Cuộc sống bí ẩn của bò

The Hidden Lives of CowsCuộc sống bí ẩn của bò
Cows are as diverse as cats, dogs, and humans: Some are very quick learners, while others are a little slower. Some are bold and adventurous, while others are shy and timid. Some are friendly and considerate, while others are bossy and devious.Bò cũng đa dạng như mèo, chó và người: Một số con học rất nhanh, trong khi những con khác chậm hơn một chút. Một số táo bạo và mạo hiểm, trong khi những con khác thì nhút nhát và rụt rè. Một số con thân thiện và ân cần, trong khi những con khác thì hách dịch và quỷ quyệt.
According to research, cows are generally quite intelligent animals who can remember things for a long time. Animal behaviorists have found that they interact in socially complex ways, developing friendships over time and sometimes holding grudges against other cows who treat them badly.Theo nghiên cứu, bò nói chung là loài động vật khá thông minh, có thể nhớ mọi thứ trong một thời gian dài. Các nhà hành vi động vật đã phát hiện ra rằng chúng tương tác theo những cách phức tạp về mặt xã hội, phát triển tình bạn theo thời gian và đôi khi có mối hận thù với những con bò đối xử tệ với chúng.
These gentle giants mourn the deaths of and even separation from those they love, sometimes shedding tears over their loss. The mother/calf bond is particularly strong, and there are countless reports of mother cows who continue to call and search frantically for their babies after the calves have been taken away and sold to veal or beef farms.Những sinh vật khổng lồ hiền lành này biết thương tiếc về cái chết và thậm chí tách khỏi những con mà chúng yêu thương, đôi khi rơi nước mắt vì sự mất mát. Mối liên kết bò mẹ / bê con đặc biệt mạnh mẽ, có vô số báo cáo về những con bò mẹ tiếp tục gọi và tìm kiếm điên cuồng đứa con của mình sau khi bê con đã bị lấy đi và bán cho các trang trại thịt bê hoặc thịt bò.
Brainy BovinesNhững chú bò thông minh
Research has shown that cows clearly understand cause-and-effect relationships—a sure sign of advanced cognitive abilities. For example, they can learn how to push a lever to operate a drinking fountain when they’re thirsty or to press a button with their heads to release grain when they’re hungry. Researchers have found that cows not only can figure out problems but also enjoy the intellectual challenge and get excited when they find a solution, just as humans do.Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bò hiểu rõ mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Một dấu hiệu chắc chắn về khả năng nhận thức tiến bộ. Ví dụ, chúng có thể học cách đẩy một cái cần gạt để vận hành một vòi nước uống khi khát nước hoặc nhấn một nút bằng đầu để lấy ngũ cốc khi đói. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những con bò không chỉ có thể tìm ra vấn đề mà còn thích thử thách trí tuệ và cảm thấy phấn khích khi chúng tìm ra giải pháp, giống như con người.
Pecking Orders Aren’t Just for ChickensTôn ti trật tự không phải gà mới có
A herd of cows is very much like a pack of wolves, with alpha animals and complex social dynamics. Each animal can recognize 50 or more members of the herd, and relationships are very important to cows. They consistently choose leaders who have good social skills and are intelligent, inquisitive, self-confident, and experienced—while pushiness, selfishness, a large size, and brawniness are not recognized as suitable leadership qualities.Một đàn bò rất giống một bầy sói đều là động vật alpha và có động lực xã hội phức tạp. Mỗi con vật có thể nhận ra hơn 50 thành viên trong đàn. Các mối quan hệ rất quan trọng đối với bò. Chúng luôn chọn những con lãnh đạo có kỹ năng xã hội tốt và thông minh, ham hiểu biết, tự tin và có kinh nghiệm, trong khi những con nóng nảy, ích kỷ, to lớn và hay cãi vã sẽ không được công nhận là phẩm chất lãnh đạo phù hợp.
Raising cows in unnatural conditions, such as on crowded feedlots, causes them distress because it upsets their social hierarchy. Researchers note that cows who are kept in groups of more than 200 on commercial feedlots become stressed and constantly fight for dominance. (Feedlots in the U.S. hold thousands of cows at a time.)Nuôi bò trong điều kiện không tự nhiên, chẳng hạn như trong các trang trại đông đúc, khiến chúng đau khổ vì điều đó làm đảo lộn hệ thống phân cấp xã hội của chúng. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những con bò được nuôi thành nhóm hơn 200 con trên các trang trại thương mại trở nên căng thẳng và liên tục đấu tranh cho sự thống trị. (Bãi chăn nuôi ở Hoa Kỳ giữ hàng ngàn con bò cùng một lúc.)
Cows Don’t Want to DieBò Không Muốn chết
Like all animals, cows value their lives and don’t want to die. Stories abound of those who have gone to extraordinary lengths to fight for their lives.Giống như tất cả các loài động vật, những con bò coi trọng mạng sống của chúng và không muốn chết. Rất nhiều câu chuyện về những con bò đã đi rất xa để chiến đấu giành sự sống .
A cow in Virginia named Idabelle was about to be loaded onto a freighter bound for Venezuela when she turned around, ran back down the gangplank, and leaped into the river. Even though she was pregnant (or perhaps because she was pregnant), she managed to swim all the way across the river, eluding capture for several days. She was rescued by PETA and sent to a sanctuary.Một con bò ở Virginia tên là Idabelle sắp được đưa lên một chiếc máy bay chở hàng đi đến Venezuela khi nó quay lại, chạy xuống cầu và nhảy xuống sông. Mặc dù nó đã có thai (hoặc có lẽ vì nó đang mang thai), nó đã bơi qua sông, trốn tránh truy bắt trong vài ngày. Nó đã được PETA giải cứu và đưa đến nơi trú ẩn.
When workers at a slaughterhouse in Massachusetts went on break, Emily the cow made a break for it. She took a tremendous leap over a 5-foot-tall gate and escaped into the woods, surviving the harsh New England winter weather with the aid of concerned local residents who began watching for her and leaving out hay for her to eat.Khi các công nhân tại một lò mổ ở Massachusetts nghỉ, con bò Emily đã bỏ trốn. Nó nhảy một bước rất cao qua cánh cổng cao 5 feet và trốn vào rừng, sống sót qua thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở New England với sự trợ giúp của những người dân địa phương, họ theo dõi và để cỏ khô cho nó ăn.
When she was caught several weeks later by the owners of a nearby sanctuary, the public demanded that the slaughterhouse allow the sanctuary to buy her for $1. Emily lived out the rest of her life in peace in Massachusetts. Her life is a testament to the fact that eating meat means eating animals who don’t want to die.Sau đó nhiều tuần nó bị bắt bởi một người chủ của một khu bảo tồn gần đó, công chúng yêu cầu lò mổ cho phép khu bảo tồn mua lại với giá 1 đô la. Emily sống hết phần đời còn lại trong yên bình ở Massachusetts. Cuộc sống của cô là một minh chứng cho việc ăn thịt đồng nghĩa với việc ăn thịt động vật không muốn chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *