Những câu nói của Murad Tuyệt Thế Thần Binh

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Skin này tên Tiếng Hoa là Minh Kiếm Duệ Ảnh.

Background music – Nhạc pick tướng

With my presence, I shall surely quell this era of chaos. My name is… Yè Ying – Với sự hiện diện của ta, kỷ nguyên loạn lạc này ắt sẽ bị ta dẹp yên. Ta là… Duệ Ảnh!

In the era of data weaving, they commenced the reforge of sword intent, the paramount directive, sword being another limb. – Trong thời đại công nghệ dữ liệu, việc tái tạo kiếm ý được khởi xướng, trở thành mệnh lệnh tối thượng. Kiếm được xem như là một bộ phận của thân thể.

There once existed the Ye Ying sword, soaring gracefully, subduing in all directions. It’s history the wellspring of my power – Xưa kia tồn tại một thanh Duệ Ảnh Kiếm, tung hoành tự tại, trấn áp tứ phương. Lịch sử của nó chính là suối nguồn sức mạnh của ta.

The matter is done. I’ll leave with a sweep of my robe – Công việc đã hoàn thành. Ta xin vén áo cáo lui .
As the ancient said, be not arrogant in victory nor discouraged in defeat. I too have never experienced defeat in a thousand years – Như cổ nhân đã dạy, thắng không kiêu, bại không nản. Ta đây ngàn năm chưa từng trải qua thất bại.

Hey, are you also one of us? – Này, ngươi cũng là một trong số chúng ta sao?

Memory data, loading – Dữ liệu bộ nhớ, đang tải.

Your weapon coding seems to be an outdated version – Công nghệ mã hóa vũ khí của ngươi có vẻ là phiên bản lỗi thời.

Every domain is under my rule – Mọi miền đều nằm dưới sự cai trị của ta

(lỗi code)
Swift and unbreakable – Linh hoạt và bền bỉ.

Has anyone experienced injustice? – Đã có ai phải chịu đựng sự bất công chưa?

My heart is warm – Tim ta ấm áp.

This move so stirringly poignant – Cử chỉ này vô cùng sâu sắc và cảm động

This body, this mind, sharpness as one! – Thân tâm tinh nhuệ như một.

(die)

I am the sword – Ta là kiếm

The sword is myself – Kiếm là ta.

Countless after images – Vô số tàn ảnh.

The people here rely on programs to uphold chivalry – Người dân nơi đây cậy vào chương trình để hoằng dương hiệp nghĩa.

Hurrah~ hurrah~

(Biến về)

Sword shadow streak – Vết kiếm như tia chớp.

Throughout history in countless chaotic times, it was I who stepped forward to pacify – Suốt chiều dài lịch sử, trong vô số lần loạn lạc, chính ta là người đích thân bình định đại cuộc.

A masterpiece, unfortunately, no one recognizes it nowadays – Một tuyệt tác, đáng tiếc, ngày nay không ai nhận ra.

In an era before texts turned into code, we called it art – Trước thời đại chữ viết hóa thành mã code, ta gọi nó là nghệ thuật.

I also want to stop right here – Ta cũng mong muốn dừng bước tại chốn này.

I am nothing special. Yet I once broke through ten thousand armies in this very form – Ta vốn chẳng có gì đặc biệt. Tuy vậy, ta đã từng phá tan hàng vạn quân địch chỉ với hình hài này.

That was a truly delightful period – Đó quả thực là một giai đoạn vô cùng thú vị.

Yes – Phải vậy chứ
Ancient swordsmanship, yet it still proves effective – Kiếm pháp cổ xưa, nhưng vẫn hiệu quả.

Roaming freely above the azure sky – Tự do ngao du trên bầu trời xanh biếc.

(Mất kết nối)
Murad Tuyệt Thế Thần Binh

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *