1 comment / Add your comment below

  1. We will help you do the Vietnamese transcription free for short audio/video file about 1 minute. Or any other help about Vietnamese language learning. Please let us know~

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top