Kinh Pháp Cú – Phẩm Hiền Trí

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya – Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

The Wise
Phẩm Hiền Trí
76. Should one a man of wisdom meet76. Nếu thấy bậc hiền trí,
who points out faults and gives reproof,Chỉ lỗi và khiển trách,
who lays a hidden treasure bare,Như chỉ chỗ chôn vàng,
with such a sage should one consort.Hãy thân cận người trí !
Consorting so is one enrichedThân cận người như vậy,
and never in decline.Chỉ tốt hơn, không xấu.
77. Let him exhort, let him instruct,77. Những người hay khuyên dạy,
and check one from abasement.Ngăn người khác làm ác,
Dear indeed is he to the true,Ðược người hiền kính yêu,
not dear is he to the false.Bị người ác không thích.
78. Don't go around with evil friends,78. Chớ thân với bạn ác,
with rogues do not resort.Chớ thân kẻ tiểu nhân.
Spend your time with noble friends,Hãy thân người bạn lành,
and worthy ones consort.Hãy thân bậc thượng nhân.
79. Happy is he who Dhamma drinks79. Pháp hỷ đem an lạc,
with heart that's clear and cool.Với tâm tư thuần tịnh;
One so wise e'er delightsNgười trí thường hoan hỷ,
in Dhamma declared by the Noble.Với pháp bậc Thánh thuyết.
80. Irrigators govern waters,80. Người trị thủy dẫn nước,
fletchers fashion shafts,Kẻ làm tên nắn tên,
as joiners shape their timberNgười thợ mộc uốn gỗ,
those who are wise tame themselves.Bậc trí nhiếp tự thân.
81. Just as a mighty boulder81. Như đá tảng kiên cố,
stirs not with the wind,Không gió nào lay động,
so the wise are never movedCũng vậy, giữa khen chê,
either by praise or blame.Người trí không giao động.
82. Even as a fathomless lake,82. Như hồ nước sâu thẳm,
a lake so calm and clear,Trong sáng, không khuấy đục,
so dhammas having heardCũng vậy, nghe chánh pháp,
serene the wise become.Người trí hưởng tịnh lạc.
83. Everything the good renounce,83. Người hiền bỏ tất cả,  [1]
the peaceful chatter not of fond delights,Người lành không bàn dục,
and whether touched by pleasure or painDầu cảm thọ lạc khổ,
nor joy or woe in the wise is seen.Bậc trí không vui buồn.
84. Neither for one's own, nor for another's sake84. Không vì mình, vì người.
one should wish for children, wealth and estate,Không cầu được con cái,
nor success desire by means unjust,Không tài sản quốc độ,
thus virtuous, and wise, righteous one would be.Không cầu mình thành tựu, 
Với việc làm phi pháp.
Vị ấy thật trì giới,
Có trí tuệ, đúng pháp.
85. Among folk they are few85. Ít người giữa nhân loại,
who go to the Further Shore,Ðến được bờ bên kia.
most among humanityCòn số người còn lại,
scurry on this hither shore.Xuôi ngược chạy bờ này.
86. But they who practise Dhamma86. Những ai hành trì pháp,
according to Dhamma well-told,Theo chánh pháp khéo dạy,
from Death's Domain hard to leaveSẽ đến bờ bên kia,
they'll cross to the Further Shore.Vượt ma lực khó thoát.
87. Abandoning the Dhammas dark87. Kẻ trí bỏ pháp đen,
the wise should cultivate the bright,Tu tập theo pháp trắng.
having from home to homeless goneBỏ nhà, sống không nhà,
in solitude unsettling.Sống viễn ly khó lạc.
88. Let them desire that rare delight88. Hãy cầu vui Niết Bàn,
renouncing pleasures, owing nought,Bỏ dục, không sở hữu,
those wise ones should cleanse themselvesKẻ trí tự rửa sạch,
from all defilements of the mind.Cấu uế từ nội tâm.
89. Those who come to Wakening89. Những ai với chánh tâm,
with mind full-cultivated,Khéo tu tập giác chi,
delight, no longer clinging,Từ bỏ mọi ái nhiễm,
in relinquishing attachment:Hoan hỷ không chấp thủ.
they, without pollution, radiant,Không lậu hoặc, sáng chói,
in this world have reached Nibbana.Sống tịch tịnh ở đời.
Chú thích:
[1] Bỏ các dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *