Hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Weather-related changes – Những thay đổi liên quan đến thời tiết
As temperatures increase, so does evaporation and atmospheric moisture content that increases heating by trapping outgoing radiation. Excess water vapour gets caught up in storms and makes them more intense, larger, and potentially longer lasting, so that rain and snow events are stronger and increase risk of flooding. Extra drying worsens any natural dry spells and droughts, and increases risk of heat waves and wildfires.

Khi nhiệt độ tăng, sự bay hơi và độ ẩm trong khí quyển tăng làm tăng nhiệt bằng cách giữ lại bức xạ đi ra ngoài. Hơi nước dư thừa bị cuốn vào các cơn bão và khiến chúng trở nên dữ dội hơn, lớn hơn và có khả năng tồn tại lâu hơn, do đó mưa và tuyết sẽ mạnh hơn làm tăng nguy cơ lũ lụt. Bất kỳ đợt khô hạn và hạn hán tự nhiên nào cũng sẽ tệ hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng và cháy rừng.

Rain and snow – Mưa và tuyết

Warming by greenhouse gas forcing has increased contrasts in rainfall amounts between wet and dry seasons, meaning “wet seasons are getting wetter, dry seasons are getting drier”. Over oceans, salty areas are getting saltier and other regions are becoming less saline. Warming has also resulted in a detectable increase in the precipitation of northern high latitudes.

Sự nóng lên do tác động của khí nhà kính đã làm tăng thêm sự tương phản của lượng mưa giữa mùa mưa và mùa khô, nghĩa là “mùa mưa ngày càng ẩm ướt hơn, mùa khô ngày càng khô hạn hơn”. Trên các đại dương, các khu vực đang mặn đang trở nên mặn hơn và các khu vực khác đang trở nên bớt mặn. Sự nóng lên cũng dẫn đến sự gia tăng lượng mưa ở các vĩ độ cao phía bắc mà người ta phát hiện được. 

Higher temperatures lead to increased evaporation and surface drying. As the air warms, its water-holding capacity also increases, particularly over the oceans. Air can hold 7% more water vapour for every degree Celsius it is warmed. Changes have already been observed in the amount, intensity, frequency, and type of precipitation. Widespread increases in heavy precipitation have occurred even in places where total rain amounts have decreased.

Nhiệt độ cao hơn dẫn đến bay hơi và làm khô bề mặt nhanh hơn. Khi không khí ấm lên, khả năng giữ nước cũng tăng lên, đặc biệt là trên các đại dương. Không khí có thể chứa thêm 7% hơi nước cho mỗi độ C tăng lên. Người ta quan sát thấy có những thay đổi về lượng, cường độ, tần suất và loại mưa. Lượng mưa lớn tăng trên diện rộng xảy ra ngay cả ở những nơi mà tổng lượng mưa đã giảm.

In the case of precipitation, the rising temperatures and extra heat will “intensify” the Earth’s water cycle, which means it will increase evaporation. Increased atmospheric water vapour results in more frequent and intense downpours and causes stronger extended droughts in certain regions. As a result, storm-affected areas are likely to experience increases in precipitation and an increased risk of flooding. In contrast, areas far away from storm tracks are likely to experience less precipitation and an increased risk of drought. Overall, there is likely to be longer hot dry spells, broken by more intense heavy rainfalls (along the lines of the English proverb “it never rains but it pours!”).

Trong trường hợp có mưa, nhiệt độ và hơi nóng gia tăng sẽ “tăng cường” chu trình nước của Trái đất, nghĩa là nó sẽ làm tăng sự bốc hơi. Hơi nước trong khí quyển tăng lên dẫn đến những trận mưa lớn và thường xuyên hơn, đồng thời gây ra hạn hán kéo dài nghiêm trọng hơn ở một số vùng nhất định. Do đó, các khu vực bão ảnh hưởng có khả năng tăng lượng mưa và tăng nguy cơ lũ lụt. Ngược lại, các khu vực cách xa đường đi của bão có thể có lượng mưa ít hơn và tăng nguy cơ hạn hán. Nhìn chung, khả năng sẽ có những đợt khô nóng kéo dài hơn, kết thúc bởi những trận mưa lớn dữ dội hơn (theo câu tục ngữ tiếng Anh “trời không bao giờ mưa nhưng trời đổ!”).

Changes in regional climate are expected to include greater temperature increases over land, with most warming at high northern latitudes, and least warming over the Southern Ocean and parts of the North Atlantic Ocean.[50] Future changes in precipitation are expected to follow existing trends, with reduced precipitation over subtropical land areas, and increased precipitation at subpolar latitudes and some equatorial regions.[51]

Những thay đổi về khí hậu khu vực dự kiến sẽ bao gồm sự gia tăng nhiệt độ lớn hơn trên đất liền, với sự nóng lên nhiều nhất ở các vĩ độ cao phía bắc, và sự nóng lên ít nhất ở Nam Đại Dương và một phần của Bắc Đại Tây Dương.[50] Những thay đổi về lượng mưa trong tương lai dự kiến sẽ tuân theo các xu hướng hiện có, với lượng mưa giảm trên các vùng đất cận nhiệt đới và tăng lượng mưa ở các vĩ độ cận cực và một số vùng xích đạo.[51]

Lightnings – Sấm sét

Lightning strikes occur more frequently in hot weather. According to a study published in 2014, the number of lightning strikes will increase by about 12% for every degree of rise in global average air temperature.[52] However, the impact of global warming on lightning rates is poorly constrained.[52] The well developed cities exert its consequences or influences upon the climate and the pollution of the city which in return affects the frequency and the effects of the thunderstorms and the lightning.

Sét đánh xảy ra thường xuyên hơn trong thời tiết nóng. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2014, số lần bị sét đánh sẽ tăng khoảng 12% cho mỗi mức độ tăng của nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu.[52] Tuy nhiên, tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với tỷ lệ sét bị hạn chế kém.[52] Các thành phố phát triển tốt gây ra hậu quả hoặc ảnh hưởng của nó đối với khí hậu và sự ô nhiễm của thành phố, điều này ngược lại ảnh hưởng đến tần suất và tác động của giông bão và sét.

The mid developed cities were found to have less impact on the thunderstorm while the large cities had warmer temperatures which lead to increased severity of the thunderstorms.[53] The studies show that the urban areas modify their climate in terms of temperature and the rainfall it receives. Convection is one of the ways that the urban areas are able to change their climate.

Các thành phố phát triển trung bình được cho là có ít tác động đến giông bão hơn trong khi các thành phố lớn có nhiệt độ ấm hơn dẫn đến mức độ nghiêm trọng của giông bão tăng lên.[53] Các nghiên cứu cho thấy rằng các khu vực đô thị thay đổi khí hậu của họ về nhiệt độ và lượng mưa mà nó nhận được. Đối lưu là một trong những cách mà các khu vực đô thị có thể thay đổi khí hậu của họ.

Two cities larger in size had dramatic differences in terms of the thunderstorm and the lightning they received, the differences were due to the population that each city held. The city with the most population produced more convection and the results related to the formation of the thunderstorms. The cities which are mid sized produced almost the same amount of the influences to modify their climate but the results do not explicitly show the effects on the convection.[53]

Hai thành phố có quy mô lớn hơn có sự khác biệt đáng kể về giông bão và sấm sét mà chúng nhận được, sự khác biệt là do dân số của mỗi thành phố. Thành phố có nhiều dân cư nhất tạo ra nhiều đối lưu hơn và các kết quả liên quan đến sự hình thành của giông bão. Các thành phố có quy mô trung bình tạo ra gần như cùng một lượng ảnh hưởng để thay đổi khí hậu nhưng kết quả không cho thấy rõ ràng các tác động đối với dòng đối lưu.[53]

In Atlanta, the thunderstorms were happening at much more higher frequency on the weekdays than on the weekends.[54] The effects of the lightining are also crucial to the trees and the ecosystem. The study done in 2016, by Abatzpglou and Williams, the percentage of the fires caused by the lightning was 40% from 1992 to 2013 in the Western areas of the United States. The lightning affects the trees which are planted in the certain areas which receives the most lightning and affecting the carbon cycle of the trees.

Tại Atlanta, giông bão xảy ra với tần suất cao hơn nhiều vào các ngày trong tuần so với các ngày cuối tuần.[54] Tác động của ánh sáng cũng rất quan trọng đối với cây cối và hệ sinh thái. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2016 bởi Abatzpglou và Williams, tỷ lệ các vụ hỏa hoạn do sét đánh là 40% từ năm 1992 đến 2013 ở các khu vực phía Tây của Hoa Kỳ. Sét ảnh hưởng đến những cây được trồng ở những khu vực nhất định nhận nhiều sét nhất và ảnh hưởng đến chu trình carbon của cây.

The study done in 2009 by Bell el al, shows that the level of the aerosol have increased by the middle of the week by the amount of the people travelling through transportation. The increase in transportation and the aerosol gives rise to the thunderstorms especially in the cities where the humidity level are high or the temperature which is higher due to infrastructure such as; buildings which capture the heat.

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2009 bởi Bell el al, cho thấy mức độ sol khí đã tăng lên vào giữa tuần do lượng người di chuyển bằng phương tiện giao thông. Sự gia tăng phương tiện giao thông và sol khí làm phát sinh giông bão, đặc biệt là ở các thành phố có độ ẩm cao hoặc nhiệt độ cao hơn do cơ sở hạ tầng như; tòa nhà thu nhiệt.

Heat waves and temperature extremes – Sóng nhiệt và nhiệt độ cực đoan

Global heating boosts the probability of extreme weather events such as heat waves[59][60] where the daily maximum temperature exceeds the average maximum temperature by 5 °C (9 °F) for more than five consecutive days.[61] In the last 30–40 years, heat waves with high humidity have become more frequent and severe. Extremely hot nights have doubled in frequency. The area in which extremely hot summers are observed has increased 50–100 fold. Heat waves with high humidity pose a big risk to human health while heat waves with low humidity lead to dry conditions that increase wildfires. The mortality from extreme heat is larger than the mortality from hurricanes, lightning, tornadoes, floods, and earthquakes together.

Sự nóng lên toàn cầu làm tăng khả năng xảy ra các sự kiện thời tiết cực đoan như sóng nhiệt[59][60] khi nhiệt độ tối đa hàng ngày vượt quá nhiệt độ tối đa trung bình 5 °C (9 °F) trong hơn năm ngày liên tiếp.[61] Trong 30–40 năm qua, các đợt nắng nóng kèm theo độ ẩm cao xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Những đêm cực nóng đã tăng gấp đôi tần suất. Khu vực quan sát thấy mùa hè cực nóng đã tăng gấp 50–100 lần. Các đợt nắng nóng với độ ẩm cao tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe con người trong khi các đợt nắng nóng với độ ẩm thấp dẫn đến tình trạng khô hạn làm gia tăng các vụ cháy rừng. Tỷ lệ tử vong do nhiệt độ quá cao lớn hơn tỷ lệ tử vong do bão, sét, lốc xoáy, lũ lụt và động đất cộng lại.

It was estimated in 2013 that global warming had increased the probability of local record-breaking monthly temperatures worldwide by a factor of 5.[63] This was compared to a baseline climate in which no global warming had occurred. Using a medium global warming scenario, they project that by 2040, the number of monthly heat records globally could be more than 12 times greater than that of a scenario with no long-term warming.

Người ta ước tính vào năm 2013 rằng sự nóng lên toàn cầu đã làm tăng khả năng nhiệt độ hàng tháng phá kỷ lục cục bộ trên toàn thế giới lên gấp 5 lần.[63] Điều này được so sánh với khí hậu cơ sở trong đó không có sự nóng lên toàn cầu nào xảy ra. Sử dụng một kịch bản nóng lên toàn cầu trung bình, họ dự đoán rằng vào năm 2040, số lượng các bản ghi nhiệt hàng tháng trên toàn cầu có thể lớn hơn 12 lần so với kịch bản không có sự nóng lên trong thời gian dài.

Study results indicate that limiting global warming to 1.5 °C would prevent most of the tropics from reaching the wet-bulb temperature of the human physiological limit of 35 °C.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 °C sẽ ngăn hầu hết các vùng nhiệt đới đạt đến nhiệt độ bầu ướt trong giới hạn sinh lý của con người là 35 °C.

Future climate change will include more very hot days and fewer very cold days.[66] The frequency, length and intensity of heat waves will very likely increase over most land areas.[66] Higher growth in anthropogenic GHG emissions would cause more frequent and severe temperature extremes.[67] Globally, cold waves have decreased in frequency.

Biến đổi khí hậu trong tương lai sẽ bao gồm nhiều ngày rất nóng và ít ngày rất lạnh.[66] Tần suất, độ dài và cường độ của sóng nhiệt rất có thể sẽ tăng lên trên hầu hết các khu vực đất liền.[66] Tăng trưởng cao hơn trong phát thải khí nhà kính do con người gây ra sẽ gây ra nhiệt độ cực đoan thường xuyên và nghiêm trọng hơn.[67] Trên toàn cầu, các đợt lạnh đã giảm tần suất.

There is some evidence climate change leads to a weakening of the polar vortex, which would make the jet stream more wavy.[68] This would lead to outbursts of very cold winter weather across parts of Eurasia[69] and North America, as well as very warm air incursions into the Arctic.

Có một số bằng chứng về biến đổi khí hậu dẫn đến sự suy yếu của xoáy cực, điều này sẽ làm cho dòng phản lực trở nên gợn sóng hơn.[68] Điều này sẽ dẫn đến sự bùng phát của thời tiết mùa đông rất lạnh trên khắp các khu vực của Á-Âu[69] và Bắc Mỹ, cũng như sự xâm nhập của không khí nóng vào Bắc Cực.

Tropical cyclones and storms – Bão nhiệt đới

Climate change can affect tropical cyclones in a variety of ways: an intensification of rainfall and wind speed, a decrease in overall frequency, an increase in the frequency of very intense storms and a poleward extension of where the cyclones reach maximum intensity are among the possible consequences of human-induced climate change.[74]

Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến các cơn bão nhiệt đới theo nhiều cách khác nhau: tăng cường lượng mưa và tốc độ gió, giảm tần suất tổng thể, tăng tần suất các cơn bão rất dữ dội và mở rộng về phía cực nơi các cơn bão đạt cường độ tối đa là một trong những khả năng có thể xảy ra. hậu quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra.[74]

Tropical cyclones use warm, moist air as their source of energy or “fuel”. As climate change is warming ocean temperatures, there is potentially more of this fuel available.[75] Between 1979 and 2017, there was a global increase in the proportion of tropical cyclones of Category 3 and higher on the Saffir–Simpson scale. The trend was most clear in the North Atlantic and in the Southern Indian Ocean. In the North Pacific, tropical cyclones have been moving poleward into colder waters and there was no increase in intensity over this period.[76]

Xoáy thuận nhiệt đới sử dụng không khí ẩm, ấm làm nguồn năng lượng hoặc “nhiên liệu” của chúng. Vì biến đổi khí hậu đang làm nhiệt độ đại dương nóng lên, nên có khả năng sẽ có nhiều nhiên liệu này hơn.[75] Từ năm 1979 đến năm 2017, đã có sự gia tăng toàn cầu về tỷ lệ các cơn bão nhiệt đới loại 3 trở lên trên thang Saffir–Simpson. Xu hướng rõ ràng nhất ở Bắc Đại Tây Dương và Nam Ấn Độ Dương. Ở Bắc Thái Bình Dương, các xoáy thuận nhiệt đới đang di chuyển về phía cực vào vùng nước lạnh hơn và không có sự gia tăng cường độ trong giai đoạn này.[76]

With 2 °C (3.6 °F) warming, a greater percentage (+13%) of tropical cyclones are expected to reach Category 4 and 5 strength.[74] A 2019 study indicates that climate change has been driving the observed trend of rapid intensification of tropical cyclones in the Atlantic basin. Rapidly intensifying cyclones are hard to forecast and therefore pose additional risk to coastal communities.[77]

Với sự nóng lên 2 °C (3,6 °F), tỷ lệ phần trăm lớn hơn (+13%) các cơn bão nhiệt đới dự kiến sẽ đạt cường độ cấp 4 và 5.[74] Một nghiên cứu năm 2019 chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đã thúc đẩy xu hướng tăng cường nhanh chóng các cơn bão nhiệt đới được quan sát thấy ở lưu vực Đại Tây Dương. Rất khó dự báo những cơn lốc mạnh lên nhanh chóng và do đó gây thêm rủi ro cho các cộng đồng ven biển.[77]

Weather-related impacts – Tác động liên quan đến thời tiết

Floods – Lũ lụt

Global warming makes bigger storm events more common due to an intensification of the water cycle.[86] This increase in the frequency of large storm events would alter existing Intensity-Duration-Frequency curves (IDF curves) due to the change in frequency, but also by lifting and steepening the curves in the future.[87]

Sự nóng lên toàn cầu khiến các trận bão lớn trở nên phổ biến hơn do chu trình nước tăng cường.[86] Sự gia tăng tần suất của các sự kiện bão lớn này sẽ làm thay đổi các đường cong Cường độ-Thời lượng-Tần suất (đường cong IDF) hiện có do sự thay đổi về tần suất, nhưng cũng bằng cách nâng và làm dốc các đường cong trong tương lai.[87]

The urban areas are prone to receiving more rainfall. The enormous amount of rainfall produces the pluvial flooding. The rural areas do not receive such type of flooding due to their infrastructure and the amount of the roads which cover the areas. The urban areas have concrete roads and the amount of the surface which has the ability to absorb the water is less than the rural or non-urban areas. Due to the surface differences, the water builds up in the cities and causing floods which also damage the infrastructure and the mass density of the people residing in the cities.[88]

Các khu vực đô thị có xu hướng nhận được lượng mưa nhiều hơn. Lượng mưa khổng lồ tạo ra lũ lụt phù sa. Các khu vực nông thôn không bị lũ lụt như vậy do cơ sở hạ tầng của họ và số lượng đường bao phủ các khu vực. Các khu đô thị có đường bê tông và diện tích bề mặt có khả năng thấm nước ít hơn so với khu vực nông thôn và ngoại thành. Do sự khác biệt về bề mặt, nước tích tụ trong các thành phố và gây ra lũ lụt, đồng thời gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và mật độ dân cư đông đúc trong thành phố.[88]

Salt Creek, Illinois face both the small and large floods, and there has been increase in the small floods by 200 percent and due to the frequency that the small floods occur in, the consequence can be same as the large floods. The data showed direct correlation between the increase in floods and increase in urbanization. In Maryland, the frequency of the moderate floods had increased from 1940 in which the state experienced the floods once or twice a year to 1990 in which the flood was experienced up to six times.[89]

Salt Creek, Illinois phải đối mặt với cả lũ nhỏ và lớn, và lũ nhỏ đã tăng 200 phần trăm và do tần suất lũ nhỏ xảy ra, hậu quả có thể giống như lũ lớn. Dữ liệu cho thấy mối tương quan trực tiếp giữa sự gia tăng lũ lụt và sự gia tăng đô thị hóa. Ở Maryland, tần suất lũ lụt vừa phải đã tăng lên từ năm 1940 khi bang trải qua lũ lụt một hoặc hai lần một năm đến năm 1990 khi lũ lụt xảy ra tới sáu lần.[89]

Droughts – Hạn hán

Climate change affects multiple factors associated with droughts, such as how much rain falls and how fast the rain evaporates again. Warming over land drives an increase in atmospheric evaporative demand which will increase the severity and frequency of droughts around much of the world.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nhiều yếu tố liên quan đến hạn hán, chẳng hạn như lượng mưa rơi và tốc độ bốc hơi của mưa trở lại. Sự nóng lên trên đất liền thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu bay hơi trong khí quyển, điều này sẽ làm tăng mức độ nghiêm trọng và tần suất hạn hán trên khắp thế giới.

Scientists predict that in some regions of the world, there will be less rain in future due to global warming. These regions will therefore be more prone to drought in future: subtropical regions like the Mediterranean, southern Africa, south-western Australia and south-western South America, as well as tropical Central America, western Africa and the Amazon basin.

Các nhà khoa học dự đoán rằng ở một số khu vực trên thế giới, sẽ có ít mưa hơn trong tương lai do sự nóng lên toàn cầu. Do đó, những vùng này sẽ dễ bị hạn hán hơn trong tương lai: các vùng cận nhiệt đới như Địa Trung Hải, Nam Phi, Tây Nam Úc và Tây Nam Nam Mỹ, cũng như vùng nhiệt đới Trung Mỹ, Tây Phi và lưu vực sông Amazon.

Physics dictates that higher temperatures lead to increased evaporation. The effect of this is soil drying and increased plant stress which will have impacts on agriculture.[47]: 1157  For this reason, even those regions where large changes in precipitation are not expected (such as central and northern Europe) will experience soil drying.

Vật lý chỉ ra rằng nhiệt độ cao hơn dẫn đến tăng bốc hơi. Hậu quả của việc này là làm khô đất và tăng căng thẳng cho cây trồng, điều này sẽ tác động đến nông nghiệp.[47]: 1157  Vì lý do này, ngay cả những khu vực không có thay đổi lớn về lượng mưa (chẳng hạn như trung và bắc Âu) cũng sẽ bị khô đất .

The latest prediction of scientists in 2022 is that “If emissions of greenhouse gases are not curtailed, about a third of global land areas are projected to suffer from at least moderate drought by 2100”.[47]: 1157  When droughts occur they are likely to be more intense than in the past.[90]

Due to limitations on how much data is available about drought in the past, it is often impossible to confidently attribute a specific drought to human-induced climate change. Some areas however, such as the Mediterranean and California, already show the impacts of human activities.[91] Their impacts are made worse because of increased water demand, population growth, urban expansion, and environmental protection efforts in many areas.

Do những hạn chế về số lượng dữ liệu sẵn có về hạn hán trong quá khứ, thường không thể tự tin quy kết một đợt hạn hán cụ thể là do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Tuy nhiên, một số khu vực, chẳng hạn như Địa Trung Hải và California, đã cho thấy tác động của các hoạt động của con người.[91] Tác động của chúng trở nên tồi tệ hơn do nhu cầu về nước tăng, dân số tăng, mở rộng đô thị và các nỗ lực bảo vệ môi trường ở nhiều khu vực.[92]

The frequency and the duration of droughts have both increased: They increased by 29% from the year 2000 to 2022.[93] The prediction is that by 2050 more than 75% of humanity will live in drought conditions.[93]: 37  Land restoration, especially by agroforestry, can help reduce the impact of droughts.

Tần suất và thời gian hạn hán đều tăng: Chúng tăng 29% từ năm 2000 đến năm 2022.[93] Dự đoán là đến năm 2050, hơn 75% nhân loại sẽ sống trong điều kiện hạn hán.[93]: 37  Phục hồi đất, đặc biệt là bằng nông lâm kết hợp, có thể giúp giảm tác động của hạn hán.[93]

In 2019 the Intergovernmental Panel on Climate Change issued a Special Report on Climate Change and Land. The main statements of the report include:[94][95] Between 1960 and 2013 the area of drylands in drought increased by 1% per year. In 2015, around 500 million people lived in areas impacted by desertification between the 1980s and 2000s. People who live in areas affected by land degradation and desertification are “increasingly negatively affected by climate change”.

Năm 2019, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu đã ban hành một Báo cáo đặc biệt về biến đổi khí hậu và đất đai. Các tuyên bố chính của báo cáo bao gồm:[94][95] Từ năm 1960 đến 2013, diện tích vùng đất khô hạn bị hạn hán tăng 1% mỗi năm. Vào năm 2015, khoảng 500 triệu người sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi sa mạc hóa từ những năm 1980 đến 2000. Những người sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi suy thoái đất đai và sa mạc hóa “ngày càng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi biến đổi khí hậu”.

Wildfires – cháy rừng

Globally, climate change promotes the type of weather that makes wildfires more likely. In some areas, an increase of wildfires has been attributed directly to climate change. That warmer climate conditions pose more risks of wildfire is consistent with evidence from Earth’s past: there was more fire in warmer periods, and less in colder climatic periods.[97]

Biến đổi khí hậu đã thúc đẩy việc cháy rừng xảy ra dễ hơn trên toàn cầu. Sự gia tăng các vụ cháy rừng ở một số khu vực mà nguyên trực tiếp là do biến đổi khí hậu. Điều kiện khí hậu nóng hơn gây ra nhiều rủi ro cháy rừng hơn phù hợp với bằng chứng từ quá khứ của Trái đất: cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn trong thời kỳ nóng và ít hơn trong thời kỳ khí hậu lạnh.

Climate change increases evaporation, which can cause vegetation to dry out. When a fire starts in an area with very dry vegetation, it can spread rapidly. Higher temperatures can also make the fire season longer, the time period in which severe wildfires are most likely. In regions where snow is disappearing, the fire season may get particularly more extended.[98]

Biến đổi khí hậu làm gia tăng bốc hơi nước, có thể khiến thảm thực vật khô kiệt. Khi đám cháy bắt đầu ở khu vực có thảm thực vật khô, nó có thể lan nhanh. Nhiệt độ cao hơn cũng có thể làm cho mùa cháy là khoảng thời gian dễ xảy ra cháy rừng nghiêm trọng nhất kéo dài lâu hơn. Ở những vùng tuyết đang tan, mùa cháy rừng có thể đặc biệt kéo dài hơn.

Even though weather conditions are raising the risks of wildfires, the total area burnt by wildfires has decreased globally. This is mostly the result of the conversion of savanna into croplands, after which there is less forest area that can burn. Prescribed burning, an indigenous practice in the US and Australia, can reduce the area burnt too, and may form an adaptation to increased risk.

Mặc dù điều kiện thời tiết đang làm tăng nguy cơ cháy rừng, tổng diện tích cháy rừng trên toàn cầu đã giảm. Đây chủ yếu là kết quả của việc chuyển đổi vùng xavan thành đất trồng trọt, sau đó diện tích rừng bị cháy sẽ ít hơn. Một tập quán bản địa ở Hoa Kỳ và Úc là đốt rừng theo quy định cũng có thể làm giảm diện tích rừng bị cháy và có thể thích ứng trong lúc rủi ro cháy rừng gia tăng.

The carbon released from wildfires can further increase greenhouse gas concentrations. This feedback is not yet fully integrated into climate models.

Carbon thải ra từ các vụ cháy rừng có thể làm tăng thêm nồng độ khí nhà kính. Phản hồi này chưa được tích hợp hoàn toàn vào các mô hình khí hậu.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *