Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya – Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

Fools
Phẩm Ngu
60. Long is the night for the sleepless,60. Ðêm dài cho kẻ thức,
long is the league for the weary one,Ðường dài cho kẻ mệt,
samsara's way is long for foolsLuân hồi dài, kẻ ngu,
who know not the Dhamma True.Không biết chơn diệu pháp.
61. If a wayfarer fails to find61. Tìm không được bạn đường,
one better or equal,Hơn mình hay bằng mình,
steadfast he should fare aloneThà quyết sống một mình,
for a fool's no fellowship.Không làm bạn kẻ ngu.
62. "Sons have I, wealth have I",62. "Con tôi, tài sản tôi",
thus the fool is fretful.Người ngu sanh ưu não,
He himself is not his own,Tự ta, ta không có,
how then are sons, how wealth?Con đâu, tài sản đâu?.
63. Conceiving so his foolishness63. Người ngu nghĩ mình ngu,
the fool is thereby wise,Nhờ vậy thành có trí.
while "fool" is called that foolNgười ngu tưởng có trí,
conceited that he's wise.Thật xứng gọi chí ngu.
64. Though all through life the fool64. Người ngu, dầu trọn đời,
might wait upon the wise,Thân cận người có trí,
no more Dhamma can he senseKhông biết được Chánh pháp,
than spoon the taste of soup.Như muỗng với vị canh.
65. Though briefly one intelligent65. Người trí, dù một khắc,
might wait upon the wise,Thân cận người có trí,
quickly Dhamma he can senseBiết ngay chân diệu pháp,
as tongue the taste of soup.Như lưỡi với vị canh.
66. Fools of feeble wisdom fare66. Người ngu si thiếu trí,
enemies to themselves,Tự ngã thành kẻ thù.
making evil kammaLàm các nghiệp không thiện,
which is of bitter fruit.Phải chịu quả đắng cay.
67. That kamma's not well-made67. Nghiệp làm không chánh thiện,
from which there is remorse,Làm rồi sanh ăn năn,
of which one senses the resultMặt nhuốm lệ, khóc than,
with weeping and a tear-stained face.Lãnh chịu quả dị thục.
68. But well-made is that kamma68. Và nghiệp làm chánh thiện,
which done brings no remorse,Làm rồi không ăn năn,
of which one senses the resultHoan hỷ, ý đẹp lòng,
with glad mind and with joy.Hưởng thọ quả dị thục.
69. When evil kamma's immature69. Người ngu nghĩ là ngọt,
the fool thinks it is honeyed,Khi ác chưa chín muồi;
but when the evil has maturedÁc nghiệp chín muồi rồi,
then to the fool comes dukkha.Người ngu chịu khổ đau.
70. Month after month with blady-grass tip70. Tháng tháng với ngọn cỏ,
the fool may take his food;Người ngu có ăn uống  [1]
he's not worth the slightest bitKhông bằng phần mười sáu,
of one who Dhamma knows.Người hiểu pháp hữu vi.
71. As milk, is evil kamma done,71. Nghiệp ác đã được làm,
so slowly does it sour.Như sữa, không đông ngay,
Smouldering does it follow the foolCháy ngầm theo kẻ ngu,
like fire with ashes covered.Như lửa tro che đậy.
72. Truly to his detriment72. Tự nó chịu bất hạnh,
skill is born to the fool;Khi danh đến kẻ ngu.
ruined is his better natureVận may bị tổn hại,
and scattered are his wits.Ðầu nó bị nát tan.
73. For position a fool may wish:73. Ưa danh không tương xứng,
among the bhikkhus precedence,Muốn ngồi trước tỷ kheo,
in monasteries authority,ưa quyền tại tịnh xá,
from other families honours.Muốn mọi người lễ kính.
74. Both monks and laymen, let them think74. "Mong cả hai tăng, tục,
"This was done by me,Nghĩ rằng (chính ta làm).
whatever the works, both great and small, Trong mọi việc lớn nhỏ,
let them depend on me".Phải theo mệnh lệnh ta"
Such the intention of a fool, Người ngu nghĩ như vậy
swollen his greed and conceit.Dục và mạn tăng trưởng.
75. One is the way to worldly gain,75. Khác thay duyên thế lợi,
another to Nibbana goes.Khác thay đường Niết Bàn.
Clearly comprehending thisTỷ kheo, đệ tử Phật,
the bhikkhu, Buddha's followerHãy như vậy thắng tri.
should wallow not in proffered gifts,Chớ ưa thích cung kính,
surrendering instead to solitude.Hãy tu hạnh viễn ly.
Chú thích:
[1] Hành trì khổ hạnh của người ngoại đạo không bằng 1/16 người hiểu pháp hữu vi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *