a blacksmith even with his leather apron on. Anh là người thợ đóng móng ngựa cừ khôi song hình dáng thì chẳng giống thợ rèn tí nào, dẫu cho anh vận tạp dề da. 
He lived upstairs above the blacksmith shop and took his meals at D. J. Smith’s.Anh sống ở tầng trên của xưởng rèn và đi ăn ở nhà hàng của D. J. Smith.
Liz Coates worked for Smith’s. Mrs. Smith, who was a very large clean woman, said Liz Coates was the neatest girl she’d ever seen. Liz Coates làm ở nhà hàng Smith. Bà Smith, người ưa sạch sẽ, nói rằng Liz Coates là cô hầu bàn chu đáo nhất mà mình từng gặp. 
Liz had good legs and always wore clean gingham aprons and Jim noticed that her hair was always neat behind. Liz có đôi chân đẹp. Cô luôn mang tạp dề sạch bằng vải bông kẻ. Jim Gilmore nhận thấy tóc cô luôn được cặp gọn trên đầu.
He liked her face because it was so jolly but he never thought about her.Anh mến vẻ mặt của cô bởi nó rất tươi tỉnh nhưng anh chẳng bao giờ mơ tưởng về cô.
Liz liked Jim very much. Liz rất thích Jim.
She liked it the way he walked over from the shop and often went to the kitchen door to watch for him to start down the road. Cô thích dáng người khi anh đi bộ từ xưởng đến nhà hàng và cô thường đứng ở cửa bếp để dõi nhìn khi anh bước xuống đường.
She liked it about his mustache. Cô thích bộ râu của anh.
She liked it about how white his teeth were when he smiled. Cô thích hàm răng trắng khi anh mỉm miệng cười.
She liked it very much that he didn’t look like a blacksmith.Cô thích phong cách chẳng mấy giống thợ rèn của anh.
She liked it how much D. J. Smith and Mrs. Smith liked Jim.Cô thích vì ông bà Smith cũng rất quý Jim.
One day she found that she liked it the way the hair was black on his arms and how white they were above the tanned line when he washed up in the washbasin outside the house.Ngày nọ cô nhận ra rằng cô thích những sợi lông màu đen trên cánh tay và màu trắng trên làn da rám nắng khi anh rửa tay trong chậu nước bên ngoài nhà hàng.
Liking that made her feel funny.Ý nghĩ ấy khiến cô cảm thấy buồn cười.
Hortons Bay, the town, was only five houses on the main road between Boyne City and Charlevoix. There was the general store and post office with a high false front and maybe a wagon hitched out in front, Smith’s house, Stroud’s house, Dillworth’s house, Horton’s house and Van Hoosen’s house.Thị trấn Hortons Bay, ngoài cửa hàng tổng hợp và bưu điện có chiếc bình phong giả khá cao trông như thể chiếc xe ngựa đang đỗ phía trước, chỉ có năm ngôi nhà nằm trên trục đường chính từ Boyne City đến Charlevoix: nhà của Smith, nhà của Stroud, của Dillworth, của Horton và nhà của Van Hoosen.
The houses were in a big grove of elm trees and the road was very sandy. Những ngôi nhà đều ẩn trong các lùm cây du rậm rạp, còn con đường thì ngập trong cát.
There was farming country and timber each way up the road.Đằng kia có một xưởng gỗ và khu lâm nghiệp.
Up the road a ways was the Methodist church and down the road the other direction was the township school. Cách đấy một khoảng là nhà thờ của Hội giám lý. Đối điện với nó là trường học của thị trấn.
The blacksmith shop was painted red and faced the school.Xưởng rèn sơn màu đỏ, quay mặt về phía ngôi trường.
A steep sandy road ran down the hill to the bay through the timber. Con đường cát dốc chạy xuống đồi về phía vịnh xuyên qua cánh rừng.
From Smith’s back door you could look out across the woods that ran down to the lake and across the bay. Từ cửa sau của nhà Smith bạn có thể nhìn thấy khu rừng trải dài đến tận hồ và có thể nhìn thẳng qua vịnh.
It was very beautiful in the spring and summer, the bay blue and bright and usually whitecaps on the lake out beyond the point from the breeze blowing from Charlevoix and Lake Michigan.Thiên nhiên rất đẹp vào mùa xuân và mùa hè, mặt vịnh xanh và sáng, mặt hồ thường gọn sóng quanh mỏm đất, mỗi khi có làn gió nhẹ thổi từ Charlevoix vào hồ Michigan.
From Smith’s back door Liz could see ore barges way out in the lake going toward Boyne City. Từ cửa sau của nhà hàng Smith, Liz có thể nhìn thấy những chiếc xà lan chở quặng di chuyển trên mặt hồ về hướng Boyne City.
When she looked at them they didn’t seem to be moving at all but if she went in and dried some more dishes and then came out again they would be out of sight beyond the point.Khi cô nhìn, chúng dường như đứng yên nhưng nếu cô quay vào bếp để nấu vài món rồi quay ra nhìn trở lại thì chúng đã vượt khuất khỏi tầm mắt, qua bên kia mỏm đất.
All the time now Liz was thinking about Jim Gilmore. Bây giờ, suốt cả thời gian, Liz đều nghĩ tới Jim Gilmore.
He didn’t seem to notice her much. He talked about the shop to D. J. Smith and about the Republican Party and about James G. Blaine. Còn anh thì dường như không để ý nhiều đến cô. Anh nói về công việc ở xưởng với D. J. Smith về Đảng Cộng hòa về James G. Blaine.
In the evenings he read The Toledo Blade and the Grand Rapids paper by the lamp in the front room or went out spearing fish in the bay with a jack-light with D. J. Smith.Vào buổi tối, anh đọc tờ Toledo Blade và Grand Rapids bên ngọn đèn ở căn phòng phía trước, hoặc đốt đuốc đi xiên cá trong vịnh với D. J. Smith.
In the fall he and Smith and Charley Wyman took a wagon and tent, grub, axes, their rifles and two dogs and went on a trip to the pine plains beyond Vanderbilt deer hunting.Mùa thu đến, anh, Smith và Charley Wyman chuẩn bị xe ngựa, lều, thực phẩm, rìu, súng trường. Cùng với hai con chó, họ đi đến những cánh rừng thông bên kia Vanderbilt săn hươu.
Liz and Mrs. Smith were cooking for four days for them before they started. Liz và bà Smith chuẩn bị thức ăn trong vòng bốn ngày cho họ.
Liz wanted to make something special for Jim to take but she didn’t finally because she was afraid to ask Mrs. Smith for the eggs and flour and afraid if she bought them Mrs. Smith would catch her cooking.Liz muốn nấu một món đặc biệt để Jim mang đi nhưng cuối cùng cô không làm được bởi cô sợ hỏi xin bà Smith trứng, bột và sợ nếu có mua những thứ ấy thì rồi bà Smith cũng có thể thấy cô nấu.
It would have been all right with Mrs. Smith but Liz was afraid.Bà Smith chẳng khắt khe nhưng Liz sợ.
All the time Jim was gone on the deer hunting trip Liz thought about him.Suốt cả thời gian Jim đi săn hươu, Liz luôn nghĩ về anh.
It was awful while he was gone. Mọi việc trở nên tồi tệ khi anh đi xa.
She couldn’t sleep well from thinking about him but she discovered it was fun to think about him too.Cô không thể ngủ yên khi mãi nhớ về anh và đã phát hiện ra rằng thật là buồn cười khi nghĩ quá nhiều về anh.
If she let herself go it was better. Nếu bản thân cô được phép thổ lộ thì sự việc hẳn sẽ dễ chịu hơn.
The night before they were to come back she didn’t sleep at all, that is she didn’t think she slept because it was all mixed up in a dream about not sleeping and really not sleeping. Buổi tối, trước lúc đoàn đi săn quay về, cô chẳng chợp mắt được chút nào, chỉ tại cô không nghĩ mình đã ngủ mà nguyên do chỉ vì tất cả được trộn lẫn trong trạng thái mơ màng giữa không muốn ngủ và thực tế không ngủ được.
When she saw the wagon coming down the road she felt weak and sick sort of inside. Khi nhìn thấy chiếc xe lăn bánh xuống con đường, cô cảm thấy bồn chồn và nhức nhối.
She couldn’t wait till she saw Jim and it seemed as though everything would be all right when he came. Cô không thể nào chịu đựng nổi cho đến khi nhìn thấy Jim rồi mọi việc dường như ổn định lại khi anh trở về.
The wagon stopped outside under the big elm and Mrs. Smith and Liz went out. Chiếc xe đỗ bên ngoài, dưới cây du lớn. Bà Smith và Liz bước ra.
All the men had beards and there were three deer in the back of the wagon, their thin legs sticking stiff over the edge of the wagon box. Râu của những người đàn ông mọc dài. Có ba con hươu trên thùng xe, chân của chúng thẳng đơ nhô lên trên mép thùng.
Mrs. Smith kissed D. J. and he hugged her. Bà Smith hôn D. J, ông ghì chặt lấy bà.
Jim said “Hello, Liz,” and grinned. Jim nói "Chào, Liz" và nhoẻn cười.
Liz hadn’t known just what would happen when Jim got back but she was sure it would be something. Liz không biết điều gì sẽ xảy ra khi Jim trở về nhưng cô biết chắc chắn sẽ có chuyện gì đó.
Nothing had happened. Chẳng có gì xảy ra.
The men were just home, that was all.Cánh đàn ông chỉ vừa về đến nhà, đấy là tất cả.
Jim pulled the burlap sacks off the deer and Liz looked at them. Jim kéo tấm che, Liz nhìn vào.
One was a big buck.Một trong ba là con hươu đực rất to.
It was stiff and hard to lift out of the wagon.Nó đã bị đông cứng và khó có thể nhấc ra khỏi xe.
“Did you shoot it, Jim?” Liz asked."Anh hạ nó hả Jim?". Liz hỏi.
“Yeah. Ain’t it a beauty?” "Ừ, không tồi chứ?"
Jim got it onto his back to carry to the smokehouse.Jim vác nó trên lưng mang vào nhà hun khói.
That night Charley Wyman stayed to supper at Smith’s. Tối hôm ấy, Charley Wyman ở lại ăn tối với gia đình Smith.
It was too late to get back to Charlevoix. Bấy giờ đã quá muộn để anh quay về Charlevoix.
The men washed up and waited in the front room for supper.Họ tắm, rửa rồi ngồi đợi ở căn phòng phía trước.
“Ain’t there something left in that crock, Jimmy?” "Hãy còn một ít ở trong bình phải không Jimmy?"
D. J. Smith asked, and Jim went out to the wagon in the barn and fetched in the jug of whiskey the men had taken hunting with them. D. J. Smith hỏi, rồi Jim ra ngoài, đi đến chiếc xe ở trong chuồng ngựa, tìm bình whisky mà họ đã mang theo trong chuyến đi săn.
It was a four-gallon jug and there was quite a little slopped back and forth in the bottom. Chiếc bình đựng bốn gallon rượu và hãy còn một ít chưa dùng đến.
Jim took a long pull on his way back to the house. Jim uống một ngụm lớn trên đường quay vào nhà.
It was hard to lift such a big jug up to drink out of it. Thật khó cho bất kỳ khi ai nâng cái bình lớn như thế để uống.
Some of the whiskey ran down on his shirt front. Vài giọt whisky rớt trên vạt trước áo sơ-mi của Jim.
The two men smiled when Jim came in with the jug. Hai người đàn ông mỉm cười khi Jim mang cái bình bước vào.
D. J. Smith sent for glasses and Liz brought them. D. J Smith bảo Liz đi lấy cốc.
D. J. poured out three big shots.D. J rót ra ba cốc lớn.
“Well, here’s looking at you, D. J.,” said Charley Wyman."Nào xin chúc mừng anh, D. J", Charley Wyman nói.
“That damn big buck, Jimmy,” said D. J."Cái con hươu to ấy, Jimmy", D. J nói.
“Here’s all the ones we missed, D. J.,” said Jim, and downed his liquor."Và những con chúng ta để sổng", Jim tiếp lời rồi uống cạn cốc của mình.

“Tastes good to a man.”"Chuyến đi thật tuyệt vời đối với một gã đàn ông".
“Nothing like it this time of year for what ails you.”"Chẳng có gì giống nó, thời gian này trong năm, để giải tỏa nỗi phiền muộn của bạn".
“How about another, boys?”
“Here’s how, D. J.”"Ly này là lời giải thích, D. J".
“Down the creek, boys.”"Hãy đến nhánh sông ấy, các bạn".
“Here’s to next year.”"Ly này dành cho năm tới".
Jim began to feel great. Jim bắt đầu cảm thấy hưng phấn.
He loved the taste and the feel of whiskey. Anh thích mùi vị và cảm giác mà whisky mang lại.
He was glad to be back to a comfortable bed and warm food and the shop.Anh vui khi quay về với chiếc giường ngủ thoải mái, thức ăn nóng và xưởng rèn.
He had another drink. Anh uống thêm ly nữa.
The men came in to supper feeling hilarious but acting very respectable. Mấy người đàn ông đi ăn bữa khuya với tâm trạng vui vẻ nhưng xử sự rất đúng mực.
Liz sat at the table after she put on the food and ate with the family. Liz ngồi vào bàn sau khi cô dọn xong thức ăn và cùng dùng bữa với gia đình.
It was a good dinner. Đó là một bữa ăn tối ngon lành.
The men ate seriously. Cánh đàn ông ăn rất ngon miệng.
After supper they went into the front room again and Liz cleaned off with Mrs. Smith. Sau bữa ăn, họ quay lại căn phòng phía trước.
Then Mrs. Smith went upstairs and pretty soon Smith came out and went upstairs too. Liz dọn rửa mọi thứ với bà Smith. Sau đấy bà Smith lên gác, lát sau Smith đi ra và cũng lên gác.
Jim and Charley were still in the front room. Liz was sitting in the kitchen next to the stove pretending to read a book and thinking about Jim. Jim và Charley vẫn ngồi ở phòng phía trước. Liz ngồi trong bếp, canh lò sưởi, vờ đọc sách trong lúc nghĩ về Jim.
She didn’t want to go to bed yet because she knew Jim would be coming out and she wanted to see him as he went out so she could take the way he looked up to bed with her.Cô muốn gặp mặt khi anh đi ra, như thế cô sẽ mang theo cái nhìn của Jim lên giường.
She was thinking about him hard and then Jim came out. Cô đang mải nghĩ về Jim thì Jim bước ra.
His eyes were shining and his hair was a little rumpled.Mắt anh sáng lên và đầu tóc hơi rối.
Liz looked down at her book. Liz nhìn xuống cuốn sách.
Jim came over back of her chair and stood there and she could feel him breathing and then he put his arms around her. Jim bước đến đằng sau ghế rồi dừng lại. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, lát sau anh choàng tay ôm cô.
Her breasts felt plump and firm and the nipples were erect under his hands. Bầu vú tròn, rắn và núm vú cương cứng dưới bàn tay.
Liz was terribly frightened, no one had ever touched her, but she thought, “He’s come to me finally. He’s really come.” Liz hoảng sợ tột độ, chưa một ai đã từng chạm vào người Liz, nhưng Liz nghĩ: "Rốt cuộc chàng đã đến với mình. Chàng thực sự đã đến với mình".
She held herself stiff because she was so frightened and did not know anything else to do and then Jim held her tight against the chair and kissed her. Cô co cứng người lại bởi lẽ quá sợ và không biết phải làm gì. Sau đó Jim ghì chặt cô vào ghế rồi ghé môi hôn.
It was such a sharp, aching, hurting feeling that she thought she couldn’t stand it. Nụ hôn sắc nhọn, đau nhức, vật vã đến nỗi cô nghĩ mình không thể nào chịu được.
She felt Jim right through the back of the chair and she couldn’t stand it and then something clicked inside of her and the feeling was warmer and softer. Cô cảm nhận Jim qua mặt sau của chiếc ghế, cô không thể chịu đụng được điều đó và rồi có cái gì đấy đang trỗi lên trong người cô, cảm giác của cô trở nên ấm áp và mềm mại hơn.
Jim held her tight hard against the chair and she wanted it now and Jim whispered, “Come on for a walk.” Jim giữ chặt cô vào ghế và bây giờ cô muốn chuyện ấy và Jim thì thào, "Ra ngoài một lát".
Liz took her coat off the peg on the kitchen wall and they went out the door. Liz nhấc áo khoác khỏi cái móc trên tường bếp rồi họ bước ra.
Jim had his arm around her and every little way they stopped and pressed against each other and Jim kissed her. Jim vòng tay quay người cô rồi cứ vài bước, họ dừng lại ôm chặt nhau. Jim hôn cô.
There was no moon and they walked ankle-deep in the sandy road through the trees down to the dock and the warehouse on the bay. Đêm không trăng, họ thả bộ, ngập chân trên con đường cát, xuyên qua rừng, đi xuống cảng, về phía nhà kho trên bờ vịnh.
The water was lapping in the piles and the point was dark across the bay.Nước đang vỗ vào những chiếc cọc, còn mỏm đất thì đen sẫm vắt ra vịnh.
It was cold but Liz was hot all over from being with Jim. Trời lạnh song người Liz bừng nóng khi đi cạnh Jim.
They sat down in the shelter of the warehouse and Jim pulled Liz close to him. Họ ngồi xuống bên dưới mái che của nhà kho rồi Jim kéo Liz lại gần mình.
She was frightened. Cô hoảng sợ.
One of Jim’s hands went inside her dress and stroked over her breast and the other hand was in her lap. Một tay Jim đã ở bên trong áo Liz và đang vuốt ve bầu vú, còn bàn tay kia thì đã lần vào trong vạt váy.
She was very frightened and didn’t know how he was going to go about things but she snuggled close to him. Liz rất kinh hoảng và chẳng thể hình dung anh sẽ làm chuyện ấy như thế nào nhưng cô vẫn xích lại gần anh hơn.
Then the hand that felt so big in her lap went away and was on her leg and started to move up it. Lát sau, bàn tay được cảm nhận quá lớn trong váy Liz bò đi. Nó trườn lên đùi và dấn cao hơn.
“Don’t, Jim,” Liz said. Jim slid the hand further up."Đừng Jim", Liz nói. Jim đẩy bàn tay lên cao hơn.
“You mustn’t, Jim. You mustn’t.” Neither Jim nor Jim’s big hand paid any attention to her."Anh không được, Jim. Anh không được". Cả Jim lẫn bàn tay to của Jim chẳng nghe lời Liz tí nào.
The boards were hard. Những tấm gỗ lát sàn rất cứng.
Jim had her dress up and was trying to do something to her. Jim cởi áo cô và đang cố làm điều gì đó.
She was frightened but she wanted it. Liz sợ nhưng Liz muốn chuyện ấy.
She had to have it but it frightened her. Liz phải biết chuyện ấy nhưng nó khiến Liz sợ.
“You mustn’t do it, Jim. You mustn’t.”"Anh đừng làm điều đó, Jim. Anh đừng".
“I got to. I’m going to. You know we got to.”"Anh phải. Anh sẽ. Em biết chúng ta phải".

“No we haven’t, Jim. We ain’t got to. Oh, it isn’t right. Oh, it’s so big and it hurts so. You can’t. Oh, Jim. Jim. Oh.”"Không, chúng ta không phải, Jim. Chúng ta sẽ không phải. Ôi, nó không hợp. Ôi, nó quá lớn và sẽ làm xây xát".
The hemlock planks of the dock were hard and splintery and cold and Jim was heavy on her and he had hurt her.
Liz pushed him, she was so uncomfortable and cramped. Liz đẩy anh ra, cô quá khó chịu và gò bó.
Jim was asleep. Jim đã ngủ.
He wouldn’t move. Anh không cử động.
She worked out from under him and sat up and straightened her skirt and coat and tried to do something with her hair. Cô xoay xở trườn ra từ bên dưới anh, ngồi dậy, vuốt vạt váy và áo khoác rồi vén lại tóc.
Jim was sleeping with his mouth a little open. Jim đang ngủ, miệng hơi há.
Liz leaned over and kissed him on the cheek. Liz cúi xuống hôn lên má.
He was still asleep. Anh vẫn ngủ say.
She lifted his head a little and shook it. Cô khẽ nâng đầu anh và lắc.
He rolled his head over and swallowed. Anh nghẹo đầu sang bên và nuốt nước bọt.
Liz started to cry. Liz bật khóc.
She walked over to the edge of the dock and looked down to the water.Cô đi đến đầu mép cầu tàu, nhìn xuống nước.
There was a mist coming up from the bay.Mù đang dâng từ phía vịnh.
She was cold and miserable and everything felt gone. Cô lạnh, đau khổ và mọi ham muốn đã tan biến.
She walked back to where Jim was lying and shook him once more to make sure. Cô quay lại nơi Jim nằm, cố đánh thức một lần nữa.
She was crying.Cô thổn thức.
“Jim,” she said, “Jim. Please, Jim.”"Jim", cô gọi, "Jim. Này, Jim".
Jim stirred and curled a little tighter. Jim trở mình rồi cuộn chặt người hơn.
Liz took off her coat and leaned over and covered him with it. Liz cởi áo khoác cúi xuống đắp lên người anh.
She tucked it around him neatly and carefully.Cô cẩn thận chèn nó gọn gàng.
Then she walked across the dock and up the steep sandy road to go to bed.Sau đó cô đi qua cầu tàu, lên con đường cát, về giường.
A cold mist was coming up through the woods from the bay.Đám mù lạnh đang lan tỏa, tràn qua khu rừng từ phía vịnh.

Lê Huy Bắc dịch

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *