Đậu nành

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Soya beans are an excellent source of protein and an important part of many people’s diets. The agricultural industry has also become reliant on these beans for animal feed. But the drive to produce greater amounts of cheap meat and dairy is accelerating climate change and destroying forests.

Đậu nành là một nguồn protein tuyệt vời và là một phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng của nhiều người. Ngành nông nghiệp cũng phụ thuộc vào những hạt đậu này để làm thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên nỗ lực sản xuất thịt và sữa số lượng lớn nhưng giá rẻ đang đẩy mạnh biến đổi khí hậu và phá hủy những khu rừng.

Like palm oil, the global food industry has become utterly reliant on soya. The size of the global meat and dairy industry has exploded and soya production has vastly increased to meet it.

Giống như dầu cọ, ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu đã trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào đậu nành. Quy mô của ngành công nghiệp thịt và sữa toàn cầu đã bùng nổ và sản lượng đậu nành đã tăng lên rất nhiều để đáp ứng.

Most soya comes from the Americas and nearly half from just two countries, Brazil and Argentina. Growth of the soya industry has been meteoric – production in Brazil has quadrupled in just 20 years. The UK imports huge quantities of soya and globally some 90% of soya is used to feed animals, including cows, pigs and chickens.

Hầu hết đậu nành đến từ Châu Mỹ và gần một nửa đến từ hai quốc gia, Brazil và Argentina. Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp đậu nành đã đạt được thành công – sản lượng tại Brazil đã tăng gấp bốn lần chỉ trong 20 năm. Vương quốc Anh nhập khẩu một lượng lớn đậu nành và trên toàn cầu, khoảng 90% đậu nành được sử dụng để nuôi động vật, bao gồm bò, lợn và gà.

This rapid growth has come at a huge cost. Vast areas of forest and natural habitats have been destroyed, replaced with mile upon mile of soya fields. Converting forests and grasslands into monocrop farmland for soya releases carbon dioxide and other greenhouse gases which cause climate change. Trees are very good at absorbing and storing carbon dioxide, so fewer trees means more carbon stays in the atmosphere.

Sự tăng trưởng nhanh chóng này phải trả giá đắt. Các khu rừng rộng lớn mênh mông và môi trường sống tự nhiên đã bị phá hủy, thay thế bằng cánh đồng đậu nành bất tận. Chuyển đổi rừng và đồng cỏ thành đất nông nghiệp độc canh cho đậu nành giải phóng carbon dioxide và các khí nhà kính khác gây ra biến đổi khí hậu. Cây hấp thụ và lưu trữ carbon dioxide rất tốt, do đó, ít cây hơn đồng nghĩa với việc có nhiều carbon hơn trong khí quyển.


Huge tracts of the forests in South America have been lost at the hands of the expanding soya industry. People protecting the forest, including Indigenous Peoples and local activists, have been intimidated, attacked and even killed.

Những mảng rừng rộng lớn ở Nam Mỹ đã bị mất dưới tay của ngành công nghiệp đậu nành đang mở rộng. Người dân bao gồm thổ dân và các nhà hoạt động địa phương bảo vệ rừng, bị đe dọa, tấn công và thậm chí bị giết.

But since 2006, the industry has agreed not to buy soya from farmers that destroy the Amazon rainforest – and this has dramatically reduced deforestation for soya in the Brazilian Amazon. The pioneering agreement was the result of a Greenpeace campaign that showed how McDonald’s and other food companies were selling meat reared on Amazon soya.

Nhưng kể từ năm 2006, ngành công nghiệp đã đồng ý không mua đậu nành từ những người nông dân phá hủy rừng nhiệt đới Amazon – và điều này đã làm giảm đáng kể nạn phá rừng đối với đậu nành ở vùng Brazil Amazon. Thỏa thuận tiên phong là kết quả của chiến dịch Greenpeace cho thấy McDonald McDonald và các công ty thực phẩm khác bán thịt nuôi bằng đậu nành Amazon.

Soya is destroying other forests – Đậu nành đang phá hủy các khu rừng khác

That doesn’t mean the struggle is over. Soya production has also expanded into other South American forests. The Brazilian Cerrado and the Gran Chaco – South America’s second largest forest, spanning Argentina, Brazil and Paraguay – are less well-known than the Amazon but are still home to many communities of people as well as plants and animals that are found nowhere else. Yet they are disappearing as the soya industry ploughs up the land. It’s astonishing, but companies that have agreed to protect the Amazon rainforest on the one hand, are at the same time also responsible for razing the Cerrado and the Gran Chaco.

Điều đó không có nghĩa là cuộc đấu tranh đã kết thúc. Sản xuất đậu nành đã mở rộng sang các khu rừng khác ở Nam Mỹ. Cerrado ở Brazil và Gran Chaco – khu rừng lớn thứ hai của Nam Mỹ, bao gồm Argentina, Brazil và Paraguay – ít nổi tiếng hơn Amazon nhưng vẫn là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng người cũng như thực vật và động vật không tìm thấy ở nơi nào khác. Tuy nhiên, họ đang biến mất khi ngành công nghiệp đậu nành cày lên đất của họ. Thật đáng đáng kinh ngạc, một mặt các công ty đã đồng ý bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon, nhưng đồng thời cũng chịu trách nhiệm phá hủy Cerrado và Gran Chaco.

Climate change and deforestation are not the only problems caused by the soya industry. Fields are sprayed with enormous quantities of pesticides. Since the early 1990s, pesticide use has increased by more than 170% in both Argentina and Brazil. These chemicals wipe out other plants and insects, pollute water supplies, and cause health problems for agricultural workers.

Biến đổi khí hậu và nạn phá rừng không phải là vấn đề duy nhất do ngành công nghiệp đậu nành gây ra. Một số lượng lớn thuốc trừ sâu đã phun xuống các cánh đồng. Kể từ đầu những năm 1990, việc sử dụng thuốc trừ sâu đã tăng hơn 170% ở cả Argentina và Brazil. Những hóa chất này quét sạch các loài thực vật và côn trùng khác, gây ô nhiễm nguồn nước và gây ra các vấn đề sức khỏe cho các nông dân.

To prevent catastrophic climate change and halt the ongoing extinction of our planet’s life, we need to stop the soya industry from devouring more forests. The agreement which has protected the Amazon rainforest from soya production shows it can be done. We also need to change the way we think about food. Replacing some of the meat and dairy in our food with plant-based alternatives is also really important. And a more sustainable approach to farming means we can produce enough food for everyone, improve our health, and look after our planet as well.

Để tránh biến đổi khí hậu thảm khốc và ngăn chặn sự tuyệt chủng đang diễn ra trên hành tinh của chúng ta, chúng ta cần ngăn chặn ngành công nghiệp đậu nành nuốt chửng thêm nhiều khu rừng. Thỏa thuận bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon khỏi sản xuất đậu nành cho thấy có thể thực hiện được. Chúng ta cần thay đổi cách chúng ta nghĩ về thực phẩm. Thay thế thịt và sữa trong thực phẩm của chúng ta bằng thực phẩm có nguồn gốc thực vật cũng rất quan trọng. Và một cách tiếp cận bền vững hơn để canh tác có nghĩa là chúng ta sản xuất đủ lương thực cho mọi người, cải thiện sức khỏe và chăm sóc hành tinh của chúng ta.

Nguồn Greenpeace

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *