Chương XX – Chapter XX

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚYDRUG-RELATED OFFENCES
Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện , cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túyArticle 247. Growing opium poppy plants, coca plants, cannabis plants, or other plants containing narcotic substances
1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:1. Any person who grows opium poppy plants, coca plants, cannabis plants, or other plants containing narcotic substances in any of the following cases shall face a penalty of 06 - 36 months' imprisonment:
a) Đã được giáo dục 02 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống;a) The offender has been reprimanded twice and enabled to earn decent living;
b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;b) The offender previously incurred a civil penalty or has a previous conviction for the same offence which has not been expunged;
c) Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây.c) The offence involves a quantity of from 500 to under 3,000 plants.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 03 - 07 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Với số lượng 3.000 cây trở lên;b) The offence involves a quantity of ≥ 3,000 plants;
c) Tái phạm nguy hiểm.c) Dangerous recidivism.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.3. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 50,000,000.
4. Người nào phạm tội thuộc khoản 1 Điều này, nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.4. The person who commits the offence specified in Clause 1 of this Article but voluntarily destroys the plants or submit them to a competent authority before harvesting might be exempt from criminal responsibility.
Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túyArticle 248. Illegal manufacturing of narcotic substances
1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.1. Any person who manufactures narcotic substances in any shape of form shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;c) The offence involves the abuse of the offender's position or power;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;d) The offence is committed in the name of an agency or organization;
đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;dd) The offence involves a quantity of from 500 g to under 01 kg of opium poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
e) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;e) The offence involves a quantity of from 05 g to under 30 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;g) The offence involves a quantity of from 20 g to under 100 g of other solid narcotic substances;
h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 200 mililít;h) The offence involves a quantity of from 100 ml under 200 ml of other liquid narcotic substances;
i) Tái phạm nguy hiểm;i) Dangerous recidivism;
k) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản này.k) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point dd through h of this Clause.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 15 - 20 years' imprisonment:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;a) The offence is committed in a professional manner;
b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;b) The offence involves a quantity of from 01 kg to under 05 kg of opium poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
c) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;c) The offence involves a quantity of from 30 g to under 100 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
d) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;d) The offence involves a quantity of from 100 g to under 300 g of other solid narcotic substances;
đ) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 200 mililít đến dưới 750 mililít;dd) The offence involves a quantity of from 200 ml under 750 ml of other liquid narcotic substances;
e) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản này.e) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point b through dd of this Clause.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 20 years' imprisonment, life imprisonment or death:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 05 kilôgam trở lên;a) The offence involves a quantity of ≥ 05 kg of opium poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
b) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 100 gam trở lên;b) The offence involves a quantity of ≥ 100 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
c) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 300 gam trở lên;c) The offence involves a quantity of ≥ 300 g of other solid narcotic substances;
d) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít trở lên;d) The offence involves a quantity of ≥ 750 ml of other liquid narcotic substances;
đ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản này.dd) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point a through d of this Clause.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 500,000,000, be prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túyArticle 249. Illegal storage of narcotic substances
1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:1. Any person who stores narcotic substances for purposes other than trading, transporting, or manufacturing narcotic substances in any of the following cases shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;a) The offender previously incurred a civil penalty for the same offence or has a previous conviction for the same offence which has not been expunged;
b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;b) The offence involves a quantity of from 01 g to under 500 g of opium poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;c) The offence involves a quantity of from 0,1 g to under 05 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;d) The offence involves a quantity of from 10 kg to under 25 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;dd) The offence involves a quantity of from 05 kg to under 50 kg of dried opium poppy fruits;
e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;e) The offence involves a quantity of from 01 kg to under 10 kg of fresh opium poppy fruits;
g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;g) The offence involves a quantity of from 01 g to under 20 g of other solid narcotic substances;
h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;h) The offence involves a quantity of from 10 ml under 100 ml of other liquid narcotic substances;
i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.i) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point b through h of this Clause.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 05 - 10 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;c) The offence involves the abuse of the offender's position or power;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;d) The offence is committed in the name of an agency or organization;
đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;dd) The offence involves employment of a person under 16 for commission of the offence;
e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;e) The offence involves a quantity of from 500 g to under 01 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
g) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;g) The offence involves a quantity of from 05 g to under 30 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
h) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;h) The offence involves a quantity of from 25 kg to under 75 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;i) The offence involves a quantity of from 50 kg to under 200 kg of dried opium poppy fruits;
k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;k) The offence involves a quantity of from 10 kg to under 50 kg of fresh opium poppy fruits;
l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;l) The offence involves a quantity of from 20 g to under 100 g of other solid narcotic substances;
m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;m) The offence involves a quantity of from 100 ml under 250 ml of other liquid narcotic substances;
n) Tái phạm nguy hiểm;n) Dangerous recidivism;
o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này.o) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point e through m of this Clause.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 10 - 15 years' imprisonment:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;a) The offence involves a quantity of from 01 kg to under 05 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;b) The offence involves a quantity of from 30 g to under 100 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;c) The offence involves a quantity of from 25 kg to under 75 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;d) The offence involves a quantity of from 200 kg to under 600 kg of dried opium poppy fruits;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;dd) The offence involves a quantity of from 50 kg to under 150 kg of fresh opium poppy fruits;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;e) The offence involves a quantity of from 100 g to under 300 g of other solid narcotic substances;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;g) The offence involves a quantity of from 250 ml under 750 ml of other liquid narcotic substances;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.h) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point a through g of this Clause.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 15 - 20 years' imprisonment or life imprisonment:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;a) The offence involves a quantity of ≥ 05 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên;b) The offence involves a quantity of ≥ 100 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên;c) The offence involves a quantity of ≥ 75 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;d) The offence involves a quantity of ≥ 600 kg of dried opium poppy fruits;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;dd) The offence involves a quantity of ≥ 150 kg of fresh opium poppy fruits;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;e) The offence involves a quantity of ≥ 300 g of other solid narcotic substances;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;g) The offence involves a quantity of ≥ 750 ml of other liquid narcotic substances;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.h) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point a through g of this Clause.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 500,000,000, be prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túyArticle 250. Illegal transport of narcotic substances
1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:1. Any person who transports narcotic substances for purposes other than trading, transporting, or manufacturing narcotic substances in any of the following cases shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;a) The offender previously incurred a civil penalty for the same offence or has a previous conviction for the same offence which has not been expunged;
b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;b) The offence involves a quantity of from 01 g to under 500 g of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;c) The offence involves a quantity of from 0,1 g to under 05 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;d) The offence involves a quantity of from 10 kg to under 25 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;dd) The offence involves a quantity of from 05 kg to under 50 kg of dried opium poppy fruits;
e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;e) The offence involves a quantity of from 01 kg to under 10 kg of fresh opium poppy fruits;
g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;g) The offence involves a quantity of from 01 g to under 20 g of other solid narcotic substances;
h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;h) The offence involves a quantity of from 10 ml under 100 ml of other liquid narcotic substances;
i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.i) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point b through h of this Clause.
2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;c) The offence involves the abuse of the offender's position or power;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;d) The offence is committed in the name of an agency or organization;
đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;dd) The offence involves employment of a person under 16 for commission of the offence;
e) Vận chuyển qua biên giới;e) Narcotic substances are transported across the border;
g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;g) The offence involves a quantity of from 500 g to under 01 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;h) The offence involves a quantity of from 05 g to under 30 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;i) The offence involves a quantity of from 10 kg to under 25 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;k) The offence involves a quantity of from 50 kg to under 200 kg of dried opium poppy fruits;
l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;l) The offence involves a quantity of from 10 kg to under 50 kg of fresh opium poppy fruits;
m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;m) The offence involves a quantity of from 20 g to under 100 g of other solid narcotic substances;
n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;n) The offence involves a quantity of from 100 ml under 250 ml of other liquid narcotic substances;
o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản này;o) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point g through n of this Clause.
p) Tái phạm nguy hiểm.p) Dangerous recidivism.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 15 - 20 years' imprisonment:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;a) The offence involves a quantity of from 01 kg to under 05 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;b) The offence involves a quantity of from 30 g to under 100 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;c) The offence involves a quantity of from 25 kg to under 75 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;d) The offence involves a quantity of from 200 kg to under 600 kg of dried opium poppy fruits;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;dd) The offence involves a quantity of from 50 kg to under 150 kg of fresh opium poppy fruits;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;e) The offence involves a quantity of from 100 g to under 300 g of other solid narcotic substances;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;g) The offence involves a quantity of from 250 ml under 750 ml of other liquid narcotic substances;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.h) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point a through g of this Clause.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 20 years' imprisonment, life imprisonment or death:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;a) The offence involves a quantity of ≥ 05 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên;b) The offence involves a quantity of ≥ 100 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên;c) The offence involves a quantity of ≥ 75 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;d) The offence involves a quantity of ≥ 600 kg of dried opium poppy fruits;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;dd) The offence involves a quantity of ≥ 150 kg of fresh opium poppy fruits;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;e) The offence involves a quantity of ≥ 300 g of other solid narcotic substances;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;g) The offence involves a quantity of ≥ 750 ml of other liquid narcotic substances;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.h) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point a through g of this Clause.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 500,000,000, be prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túyArticle 251. Illegal deal in narcotic substances
1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.1. Any person who illegally deals in narcotic substances shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment.
2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Mua bán với 02 người trở lên;c) Narcotic substances are traded with ≥ 02 people;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;d) The offence involves the abuse of the offender's position or power;
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;dd) The offence is committed in the name of an agency or organization;
e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;e) The offence involves employment of a person under 16 for commission of the offence;
g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;g) The offence involves a quantity of from 500 g to under 01 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;h) The offence involves a quantity of from 05 g to under 30 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;i) The offence involves a quantity of from 10 kg to under 25 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;k) The offence involves a quantity of from 50 kg to under 200 kg of dried opium poppy fruits;
l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;l) The offence involves a quantity of from 10 kg to under 50 kg of fresh opium poppy fruits;
m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;m) The offence involves a quantity of from 20 g to under 100 g of other solid narcotic substances;
n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;n) The offence involves a quantity of from 100 ml under 250 ml of other liquid narcotic substances;
o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm n khoản này;o) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point a through n of this Clause;
p) Tái phạm nguy hiểm.p) Dangerous recidivism.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 15 - 20 years' imprisonment:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;a) The offence involves a quantity of from 01 kg to under 05 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;b) The offence involves a quantity of from 30 g to under 100 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;c) The offence involves a quantity of from 25 kg to under 75 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;d) The offence involves a quantity of from 200 kg to under 600 kg of dried opium poppy fruits;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;dd) The offence involves a quantity of from 50 kg to under 150 kg of fresh opium poppy fruits;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;e) The offence involves a quantity of from 100 g to under 300 g of other solid narcotic substances;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;g) The offence involves a quantity of from 250 ml under 750 ml of other liquid narcotic substances;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.h) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point a through g of this Clause.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 20 years' imprisonment, life imprisonment or death:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;a) The offence involves a quantity of ≥ 05 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên;b) The offence involves a quantity of ≥ 100 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên;c) The offence involves a quantity of ≥ 75 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;d) The offence involves a quantity of ≥ 600 kg of dried opium poppy fruits;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;dd) The offence involves a quantity of ≥ 150 kg of fresh opium poppy fruits;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;e) The offence involves a quantity of ≥ 300 g of other solid narcotic substances;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;g) The offence involves a quantity of ≥ 750 ml of other liquid narcotic substances;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.h) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point a through g of this Clause.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 500,000,000 , be prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 252. Tội chiếm đoạt chất ma túyArticle 252. Appropriation of narcotic substances
1. Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất cứ hình thức nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:1. Any person who appropriates narcotic substances in any shape or form in any of the following cases shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;a) The offender previously incurred a civil penalty for the same offence or has a previous conviction for the same offence which has not been expunged;
b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;b) The offence involves a quantity of from 01 g to under 500 g of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;c) The offence involves a quantity of from 0,1 g to under 05 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;d) The offence involves a quantity of from 10 kg to under 25 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;dd) The offence involves a quantity of from 05 kg to under 50 kg of dried opium poppy fruits;
e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;e) The offence involves a quantity of from 01 kg to under 10 kg of fresh opium poppy fruits;
g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;g) The offence involves a quantity of from 01 g to under 20 g of other solid narcotic substances;
h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;h) The offence involves a quantity of from 10 ml under 100 ml of other liquid narcotic substances;
i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.i) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point b through h of this Clause.
2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 05 - 10 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;c) The offence involves the abuse of the offender's position or power;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;d) The offence is committed in the name of an agency or organization;
đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;dd) The offence involves employment of a person under 16 for commission of the offence;
e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;e) The offence involves a quantity of from 500 g to under 01 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
g) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;g) The offence involves a quantity of from 05 g to under 30 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
h) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;h) The offence involves a quantity of from 10 kg to under 25 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;i) The offence involves a quantity of from 50 kg to under 200 kg of dried opium poppy fruits;
k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;k) The offence involves a quantity of from 10 kg to under 50 kg of fresh opium poppy fruits;
l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;l) The offence involves a quantity of from 20 g to under 100 g of other solid narcotic substances;
m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;m) The offence involves a quantity of from 100 ml under 250 ml of other liquid narcotic substances;
n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này;n) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point e through m of this Clause;
o) Tái phạm nguy hiểm.o) Dangerous recidivism;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 đến 15 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 10 - 15 years' imprisonment:
a) The offence involves a quantity of from 01 kg to under 05 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
b) The offence involves a quantity of from 30 g to under 100 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
c) The offence involves a quantity of from 25 kg to under 75 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;d) The offence involves a quantity of from 200 kg to under 600 kg of dried opium poppy fruits;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;dd) The offence involves a quantity of from 50 kg to under 150 kg of fresh opium poppy fruits;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;e) The offence involves a quantity of from 100 g to under 300 g of other solid narcotic substances;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;g) The offence involves a quantity of from 250 ml under 750 ml of other liquid narcotic substances;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.h) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point a through g of this Clause.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 15 đến 20 năm hoặc tù chung thân:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 15 - 20 years' imprisonment or life imprisonment:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;a) The offence involves a quantity of ≥ 05 kg of poppy resin, cannabis resin, or coca glue;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên;b) The offence involves a quantity of ≥ 100 g of heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, or MDMA;
c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên;c) The offence involves a quantity of ≥ 75 kg of cannabis leaves, roots, branches, flowers, fruits or coca leaves;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;d) The offence involves a quantity of ≥ 600 kg of dried opium poppy fruits;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;dd) The offence involves a quantity of ≥ 150 kg of fresh opium poppy fruits;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;e) The offence involves a quantity of ≥ 300 g of other solid narcotic substances;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;g) The offence involves a quantity of ≥ 750 ml of other liquid narcotic substances;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.h) The offence involves ≥ 02 narcotic substances the total quantity is equivalent to the quantity of narcotic substances specified in Point a through g of this Clause.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 500,000,000 , be prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 253. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túyArticle 253. Storage, transport, trading, or appropriation of precursors for illegal manufacturing of narcotic substances
1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm:1. Any person who stores, transports, deals in, or appropriates precursors for illegal manufacturing of narcotic substances in any of the following cases shall face a penalty of 01 - 06 years' imprisonment:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;a) The offender previously incurred a civil penalty or has a previous conviction for the same offence which has not been expunged;
b) Tiền chất có khối lượng từ 50 gam đến dưới 200 gam đối với thể rắn, từ 75 mililít đến dưới 300 mililít đối với thể lỏng.b) The offence involves a quantity of from 50 g to under 200 g of solid precursors, or from 75 ml to under 300 ml of liquid precursors.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 06 - 13 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;c) The offence involves the abuse of the offender's position or power;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;d) The offence is committed in the name of an agency or organization;
đ) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 200 gam đến dưới 500 gam;dd) The offence involves a quantity of from 200 g to under 500 g of solid precursors;
e) Tiền chất ở thể lỏng từ 300 mililít đến dưới 750 mililít;e) The offence involves a quantity of from 300 ml under 750 ml of liquid precursors;
g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;g) The offence involves employment of a person under 16 for commission of the offence;
h) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;h) Precursors are transported or traded across the border;
i) Tái phạm nguy hiểm.i) Dangerous recidivism.
3. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1200 gam đối với thể rắn, từ 750 mililít đến dưới 1.850 mililít đối với thể lỏng, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm.3. If the quantity of solid precursors is from 500 g to under 1,200 g, or liquid precursors from 750 ml to under 1,850 ml, the offender shall face a penalty of 13 - 20 years' imprisonment.
4. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có khối lượng 1.200 gam trở lên đối với thể rắn, 1.850 mililít trở lên đối với thể lỏng, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.4. If the quantity of solid precursors is ≥ ,200 g, or liquid precursors ≥ 1,850 ml, the offender shall face a penalty of 20 years' imprisonment or life imprisonment.
5. Trường hợp phạm tội có cả tiền chất ở thể rắn và tiền chất ở thể lỏng thì quy đổi để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, với tỷ lệ 01 gam tiền chất ở thể rắn tương đương với 1,5 mililít tiền chất ở thể lỏng. Sau khi quy đổi, số lượng tiền chất thuộc điều khoản nào thì người thực hiện hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều khoản đó.5. If the offence involves both solid precursors and liquid precursors, 01 g of solid precursor shall be equivalent to 1.5 ml of liquid precursor. After conversion, the offender shall be prosecuted accordingly.
6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.6. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 50,000,000, be prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túyArticle 254. Manufacturing, storage, transport, trading of instruments and equipment serving illegal manufacturing or use of narcotic substances
1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:1. Any person who manufactures, stores, transports, or deals in instruments and equipment serving illegal manufacturing or use of narcotic substances in any of the following cases shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;a) The offender previously incurred a civil penalty or has a previous conviction for the same offence which has not been expunged;
b) Có số lượng từ 06 đơn vị đến 19 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại.b) The offence involves 06 - 19 pieces of instruments or equipment of the same type or various types.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 05 - 10 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;c) The offence involves the abuse of the offender's position or power;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;d) The offence is committed in the name of an agency or organization;
đ) Vận chuyển với số lượng 20 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại trở lên;dd) The offence involves the transport of ≥ 20 pieces of instruments or equipment of the same type or various types;
e) Vận chuyển qua biên giới;e) The instruments or equipment are transported across the border;
g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;g) The offence involves employment of a person under 16 for commission of the offence;
h) Tái phạm nguy hiểm.h) Dangerous recidivism.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.3. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 500,000,000 , be prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 255. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túyArticle 255. Facilitation of illegal use of narcotic substances
1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.1. Any person who facilitates the use of narcotic substances in any shape of form shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Phạm tội 02 lần trở lên;a) The offence has been committed more than once;
b) Đối với 02 người trở lên;b) The offence involves ≥ 02 users;
c) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;c) The offence involves a user aged from 13 to under 18;
d) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;d) The offence involves a female user whose pregnancy is known by the offender;
đ) Đối với người đang cai nghiện;dd) The offence involves a user undergoing rehabilitation;
e) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;e) The offence results in 31% - 60% physical disability of a person;
g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;g) The offence results in infection of a dangerous disease of another person;
h) Tái phạm nguy hiểm.h) Dangerous recidivism.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 15 - 20 years' imprisonment:
a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người;a) The offence results in ≥ 61% physical disability or death of a person;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;b) The offence results in bodily harm to ≥ 02 people, each of whom suffers from 31% - 60% physical disability;
c) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;c) The offence results in infection of a dangerous disease of ≥ 02 people;
d) Đối với người dưới 13 tuổi.d) The offence involves a user aged under 13.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 20 years' imprisonment or life imprisonment:
a) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;a) The offence results in bodily harm to ≥ 02 people, each of whom suffers from ≥ 61% physical disability;
b) Làm chết 02 người trở lên.b) The offence results in the death of 02 or more people.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 50,000,000 to VND 500,000,000, put under o mandatory supervision, prohibited from residence for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 256. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túyArticle 256. Concealment of illegal use of narcotic substances
1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 255 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.1. Any person who leases out, lends premises or otherwise conceals the illegal use of narcotic substances, except for the cases in Article 255 hereof, shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;a) The offence involves the abuse of the offender's position or power;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Đối với người dưới 16 tuổi;c) The offence involves a user aged under 16;
d) Đối với 02 người trở lên;d) The offence involves ≥ 02 users;
đ) Tái phạm nguy hiểm.dd) Dangerous recidivism.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.3. The offender might also be liable to a fine of from VND 50,000,000 to VND 200,000,000 or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 257. Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túyArticle 257. Forcing others to use narcotic substances
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.1. Any person who uses violence or threatens to use violence or mental intimidation to force another person to illegally use narcotic substances against that person's will shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Vì động cơ đê hèn hoặc vì tư lợi;c) The offence is committed by despicable motives or self-seeking purpose;
d) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;d) The offence is committed against a person aged from 13 to under 18;
đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;dd) The offence is committed against a female whose pregnancy is known by the offender;
e) Đối với 02 người trở lên;e) The offence is committed against ≥ 02 people;
g) Đối với người đang cai nghiện;g) The offence is committed against a person undergoing rehabilitation;
h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;h) The offence results in 31% - 60% physical disability of a person;
i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;i) The offence results in infection of a dangerous disease of a person;
k) Tái phạm nguy hiểm.k) Dangerous recidivism;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 15 - 20 years' imprisonment:
a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người;a) The offence results in ≥ 61% physical disability or death of a person;
b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;b) The offence results in infection of a dangerous disease of ≥ 02 people;
c) Đối với người dưới 13 tuổi.c) The offence is committed against a person under 13;
4. Phạm tội trong trường hợp làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.4. If this offence results in the death of ≥ 02 people, the offender shall face a penalty of 20 years' imprisonment or life imprisonment.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 100,000,000.
Điều 258. Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túyArticle 258. Persuading or inciting others to use narcotic substances
1. Người nào rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.1. Any person who persuades or incites or uses other tricks to persuade another person to illegally use narcotic substances shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 05 - 10 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Vì động cơ đê hèn hoặc vì tư lợi;c) The offence is committed by despicable motives or self-seeking purpose;
d) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;d) The offence is committed against a person aged from 13 to under 18;
đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;dd) The offence is committed against a female whose pregnancy is known by the offender;
e) Đối với 02 người trở lên;e) The offence is committed against ≥ 02 people;
g) Đối với người đang cai nghiện;g) The offence is committed against a person undergoing rehabilitation;
h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;h) The offence results in 31% - 60% physical disability of a person;
i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;i) The offence results in infection of a dangerous disease of a person;
k) Tái phạm nguy hiểm.k) Dangerous recidivism;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 10 - 15 years' imprisonment:
a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây chết người;a) The offence results in ≥ 61% physical disability or death of a person;
b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;b) The offence results in infection of a dangerous disease of ≥ 02 people;
c) Đối với người dưới 13 tuổi.c) The offence is committed against a person under 13;
4. Phạm tội trong trường hợp gây chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.4. If this offence results in the death of ≥ 02 people, the offender shall face a penalty of 15 - 20 years' imprisonment or life imprisonment.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 100,000,000.
Điều 259. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thầnArticle 259. Offences against regulations on management, use of narcotic substances, precursors, narcotic drugs, and psychotropic drugs
1. Người nào có trách nhiệm trong việc sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, kê đơn, bán thuốc, giám định, nghiên cứu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm về ma túy, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:1. A person who is responsible for manufacturing, transport, preservation, storage, trading, distribution, use, processing, exchange, export, import, transit through Vietnam’s territory, prescription, sale, analysis, research of narcotic substances, precursors, narcotic drugs, or psychotropic drugs but commits any of the following acts despite the fact that he/she was disciplined or previously incurred a civil penalty any of the aforementioned offences or has a previous conviction for a drug-related crime which has not been expunged shall be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 100,000,000 or face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment:
a) Vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh các chất có chứa chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất;a) Violations against regulations on export, import, temporary import, transit through Vietnam’s territory substances containing narcotic substances, narcotic drug, psychotropic drug, and precursors;
b) Vi phạm các quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền chất;b) Violations against regulations on research, analysis, manufacturing, preservation of narcotic substances and/or precursors;
c) Vi phạm các quy định về giao nhận, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy, tiền chất;c) Violations against regulations on delivery, storage, transport of narcotic substances and/or precursors;
d) Vi phạm các quy định về phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, tiền chất;d) Violations against regulations on distribution, trading, use, exchange of narcotic substances and/or precursors;
đ) Vi phạm các quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trên biển;dd) Violations against regulations on management, control storage of narcotic substances and/or precursors in the border checkpoint area or at sea;
e) Chuyển chất ma túy, chất hướng thần hoặc chất ma túy khác cho người không được phép cất giữ, sử dụng.e) Allowing an unqualified person to keep or use narcotic substances or psychotropic substances or other narcotic substances.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 05 - 10 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Tái phạm nguy hiểm.c) Dangerous recidivism.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.3. The offender might also be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 50,000,000, prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *