3 comments / Add your comment below

  1. “As long as humans continue to be the ruthless destroyer of other beings, we will never know health or peace. For as long as people massacre animals, they will kill each other. Indeed, those who sow the seed of murder and pain will never reap joy or love.”~ Pythagoras of Samos (ca. 530 B.C.)

    Miễn con người tiếp tục là kẻ hủy diệt tàn nhẫn những sinh vật khác, chúng ta sẽ không bao giờ biết đến mạnh khoẻ hay hòa bình. Miễn con người còn tàn sát động vật, thì họ sẽ còn giết nhau. Thật vậy, những người gieo hạt giống giết chóc và nỗi đau sẽ không bao giờ gặt hái được hạnh phúc hay tình yêu. ~ Pythagoras Samos (khoảng 530 B.C.)

  2. WHY YOU LOVE YOUR CHILD BUT YOU EAT MY MONKEY CUB?
    Tại sao bạn yêu con của mình nhưng lại ăn khỉ con của tôi?

  3. HUNTERS, MEAT EATERS AND LEATHER WEARERS CAUSED THE ANIMALS TO DIE.
    [ Những người săn bắn, ăn thịt và thích mang da thú đã gây ra cái chết cho động vật]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *