Kinh Pháp Cú – Phẩm Pháp Trụ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya - Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

Established in Dhamma
Phẩm Pháp Trụ
256. Whoever judges hastily256. Ngươi đâu phải pháp trụ,
does Dhamma not uphold,Xử sự quá chuyên chế,
a wise one should investigateBậc trí cần phân biệt
truth and untruth both.Cả hai chánh và tà!
257. Who others guides impartially257. Không chuyên chế, đúng pháp,
with carefulness, with Dhamma,Công bằng, dắt dẫn người,
that wise one Dhamma guards,Bậc trí sống đúng pháp,
a "Dhamma-holder's" called.Thật xứng danh Pháp trụ.
258. Just because articulate258. Không phải vì nói nhiều,
one's not thereby wise,Mới xứng danh bậc trí.
hateless, fearless and secure,An ổn, không oán sợ.
a "wise one" thus is called.Thật đáng gọi bậc Trí.
259. Just because articulate259. Không phải vì nói nhiều,
one's not skilled in Dhamma;Mới xứng danh trì pháp,
but one who's heard even littleNhững ai tuy nghe ít,
and Dhamma in the body sees,Nhưng thân hành đúng pháp,
that one is skilled indeed,Không phóng túng chánh pháp,
not heedless of the Dhamma.Mới xứng danh trì pháp.
260. A man is not an Elder260. Không phải là trưởng lão,
though his head be grey,Nếu cho có bạc đầu.
he's just fully ripe in years,Người chỉ tuổi tác cao,
"aged-in-vain" he's called.Ðược gọi là "Lão ngu".
261. In whom is truth and Dhamma too,261. Ai chân thật, đúng pháp,
harmlessness, restraint, control,Không hại, biết chế phục,
he's steadfast, rid of blemishes,Bậc trí không cấu uế,
an "Elder" he is called.Mới xứng danh "Trưởng Lão".
262. Not by eloquence alone262. Không phải nói lưu loát,
or by lovely countenanceKhông phải sắc mặt đẹp,
is a person beautifulThành được người lương thiện,
if jealous, boastful, mean.Nếu ganh, tham, dối trá.
263. But "beautiful" is called that one263. Ai cắt được, phá được
in whom these are completely shed,Tận gốc nhổ tâm ấy
uprooted, utterly destroyed,Người trí ấy diệt sân,
a wise one purged of hate.Ðược gọi người hiền thiện.
264. By shaven head no Samana264. Ðầu trọc, không Sa môn
if with deceit, no discipline.Nếu phóng túng, nói láo.
Engrossed in greed and selfishnessAi còn đầy dục tham,
how shall he be a Samana?Sao được gọi Sa môn ?
265. All evils altogether he265. Ai lắng dịu hoàn toàn,
subdues both fine and gross.Các điều ác lớn nhỏ,
Having subdued al evil heVì lắng dịu ác pháp,
indeed is called a "Samana".Ðược gọi là Sa môn.
266. Though one begs from others266. Chỉ khất thực nhờ người,
by this alone's no bhikkhu.Ðâu phải là tỷ kheo!
Not just by this a bhikkhuPhải theo pháp toàn diện,
but from all Dhamma doing.Khất sĩ không, không đủ.
267. Who both good and evil deeds267. Ai vượt qua thiện ác,
has gone beyond with holy life,Chuyên sống đời Phạm Hạnh,
having discerned the world he faresSống thẩm sát ở đời,
and "Bhikkhu" he is called.Mới xứng danh tỷ kheo.
268. By silence one is not a sage268. Im lặng nhưng ngu si,
if confused and foolish,Ðâu được gọi ẩn sĩ?
but one who's wise, as if with scalesNhư người cầm cán cân,
weighs, adopts what's good.Bậc trí chọn điều lành.
269. Shunning evil utterly269. Từ bỏ các ác pháp,
one is a sage, by that a sage.Mới thật là ẩn sĩ.
Whoever both worlds knowsAi thật hiểu hai đời
for that one's called a "Sage".Mới được gọi ẩn sĩ.
270. By harming living beings270. Còn sát hại sinh linh,
one is not a "Noble" man,Ðâu được gọi Hiền thánh.
by lack of harm to all that liveKhông hại mọi hữu tình,
one is called a "Nobel One".Mới được gọi Hiền thánh.
271. Not by vows and rituals271. Chẳng phải chỉ giới cấm
or again by learning muchCũng không phải học nhiều,
or by meditative calmChẳng phải chứng thiền định,
or by life in solitude.Sống thanh vắng một mình.
272. Should you, O bhikkhu, be content,272. "Ta hưởng an ổn lạc,
"I've touched the bliss of letting goPhàm phu chưa hưởng được":
not enjoyed by common folk",Tỷ kheo, chớ tự tin
though you've not gained pollution's end.Khi lậu hoặc chưa diệt.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *