Tiểu sử Ngộ Không

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

“My magic staff is getting rusty!”“Gậy như ý của ta sắp rỉ sét rồi. "
After completing the journey to the west, Wukong earned the title, “Victorious Fighting Buddha” for all his accomplishments, and he got to stay at Pürva-videha to enjoy all the donations from the mortals.Sau khi đã thỉnh được chân kinh, Ngộ Không được ban cho danh hiệu là "Đấu Chiến Thắng Phật" nhờ vào thành tích trên đường đi thỉnh kinh. Từ đó trở đi, Ngộ Không có thể ngồi cao trên Phật điện ở Đông Thắng Thần Châu mà thọ nhận hương hoa cúng dường của thiên hạ.
However, such a peaceful life was not suitable for the restless Wukong, who always thought about his days of adventuring on the Silk Road. Tuy nhiên, Ngộ Không hiếu chiến lại không thích cuộc sống bình lặng như vậy, và thường nhớ về những câu chuyện phiêu lưu trên con đường tơ lụa năm xưa.
Wukong had travelled thousands and thousands of miles by foot, and survived 81 tribulations. With the staff in hand, he defeated countless fierce monsters, increasing the body count along the way to the West.Ngộ Không đã đi bộ 108.000 dặm, trải qua chín mươi chín tám mươi mốt nạn, và gặp phải vô số yêu ma trong suốt cuộc hành trình, nhưng với gậy như ý trong tay, Ngộ Không đánh bại tất cả, xác chất thành núi.
Wukong was never warm-hearted or well behaved.Ngộ Không chưa bao giờ tỏ ra tốt bụng hay cư xử đang hoàng.
Had he not been on Gautama Buddha’s leash, he would have gotten into fights every day, even after becoming a god. Nếu không phải có sự dạy dỗ của Phật Tổ, hắn cũng sẽ tìm người chiến đấu mỗi ngày dù đã thành thần.
When the crisis of Athanor spread to Pürva-videha, Wukong knew that it was the chance he had been waiting for.Khi cuộc khủng hoảng ở lục địa Athanor lan đến Đông Thắng Thần Châu, Ngộ Không biết rằng cơ hội của mình đã đến.
Pretending to investigate the crisis, Wukong volunteered to head for Athanor, where he returned to his old self, alerting all heroes to his presence.Ngộ Không tình nguyện thẳng tiến đến Athanor điều tra nguyên nhân, để trở về con người xưa xia của chính mình. Việc này khiến các anh hùng đều cảnh giác.
As divinity tends to attract one another, Ilumia the Seer was the first to converse with Wukong.Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ilumia, nữ thần ánh sáng, tìm đến trò chuyện với Ngộ Không trước tiên.
By her invitation, Wukong became one of the members of the Holy Hall and enjoyed the donations with the other deities. Theo lời mời của Ilumia, Ngộ Không vinh dự được trở thành một thành viên của thánh điện và được thờ cúng như các vị thần khác.
Ilumia promised that Wukong would not be bound by rules as long as he did no harm to Vedä. In other words, Wukong could battle any enemy hero at any time.Ilumia hứa rằng miễn là lợi ích của Quang Minh Thánh Điện không bị đe dọa, Ngộ Không sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ nào, điều đó có nghĩa là hắn có thể thách thức bất kỳ anh hùng nào đối địch với Thánh Điện.
“I’ve been idle for 500 years. I can’t wait any longer!”"Cách biệt năm trăm năm, ta không thể nào đợi thêm nữa!"

Nguồn text Tiếng Anh in game, Sachsongngu dịch sang Tiếng Việt

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *