Công ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên thế giới 1972

Nguồn text Tiếng Việt: tại đây. Nguồn text Tiếng Anh: tại đây. Sắp text sachsongngu.top Chú thích: (*) Đoạn này không có trong bản dịch Tiếng Việt của trang thuvienphapluat.vn. Đoạn này được sao chép từ website hoianheritage.net (**) Nguyên văn Tiếng Anh tại website UNESCO không có đoạn này.

Luật Du lịch – Law on Tourism 2017

Nguồn text Tiếng Việt: tại đây. Nguồn text Tiếng Anh: tại đây. Sắp text sachsongngu.top SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness Hanoi, June 19, 2017 —————- THE NATIONAL ASSEMBLY Law No.09/2017/QH14 This translation is made by LawSoft and for reference purposes only. Its copyright is owned by LawSoft and protected under…