Các sách về phép xuất thần

Sau đây là những sách dạy về hoặc liên quan đến xuất thần (xuất hồn)

Sách Tiếng Anh các bạn nhé.

1. Easy Journey to Other Planets .
2. The Astral Projection Guidebook – by Jonas Ridgeway
3. 1 Journeys out of the body – by Robert A. Monroe
3. 2 Far Journeys – by Robert Monroe.pdf
3. 3 Ultimate Journey – by Robert Monroe.pdf


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP.
5. Astral Dynamics – by R Bruce
6. Astral Plane – CH Leadbeater
7. Amazing Journeys Outside Your Body – Abhishek Agarwal

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top