Kinh Pháp Cú – Phẩm Ðạo

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya - Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

The Path
Phẩm Ðạo
273. Of paths the Eight-fold is the best,273. Tám chánh, đường thù thắng,
of truths the statement Four,Bốn câu, lý thù thắng,
the passionless of teachings best,Ly tham, pháp thù thắng,
of humankind the Seer.Giữa các loài hai chân,
Pháp nhãn, người thù thắng.
274. This is the Path, no other's there274. Ðường này, không đường khác
for purity of insight,Ðưa đến kiến thanh tịnh.
enter then upon this pathNếu ngươi theo đường này,
bemusing Mara utterly.Ma quân sẽ mê loạn.
275. Entered then upon this Path275. Nếu ngươi theo đường này,
you'll make an end of dukkha.Ðau khổ được đoạn tận.
Freed in knowledge from suffering's stingsTa dạy ngươi con đường.
the Path's proclaimed by me.Với trí, gai chướng diệt.
276. Buddhas just proclaim the Path276. Ngươi hãy nhiệt tình làm,
but you're the ones to strive.Như Lai chỉ thuyết dạy.
Contemplatives who tread the PathNgười hành trì thiền định
are freed from Mara's bondsThoát trói buộc ác Ma.
276. When with wisdom one discerns277. Tất cả  hành vô thường
transience of conditioned thingsVới Tuệ, quán thấy vậy
one wearily from dukkha turnsÐau khổ được nhàm chán:
treading the Path to purity.Chính con đường thanh tịnh.
277. When with wisdom one discerns278. Tất cả  hành khổ đau
the dukkha of conditioned thingsVới Tuệ, quán thấy vậy,
one wearily from dukkha turnsÐau khổ được nhàm chán:
treading the Path to purity.Chính con đường thanh tịnh.
278. When with wisdom one discerns279. Tất cả  pháp vô ngã ,
all knowables are not a selfVới Tuệ, quán thấy vậy,
one wearily from dukkha turnsÐau khổ được nhàm chán:
treading the Path to purity.Chính con đường thanh tịnh.
279. Though time to strive, not striving,280. Khi cần, không nỗ lực,
while young and strong yet indeed,Tuy trẻ mạnh, nhưng lười
weak-minded and irresolute:Chí nhu nhược, biếng nhác.
one finds not wisdom's way.Với trí tuệ thụ động,
Sao tìm được chánh đạo?
280. In speech ever watchful with mind well-restrained281. Lời nói được thận trọng,
never with body do unwholesomeness.Tâm tư khéo hộ phòng,
So should one purify these three kamma-pathsThân chớ làm điều ác,
winning to the Way made known by the Seers.Hãy giữ ba nghiệp tịnh,
Chứng đạo thánh nhân dạy.
281. From endeavour wisdom springs,282. Tu Thiền, trí tuệ sanh,
lacking effort wisdom wanes:Bỏ Thiền, trí tuệ diệt.
having known this two-fold pathBiết con đường hai ngả
either to progress or declineÐưa đến hữu, phi hữu,
so should one exhort oneselfHãy tự mình nỗ lực,
that wisdom may increase.Khiến trí tuệ tăng trưởng.
282. The wood cut down but not a tree283. Ðốn rừng không đốn cây
since it's from wood that fear is born.Từ rừng, sinh sợ hãi;
Having cut wood and woodednessÐốn rừng  [1]  và ái dục,
O bhikkhus be without a wood.Tỷ kheo, hãy tịch mịch.
283. As long indeed as woodedness284. Khi nào chưa cắt tiệt,
of man to women is not cutÁi dục giữa gái trai,
so long in bondage is one's mindTâm ý vẫn buộc ràng,
as milch-calf to the mother cow.Như bò con vú mẹ.
284. Cut off affection for oneself285. Tự cắt dây ái dục,
as a hand a lily in the Fall.Như tay bẻ sen thu,
Cultivate this peaceful Path,Hãy tu đạo tịch tịnh,
Nibbana by the Buddha taught.Niết bàn, Thiện Thệ dạy.
285. Here shall I spend the Rains,286. Mùa mưa ta ở đây
here the Winter, here the Summer.Ðông, hạ cũng ở đây,
Thus speculates the fool,Người ngu tâm tưởng vậy,
the danger he knows not.Không tự giác hiểm nguy.
286. For one who has a clinging mind287. Người tâm ý đắm say
and finds delight in babes and herdsCon cái và súc vật,
Death does seize and carry awayTử thần bắt người ấy,
as great flood a sleeping village.Như lụt trôi hàng ngủ.
287. No sons are there for shelter288. Một khi tử thần đến,
nor father nor related folk,Không có con che chở,
one by the Death-king seized uponKhông cha, không bà con,
in kin no shelter finds.Không thân thích che chở.
288. Having understood this fact289. Biết rõ ý nghĩa này,
the wise by virtue well-restrainedBậc trí lo trì giới,
swiftly then should clear the PathMau lẹ làm thanh tịnh,
leading to Nibbana.Con đường đến Niết bàn.
Chú thích:
[1] Dục vọng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *