Kinh Pháp Cú – Phẩm Ác

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya – Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

 

Evil
Phẩm Ác
116. Make haste towards the good116. Hãy gấp làm điều lành,
and check the mind from evil.Ngăn tâm làm điều ác.
The one who's is slow in making meritAi chậm làm việc lành,
delights in the mind in evil.Ý ưa thích việc ác.
117. If one should some evil do117. Nếu người làm điều ác,
then do it not again and again.Chớ tiếp tục làm thêm.
Do not wish for it anewChớ ước muốn điều ác,
for evil grows to dukkha.Chứa ác, tất chịu khổ.
118. If one should some merit make118. Nếu người làm điều thiện,
do it again and again.Nên tiếp tục làm thêm.
One should wish for it anewHãy ước muốn điều thiện,
for merit grows to joy.Chứa thiện, được an lạc.
119. As long as evil ripens not119. Người ác thấy là hiền.
even the evil one goodness knows,Khi ác chưa chín muồi,
but when the evil ripensKhi ác nghiệp chín muồi,
then that person evil knows.Người ác mới thấy ác.
120. As long as goodness ripens not120. Người hiền thấy là ác,
even the good one evil knows,Khi thiện chưa chín muồi,
but when the goodness ripensKhi thiện nghiệp chín muồi,
then that person knows the good.Người hiền thấy là thiện.
121. Think lightly not of evil,121. Chớ chê khinh điều ác,
"It will not come to me",Cho rằng "chưa đến mình",
for by the falling of water dropsNhư nước nhỏ từng giọt,
a water jar is filled.Rồi bình cũng đầy tràn.
The fool with evil fills himself,Người ngu chứa đầy ác
he soaks up little by little.Do chất chứa dần dần.
122. Think lightly not of goodness,122. Chớ chê khinh điều thiện
"It will not come to me",Cho rằng "chưa đến mình",
for by the falling of water dropsNhư nước nhỏ từng giọt,
a water jar is filled.Rồi bình cũng đầy tràn.
The sage with goodness fills himself,Người trí chứa đầy thiện,
he soaks up little by little.Do chất chứa dần dần.
123. As merchant on a perilous path,123. Ít bạn đường, nhiều tiền,
great wealth having little guard,Người buôn tránh đường hiểm.
as life-loving man with poisonMuốn sống, tránh thuốc độc,
so with evil heedful be.Hãy tránh ác như vậy.
124. If in the hand's no wound124. Bàn tay không thương tích,
poison one may bear.Có thể cầm thuốc độc.
A woundless one is poisoned not,Không thương tích, tránh độc,
non-doers have no evil.Không làm, không có ác.
125. Who offends the inoffensive,125. Hại người không ác tâm,
the innocent and blameless one,Người thanh tịnh, không uế,
upon that fool does evil fallTội ác đến kẻ ngu,
as fine dust flung against the wind.Như ngược gió tung bụi.
126. Some find birth within a womb,126. Một số sinh bào thai,
evil-doer quicken in hell,Kẻ ác sinh địa ngục,
good-farers to the heavens go,Người thiện lên cõi trời,
the Unpolluted wholly cool.Vô lậu chứng Niết Bàn.
127. Neither in sky nor surrounding by sea,127. Không trên trời, giữa biển,
nor by dwelling in a mountain cave,Không lánh vào động núi,
nowhere is found that place in earthKhông chỗ nào trên đời,
where one's from evil kamma free.Trốn được quả ác nghiệp.
128. Neither in sky nor surrounding by sea,128. Không trên trời, giữa biển,
nor by dwelling in a mountain cave,Không lánh vào động núi,
nowhere is found that place in earthKhông chỗ nào trên đời,
where one's by Death not overcome.Trốn khỏi tay Thần Chết.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *