Necromanticism: Travelling to Meet the Dead, 1750-1860.

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Westover P.
Necromanticism is a study of literary pilgrimage: readers’ compulsion to visit literary homes, landscapes, and (especially) graves during the long Romantic period. The book draws on the histories of tourism and literary genres to highlight Romanticism’s recourse to the dead in its reading, writing, and canon-making practices.

Introduction: Traveling to Meet the Dead
On Ideal Presence
The Origins of Literary Tourism
William Godwin, Necro-Tourism, and the Empirical Afterlife of the Dead
Imaginary Pilgrimages: Felicia Hemans, Dead Poets, and Romantic Historiography
Interlude: Necromanticism and Romantic Authorship
The Transatlantic Invention of “English” Literary Heritage
Illustration, Historicism, and Travel: The Legacy of Sir Walter Scott

Download:

westover_p_necromanticism_travelling_to_meet_the_dead_1750_1.pdf

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *