Ngành công nghiệp thịt bò

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

The Beef IndustryNgành công nghiệp thịt bò
To mark cows for identification, ranchers may restrain them and press hot fire irons into their flesh, which can cause third-degree burns, as they bellow in pain and attempt to escape. Often without providing any pain relief, workers typically cut male calves’ testicles from their scrotums or tightly clamp them so that they atrophy, and the horns of cows raised for beef are often cut or burned off.Đánh dấu những con bò để nhận dạng, chủ trại kiềm con bò và ấn sắt nóng vào thịt của chúng, gây ra bỏng cấp độ ba, chúng gầm lên đau đớn và cố gắng trốn thoát. Thường không có bất kỳ biện pháp giảm đau nào, các công nhân thường cắt tinh hoàn bò đực ra khỏi bìu hoặc kẹp cho chúng teo và sừng của những con bò nuôi lấy thịt thường bị cắt hoặc đốt bỏ.
While “on the range,” most cows receive inadequate veterinary care, and as a result, many become sick or die from infection and injury. In the winter, cattle freeze to death in states such as Nebraska, South Dakota, and Wyoming. And during the summer, they die from the heat in states such as Kansas and Texas.Trong khi "ở trang trại", hầu hết bò không được chăm sóc thú y đầy đủ, và kết quả là nhiều con bị bệnh hoặc chết vì nhiễm trùng và chấn thương. Vào mùa đông, gia súc cóng đến chết ở các bang như Nebraska, South Dakota và Wyoming. Và vào mùa hè, chúng chết vì nắng nóng ở các bang như Kansas và Texas.
After about a year of enduring harsh weather extremes, cows are shipped to an auction lot and then may be sent hundreds of miles away to massive feedlots—feces- and mud-filled holding pens where they’re crammed together by the thousands. Many are sick on arrival, and some die shortly afterward.Sau khoảng một năm chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, chúng được vận chuyển đến nơi bán đấu giá và sau đó có thể được mang đi hàng trăm dặm đến các trại chăn nuôi khổng lồ - bùn và phân dính đầy nơi chúng bị nhồi nhét với nhau hàng ngàn con. Nhiều con bị bệnh khi đến nơi, và một số con chết ngay sau đó.
Cattle on feedlots are fed a highly unnatural diet of grain and corn, which is designed to fatten them up quickly. This food can cause their stomachs to become so full of gas—a condition called bloat—that breathing may become impaired because of compression of the lungs. Some may suffer from a severe increase in stomach acid, causing ulcers to form and resulting in a condition called “acute acidosis.”Gia súc ở các bãi chăn nuôi được cho ăn một chế độ ăn không tự nhiên ngũ cốc và ngô được thiết kế để vỗ béo chúng nhanh chóng. Thức ăn này khiến dạ dày trở nên đầy khí gas, sưng phồng - việc hít thở bị suy yếu do phổi bị chèn ép. Một số con axit trong dạ dày tăng cao, khiến hình thành vết loét và dẫn đến tình trạng gọi là "nhiễm toan cấp tính".
The feedlot air is saturated with ammonia, methane, and other noxious chemicals that build up from the huge amounts of manure, and the cows are forced to inhale these gases constantly. These fumes can give them chronic respiratory problems, making breathing painful.Không khí ở nơi cho ăn đầy amoniac, metan và các hóa chất độc hại khác do tích tụ một lượng lớn từ phân bò và chúng buộc phải hít phải các khí này liên tục. Những khí này có thể khiến bò gặp các vấn đề hô hấp mãn tính, làm cho việc hít thở đau đớn.
Cattle raised for food are also regularly dosed with drugs such as antibiotics to make them grow faster and keep them alive in these miserable conditions. Some of the antibiotics, including penicillin and tetracycline, are also used to treat humans but don’t always work when prescribed, because the patients have been exposed to antibiotic-resistant bacteria and low doses of antibiotics as a result of consuming meat, milk, or eggs from animals who were fed the same drugs. Researchers at Texas Tech University suspect that drug-resistant bacteria found in cattle feedlots can become airborne and cause hard-to-treat infections in humans.Gia súc được nuôi để làm thức ăn thường xuyên được dùng thuốc như kháng sinh để phát triển nhanh hơn và giữ cho chúng sống trong những điều kiện khốn khổ này. Một số loại kháng sinh, bao gồm penicillin và tetracycline, cũng được sử dụng để điều trị cho con người nhưng không phải lúc nào cũng có tác dụng, vì bệnh nhân đã tiếp xúc với vi khuẩn kháng kháng sinh và dùng kháng sinh liều thấp do tiêu thụ thịt, sữa, hoặc trứng từ động vật được cho ăn cùng loại thuốc. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas Tech nghi ngờ rằng vi khuẩn kháng thuốc được tìm thấy trong các trang trại chăn nuôi gia súc có thể bay trong không khí và gây nên nhiễm trùng "khó điều trị" ở người.
According to the Centers for Disease Control and Prevention, 2 million people contract antibiotic-resistant bacterial infections each year, and approximately 23,000 of them die. Eating antibiotic-free meat is not a solution. It’s still high in cholesterol and saturated fat and contributes to a person’s risk of suffering from heart disease, cancer, diabetes, and obesity.Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, 2 triệu người nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh mỗi năm và khoảng 23.000 người trong đó chết. Ăn thịt không có kháng sinh không phải là một giải pháp. Nó vẫn có hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa cao và góp phần khiến người có nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, tiểu đường và béo phì.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *