Kinh Pháp Cú – Phẩm Cấu Uế

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya - Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

Impurities
Phẩm Cấu Uế
235. Now a withered leaf you are235. Ngươi nay giống lá héo,
and now Death's men draw near,Diêm sứ đang chờ ngươi,
now you stand at the parting gatesNgươi đứng trước cửa chết,
but waybread you have none.Ðường trường thiếu tư lương.
236. Make an island of yourself,236. Hãy tự làm hòn đảo,
quickly strive and wise become,Tinh cần gấp, sáng suốt.
freed from stain and passionlessTrừ cấu uế, thanh tịnh,
to go to the pure Abodes.Ðến Thánh địa chư Thiên.
237. Even now the end draws near,237. Ðời ngươi nay sắp tàn,
to the presence of death you've fared.Tiến gần đến Diêm Vương.
Along the path's no place for restGiữa đường không nơi nghỉ,
and waybread you have none.Ðường trường thiếu tư lương.
238. Make an island of yourself,238. Hãy tự làm hòn đảo,
quickly strive and wise become,Tinh cần gấp, sáng suốt.
freed from stain and passionlessTrừ cấu uế, thanh tịnh,
you'll not return, take flesh, decay.Chẳng trở lại sanh già.
239. Little by little, time after time,239. Bậc trí theo tuần tự.
successively then let the sageTừng sát na trừ dần
blow away all blemishesNhư thợ vàng lọc bụi
just as a smith with silver.Trừ cấu uế nơi mình.
240. As rust arisen out of iron240. Như sét từ sắt sinh,
itself that iron eats away,Sắt sanh lại ăn sắt,
so kammas done beyond what's wiseCũng vậy, quá lợi dưỡng
lead to a state of woe.Tự nghiệp dẫn cõi ác.
241. For oral tradition, non-recitation,241. Không tụng làm nhớp kinh,
in household life, non-exertion,Không đứng dậy, bẩn nhà,
the fair of form when slovenly,Biếng nhác làm nhơ sắc,
a sentry's sloth: all blemishes.Phóng dật uế người canh.
242. In woman, conduct culpable,242. Tà hạnh nhơ đàn bà,
with givers, avariciousness,Xan tham nhớp kẻ thí,
all blemishes these evil thingsÁc pháp là vết nhơ,
in this world or the next.Ðời này và đời sau.
243. More basic than these blemishes243. Trong hàng cầu uế ấy,
is ignorance, the worst of all.Vô minh, nhơ tối thượng,
Abandoning this blemish then,Ðoạn nhơ ấy, tỷ kheo,
be free of blemish, monks!Thành bậc không uế nhiễm.
244. Easy the life for a shameless one244. Dễ thay, sống không hổ
who bold and forward as a crow,Sống lỗ mãng như quạ,
is slanderer and braggart too:Sống công kích huyênh hoang,
this one's completely stained.Sống liều lĩnh, nhiễm ô.
245. But hard the life of a modest one245. Khó thay, sống xấu hổ,
who always seeks for purity,Thường thường cầu thanh tịnh.
who's cheerful though no braggart,Sống vô tư, khiêm tốn,
clean-living and discerning.Trong sạch và sáng suốt.
246. In the world who life destroys,246. Ai ở đời sát sinh,
who words of falsity speaks,Nói láo không chân thật,
who takes what is not freely givenỞ đời lấy không cho,
or to another's partner goes.Qua lại với vợ người.
247. Or has distilled, fermented drinks:247. Uống rượu men, rượu nấu,
Who with abandon follows theseNgười sống đam mê vậy,
extirpates the root of selfChính ngay tại đời này,
even here in this very world.Tự đào bới gốc mình.
248. Therefore friend remember this;248. Vậy người, hãy nên biết,
Hard to restrain are evil acts,Không chế ngự là ác,
don't let greed and wickednessChớ để tham phi pháp,
down drag you long in dukkha.Làm người đau khổ dài.
249. People give as they have faith,249. Do tín tâm, hỷ tâm
as they are bright with joyfulness.Loài người mới bố thí.
Who's troubled over gifts received,Ở đây ai bất mãn
the food and drink that others get,Người khác được ăn uống,
neither in daytime nor by nightNgười ấy ngày hoặc đêm,
will come to a collected mind.Không đạt được tâm tịnh?
250. But who has severed envy's mind,250. Ai cắt được, phá được,
uprooted it, destroyed entire,Tận gốc nhổ tâm ấy.
indeed in daytime and by nightNgười ấy ngày hoặc đêm,
will come to a collected mind.Tất đến được tâm định.
251. There is no fire like lust,251. Lửa nào bằng lửa tham!
nought seizes like aversion,Chấp nào bằng sân hận!
unequalled is delusion's net,Lưới nào bằng lưới si!
no river's like to craving.Sông nào bằng sông ái!
252. Other's faults are easy to see252. Dễ thay thấy lỗi người,
yet hard it is to see one's own,Lỗi mình thấy mới khó.
and so one winnows just like chaffLỗi người ta phanh tìm,
the faults of other people, whileNhư sàng trấu trong gạo.
hiding away those of one's ownCòn lỗi mình, che đậy,
as crafty cheat the losing throw.Như kẻ gian dấu bài.
253. Who's always seeing other's faults,253. Ai thấy lỗi của người,
taking offence, censorious,Thường sanh lòng chỉ trích,
pollutions spread for such a oneNgười ấy lậu hoặc tăng,
who's far from their exhaustion.Rất xa lậu hoặc diệt.
254. In skies above there is no path,254. Hư không, không dấu chân,
no peaceful one's without,Ngoài đây, không sa môn,
in manifoldness do folk delight,Chúng sanh thích hý luận,
Tathagatas are manifold-free.Như Lai, hý luận trừ.
255. In skies above there is no path,255. Hư không, không dấu chân,
no peaceful one's without,Ngoài đây, không sa môn.
nothing conditioned ever lasts,Các hành không thường trú,
no Buddha's ever shaken.Chư Phật không dao động.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *