Necromanticism: Travelling to Meet the Dead, 1750-1860.

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Westover P.
Necromanticism is a study of literary pilgrimage: readers’ compulsion to visit literary homes, landscapes, and (especially) graves during the long Romantic period. The book draws on the histories of tourism and literary genres to highlight Romanticism’s recourse to the dead in its reading, writing, and canon-making practices.

Introduction: Traveling to Meet the Dead
On Ideal Presence
The Origins of Literary Tourism
William Godwin, Necro-Tourism, and the Empirical Afterlife of the Dead
Imaginary Pilgrimages: Felicia Hemans, Dead Poets, and Romantic Historiography
Interlude: Necromanticism and Romantic Authorship
The Transatlantic Invention of “English” Literary Heritage
Illustration, Historicism, and Travel: The Legacy of Sir Walter Scott

Download:

westover_p_necromanticism_travelling_to_meet_the_dead_1750_1.pdf

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top