Divine Teaching concerning Unity, Cooperation and the Glorifying of the Way.

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Tiếng ViệtEnglish
20 Février 1926 - Thánh-giáo dạy phải hòa nhau để chung lo danh Ðạo Thầy và từ đây Thầy khởi sự dạy ÐạoDivine Teaching concerning Unity, Cooperation and the Glorifying of the Way. (The point where God begins teaching the Way)
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương
JADE EMPEROR, OR CAO DAI TIEN ONG DAI BO TAT MA HA TAT,
TEACHING THE GREAT WAY TO THE SOUTHERN QUARTER:
Bửu tòa thơ-thới nở thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà,
Chung hiệp ráng vun nền Ðạo-Ðức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.
From My precious throne, flowers are happily and continually blooming more.
Although many different branches are growing out, they will belong later to one same family.
Likewise, you should join together to try your best in serving the Great Way.
With patience and loyalty, you will come back to Me.
Nguồn Tiên tầm Ðạo dễ gì đâu?
Quyền phép Càn-Khôn một túi thâu
Thoát xác xưa tầng tu vạn kiếp,
Ðộ hồn nay gội khắp năm châu,
Tìm hiền lắm lúc gieo nguồn Ðạo,
Cải dữ đòi phen cổi mạch sầu,
Trần khổ dầu ai chơn muốn lánh,
Ngày thành Chánh-Quả có bao lâu?
It is not easy to find the Way to Nirvana.
I have in My hands all miracles of the universe.
In antiquity, to find Nirvana, one had to cultivate one's self over the course of innumerable lives.
Now, anyone from all over the world can be guided to this Way,
Whose virtuous messengers I am still discovering.
Attempting to change the hearts of the evil ones has brought me sorrow on many occasions.
If one wishes to escape from the suffering world,
One should cultivate one's spiritual self and thus will find Nirvana soon.
Cái nhánh các con là nhánh chính mình Thầy làm chủ, sau các con sẽ hiểu.

The branches that you are now are all part of Me. You will understand this later.
Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Ðạo Thầy.
I am happy to see you always getting along well with each other: it is a precious gift to Me. Be united and be cooperative in glorifying the Way.
Ðạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày sau sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy.

My Way is you, and you are Me. Be united and strong. Do not quarrel. Keep performing your duties and you will more fully know My will later.
Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên-Ðường mau bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.
Being brothers, you should love each other.
The more virtuous you are, the higher spiritual accomplishments you may attain.
You have to be determined to continue on your way to Nirvana.
You all have the same flesh and blood.
Các con phải hiểu rằng: Thầy, là huyền diệu thế nào? Cách dạy, Thầy buộc tùy thông minh mỗi đứa mà dạy.
You should understand how miraculous I am. To teach, you have to use skillful and varied means, depending upon the level of the intelligence of the people.
Dầu cho Thầy phàm tục cũng phải vậy; nếu đứa dở mà dạy cao kỳ, nó biết đâu mà hiểu đặng.
The one who does not have enough intelligence will not understand if you present doctrines too advanced for him or her.
Thầy cấm không cho dị nghị việc người; nhứt là đạo-hữu của các con thì đừng phạm đến kẻo tội nghiệp; chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy trong đó.
I forbid you to criticize others, especially your disciples. Remember that I Myself am in them.
Chẳng quản đồng tông mới một nhà
Cùng nhau một Ðạo tức một cha,
Nghĩa nhân đàng gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.
You do not need to have the same name to be in the same family.
By following the same Way, you all have the same father.
In this life span of one hundred years, remember to serve humanity,
And try your best to teach each other Concordance.
Thầy dặn các con một điều; nhứt nhứt đều đợi lịnh thầy chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán chi hết. Phận sự trách-nhậm các con, Thầy đã định trước, song giờ ngày chưa đến; phải tuân theo lời Thầy, nghe!Wait for My orders. Your duty and responsibility were predetermined.

Từ đây Thầy khởi sự dạy Ðạo cho.......................

I start to teach you now…

Trên Bạch-Ngọc-Kinh có đủ Nam và Nữ; các con chớ lầm tưởng là phân biệt. Có các đấng Nữ-Tiên, Nữ-Phật còn lớn quyền thế hơn Nam nhiều.

In Bach Ngoc Kinh (White Pearl Palace), there are males and females. Female Buddhas and Immortals are even more powerful than their male counterparts.
TR...........đã thọ mạng nơi thầy, con đi đâu Thầy theo đó; Lời Ðạo-Ðức trong miệng con nói ra, ấy là lời của Thầy bố-hóa tâm trí con đặng đi truyền Ðạo; tùy cơ mà dạy kẻ; một mình con đâu đủ sức mà phục người. Tr…, you have a mission, I will be with you and within you wherever you go. Whatever you are teaching people is considered as from ME. You have to be flexible. You alone are not enough to convince people.
Chẳng luận là Nam hay Nữ, bất kỳ là nước nào, nó muốn biết Ðạo Lý con phải độ, biểu chúng nó đến nghe Thầy dạy, mới có thế nó tu-hành đặng; trước con không nên buộc chúng nó lắm. You have to help everybody of any sex, from any country to learn My Way. Do not be too strict with them at the beginning.
Thầy nói một lần từ đây nhớ lấy: dầu cho đá, sắt, cây cỏ mà nghe đến Thánh-Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người,con nhớ và an lòng.
Remember that every living being, including materials and plants, will all eventually be convinced when they listen to My Holy messages through you. Don't worry.
Ðã thấy ven mây lố mặt dương
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường
Ðạo cao phó có tay cao độ
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.
The sun rises from the horizon.
Get together and be ready to start.
Learn the Great Way from the Great Teacher.
You will return to Me at the end of this long, long road.
Thầy đã hàng ngày nói với con rằng: Muôn việc chi Thầy đã bố-hóa vào lòng con. I have been telling you that I have prepared everything in your heart:
Như con tính điều chi, tức Thầy đã định rồi. Con không cần nặng lòng lo lắng. Ðạo cốt để cho kẻ hữu duyên. Whatever you have in your mind was already predetermined. You need not worry.
Những kẻ nào đã làm môn đệ của "Tà-thần Tinh-quái" thì không thế gì làm môn đệ Thầy đặng.The Way is reserved for predetermined people. Whoever has worshipped the Demonic Spirit cannot be My disciples.
Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra;
Sao ra Tiên Phật người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta
If there is good, there has to be bad.
It is difficult to distinguish between the two.
Human beings therefore must come to Me
To become Immortals and Buddhas.
Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ mấy đời trước, nay lại còn phạm Thiên-Ðiêu, thì tội tình ấy thế chi giải nổi. If you have already spent all your accumulated blessings and violated God's laws, you are in no way forgiven.
Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay, huống là Thiên-Ðiều thì tránh sao cho lọt? If you could not even escape from the secular laws and justice on earth, how could you escape from God's laws?
Dầu các con như vậy, thì Thầy cũng lấy oai linh ấy mà trừng-trị chớ không tư vị bao giờ. Being your Father, I have to be just and to punish you.
Phải lo sợ tội tình cho lắm; phải có sợ mới có giữ mình; phải biết sợ phải biết giữ mình, phải hiểu rõ rằng: "Thiên-Ðịa vô tư" đừng ỷ là "Ðại-Từ-Phụ" mà lờn oai nghe các con.Think about punishment and behave yourself. Remember that God is impartial: Don't rely on your Great and Gentle Father to become disrespectful to Him.
Tiếng ViệtEnglish
23 Fevrier 1926February 23, 1926

Dạy trẻ con trước toan dạy mình To teach children, teach yourself first
Cái công giáo-hóa cũng đồng sinh The work of education is as important as the work of giving birth.
Ðạo đời tua biết đời rằng trọng,
In each person, there is a part of my spirit
Một điểm quang-minh một điểm linh
That I cherish and that you have to educate.
Thi-Hứa Giáo-Tập
That spiritual part then becomes part of society.
Nghĩa là: sấp nhỏ của con dạy,sau cũng nên người ở đời. Ấy là Ðời. Nếu biết trọng Ðời thì gắng dạy nó nên hiền.
Một điểm quang minh là một hồn người; là vật tối linh của Thầy trân trọng. Nếu con muốn làm lành thì gắng dạy mấy hồn ấy đặng hiền (Lời giải hai câu thi sau).

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *