Divine Teaching Regarding the Veneration of Heaven and of the Divine Eye

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

25 Fevrier 192625-Feb-26
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Giáo Ðạo Nam Phương
THE JADE EMPEROR, or CAO DAI TIEN ONG DAI BO TAT MA HA TAT, TEACHING THE GREAT WAY TO THE SOUTHERN QUARTER.
TRUNG vô giữa bái lễ cho Thầy coi...Disciple Trung, come into the middle of the room and prostrate before me.
Con làm lễ trúng,song mỗi gặt,con nhớ niệm câu chú của Thầy: "NAM-MÔ CAO-ÐÀI TIÊN-ÔNG Ð I-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT"Well done. However, you must remember to pray "NAM MO CAO DAI TIEN ONG DAI BO TAT MA HA TAT" each time you nod.
Ðại lễ là làm lễ ba lần A major ceremony has three offerings: incense and flowers, wine, and tea. 
Lần đầu dâng hương và hoa, 
Lần giữa dâng rượu. 
Lần chót dâng trà. 
Phải chính mình con dâng các lễ ấy.You offer all of these yourself.
Khi bái lễ, hai tay con chắp lại, song phải để tay trái ấn TÝ, tay mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái để lên trên.As you prostrate, put your hands together with your left thumb pointing at the Ty position [position of the Year of the Mouse] at the base of the ring finger, and with your left hand resting on the upturned right hand underneath.
Từ đây (25-2-26) 13 tháng Giêng năm Bính-Dần, con phải may riêng một bộ áo lễ, tay rộng, cổ trịch, như áo Ðạo, nhưng phải gài chín mối, màu xanh da trời. Con nhớ mang giày gai đặng hầu Thầy, còn nhứt nhứt đều để cẳng không hết.Henceforth, you are required to wear a special blue costume with large sleeves, askew collar and nine belts. You must also wear cloth shoes. Others wear no shoes.
Lạy là gì? Why prostrate? 
Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng. To show your respect. 
Chắp hai tay lại là tại sao?Why place your hands together in such a manner? 
Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm-Dương; Âm-Dương hiệp nhứt phát khởi Càn-Khôn, sanh sanh hóa hóa. Tức là Ðạo.The left hand represents Yang, the sun; the right hand represents Yin, the moon. The combination of Yin and Yang is the Dao, the principle for the creation and evolution of the universe. 
Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao?Why prostrate twice before a living person? 
Là nguồn cội của nhơn-sanh lưỡng hiệp Âm-Dương mà ra. Ấy là Ðạo.Two represents the Yin and Yang combined, or the Dao.
Vong phàm bốn lạy là tại sao? Why prostrate four times before a dead person? 
Là vì hai lạy là của phần người, còn một lạy Thiên, một lạy Ðịa. Two prostrations are for the person, one is for heaven and one is for the earth. 
Lạy Thần lạy Thánh thì ba lạy là tại sao?Why prostrate three times before Saints and Genies? 
Là lạy đấng vào hàng thứ ba của Trời, và cũng chỉ rằng lạy Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt. Ấy là Ðạo.Because they are the third rank of the celestial classes. This pattern also indicates the unification of Tinh (physical matter), Khi (emotions), and Than (spirit), which is the Dao itself. 
Lạy Tiên lạy Phật thì chín lạy là tại sao? Why prostrate nine times before Buddhas and Immortals?
Là tại chín Ðấng Cửu-Thiên khai hóa.Because they are the creators of the nine heavens. 
Còn lạy Thầy mười hai lạy là tại sao? Why, then, must you prostrate 12 times before Me? 
Các con không biết đâu?You could not understand.
Thập nhị Khai-Thiên là Thầy,Chúa cả Càn-Khôn-Thế-Giái;nắm trọn thập nhị Thời-Thần vào tay; số mười hai là số riêng của Thầy.Because I am the Emperor of the universe and have twelve Zodiacs in My hands. Number 12 is thus My own number.
... Chưa phải hồi các con biết tại sao vẽ Thánh-Tượng "Con Mắt" mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh.It is not time to understand the full meaning of the Divine Eye, but I will briefly explain this to you.
Nhãn thị chủ tâm The Eye is the principle of the heart: 
Lưỡng quang Chủ Tể. Two sources of light (Yin and yang) are the Master; 
Quang thị Thần, Light is the spirit; 
Thần thị Thiên, The spirit is God; 
Thiên giả, Ngã giả.God is Myself.
Thần là khiếm khuyết của cơ mầu-nhiệm từ ngày Ðạo bị bế. Lập "Tam-kỳ Phổ-độ" nầy duy Thầy cho Thần hiệp Tinh-khí đặng đủ "Tam Bửu" là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập Thánh.Since the Dao was established, there has been a lack of the spirit in the miraculous mechanism of enlightenment. With this third salvation, I will allow the Than (spirit) to be unified with the Tinh (physical matter) and the Khi (emotions), leading to a unification of the three elements, which is itself the miraculous mechanism of the enlightenment.
Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt THẦY cho chư Ðạo Hữu nghe.Remember to explain this to disciples.
Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên Phật từ ngày bị bế Ðạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên-Ðình mỗi phen đánh tảng "Thần" không cho hiệp cùng "Tinh-khí".The positions of Genies, Saints, Immortals, and Buddhas have been unchanged since the Dao was established: so has the technique of spiritual self-improvement, but theThan was not allowed to be unified with Tinh and Khi, so that there was no more enlightenment. I come today to authorize this unification so that you may reach enlightenment.
Thầy đến đặng hườn nguyên Chơn-Thần cho các con đặng đắc Ðạo. Các con hiểu "Thần cư tại Nhãn";. Bố trí cho chư Ðạo-Hữu con hiểu rõ. Nguồn-cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. You now understand that the Than (spirit) is located at the Eye. Explain this to the disciples. The Eye, or the Than (spirit), is the origin of Immortals and Buddhas.
Thầy khuyên con mỗi phen nói Ðạo hằng nhớ đến danh Thầy.Remember My name when you preach.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *