Chương V – Chapter V

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰTIME LIMIT FOR CRIMINAL PROSECUTION; EXEMPTION FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
Điều 27. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sựArticle 27. Time limit for criminal prosecution
1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.1. The time limit for criminal prosecution is a time limit set out by this Code and upon the expiration of which the offender does not face any criminal prosecution.
2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:2. Time limits for criminal prosecution:
a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;a) 05 years for less serious crimes;
b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;b) 10 years for serious crimes;
c) 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;c) 15 years for very serious crimes;
d) 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.d) 20 years for extremely serious crimes.
3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.3. The time limit for criminal prosecution begins from the day on which the crime is committed. During the time limit set out in Clause 2 of this Article, if the offender commits another crime for which the maximum sentence is over 1 year's imprisonment, the time limit for prosecution for the previous crime will be reset and begins from the day on which the new crime is committed.
Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.During the time limit set out in Clause 2 of this Article, if the offender deliberately evades capture and a wanted notice has been issued, the time limit will begin when he/she turns himself/herself in or gets arrested.
Điều 28. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sựArticle 28. Non-application of time limit for criminal prosecution
Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật này đối với các tội phạm sau đây:Time limit for criminal prosecution does not apply to the following crimes:
1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật này;1. Infringement of national security specified in Chapter XIII hereof;
2. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật này;2. Disturbing the peace, crimes against humanity, and war crimes specified in Chapter XXVI hereof;
3. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật này; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này.3. Embezzlement in the case specified in Clause 3 and Clause 4 Article 353 hereof; acceptance of bribes in the case specified in Clause 3 and Clause 4 Article 254 hereof.
Điều 29. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sựArticle 29. Basis for exemption from criminal responsibility
1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây:1. A criminal offender shall be exempt from criminal responsibility on one of the following bases:
a) Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;a) A policy or law is changed during the process of investigation, prosecution, or trial and accordingly, the offender's act is no longer dangerous to society;
b) Khi có quyết định đại xá.b) A general amnesty is granted.
2. Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong các căn cứ sau đây:2. A criminal offender might be exempt from criminal responsibility on one of the following bases:
a) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;a) The situation is changed during the process of investigation, prosecution, or trial and accordingly, the offender is no longer dangerous to society;
b) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa;b) The offender has a fatal disease during the process of investigation, prosecution, or trial and no longer poses a threat to society;
c) Người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.c) The offender confesses his/her crime, contributes to the crime discovery and investigation; minimizes the damage inflicted by his/her crime, have made reparation or special contributions that are recognized by the State and society.
3. Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.3. The person who commits a less serious crime or a serious crime because of involuntary damage to life, health, honor, or property of others will be exempt from criminal responsibility if the aggrieved person or his/he representative voluntarily seeks reconciliation and requests exemption from criminal responsibility

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *