Bài mới

Luật giao thông đường bộ 2008 – Law on Road Traffic 2008

Nguồn text Tiếng Việt: ở đây Nguồn text Tiếng Anh: ở đây Paralleled text by: sachsongngu.top QUỐC HỘI THE NATIONAL ASSEMBLY ———– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness Số: 23/2008/QH12 No. 23/2008/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng […]