Chương XXIII – Chapter XXIII

CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤOFFENCES RELATED TO ABUSE OF POWER
Điều 352. Khái niệm tội phạm về chức vụArticle 352. Concept
1. Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.1. Abuse of power means acts of infringement upon rightful activities of an agency or organization committed by an officer-holder in performance of his/her official duties.
2. Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.2. An office-holder means a person who is given certain duties and power through appointment, election, contract conclusion, or another method. An office-holder might or might not receive salaries.
Mục 1. CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNGSection 1. CORRUPTION-RELATED CRIMES
Điều 353. Tội tham ô tài sảnArticle 353. Embezzlement
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:1. Any person who abuses his/her position or power to embezzle property under his/her management assessed at from VND 2,000,000 to under VND 100,000,000  or under VND 2,000,000 in any of the following cases shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;a) The offender was disciplined for the same offence;
b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.b) The offender has a previous conviction for any of the offences specified in Section 1 of this Chapter which has not been expunged.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;b) The offence involves deceitful or dangerous methods;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;c) The offence has been committed more than once;
d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;d) The property appropriated is assessed at from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000;
đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;dd) The money or property embezzled was meant for poverty reduction, provision of benefits for wartime contributors, contribution to reserve funds, provision of emergency aid for people in areas suffering from a natural disaster or epidemic or extremely disadvantaged areas;
e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng;e) The offence results in property damage of from VND 1,000,000,000 to under VND 3,000,000,000;
g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức.g) The offence has a negative impact on life of officials, public employees, and workers of an agency or organization.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 15 - 20 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;a) The property embezzled is assessed at from VND 500,000,000 to under VND 1,000,000,000;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;b) The offence results in property damage of from VND 3,000,000,000 to under VND 5,000,000,000;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;c) The offence has a negative impact on social security, order, or safety;
d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động.d) The offence results in bankruptcy or shutdown of another enterprise or organization.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 20 years' imprisonment, life imprisonment, or death:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;a) The property embezzled is assessed at ≥ VND 1,000,000,000;
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.b) The offence results in property damage of ≥ VND 5,000,000,000.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be prohibited from holding certain positions or doing certain jobs for 01 - 05 years, liable to a fine of from VND 30,000,000 to VND 100,000,000 or have part or all of his/her property confiscated.
6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.6. Officer-holders in enterprises and organizations other than state organizations who take bribes shall be dealt with in accordance with this Article.
Điều 354. Tội nhận hối lộArticle 354. Taking bribes
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:1. Any person who abuses his/her power to directly or through an intermediary receive or promise to receive any of the following benefits for himself/herself or for another person or organization as a condition to act or not to act in the interests of or at the request of the bribe giver shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;a) Money, property, or other tangible benefit assessed at from VND 2,000,000 to under VND 100,000,000, or under VND 2,000,000 but the bribe recipient was disciplined for the same offence or has a previous conviction for any of the offences specified in Section 1 of this Chapter which has not been expunged;
b) Lợi ích phi vật chất.b) Intangible benefits.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;b) The offender abuses his/her position or power to commit the offence;
c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;c) The bribe is money, property, or other tangible benefits assessed at from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng;d) The offence results in property damage of from VND 1,000,000,000 to under VND 3,000,000,000;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;dd) The offence has been committed more than once;
e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;e) The offender knows that the bribe is state property;
g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.g) The offender solicits bribes, or employs a deceitful method to take bribes.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 15 - 20 years' imprisonment:
a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;a) The bribe is money, property, or other tangible benefits assessed at from VND 500,000,000 to under VND 1,000,000,000;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.b) The offence results in property damage of from VND 3,000,000,000 to under VND 5,000,000,000.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 20 years' imprisonment, life imprisonment, or death:
a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;a) The bribe is money, property, or other tangible benefits assessed at ≥ VND 1,000,000,000;
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.b) The offence results in property damage of ≥ VND 5,000,000,000.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be prohibited from holding certain positions or doing certain jobs for 01 - 05 years, liable to a fine of from VND 30,000,000 to VND 100,000,000 or have part or all of his/her property confiscated.
6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.6. Officer-holders in enterprises and organizations other than state organizations who take bribes shall be dealt with in accordance with this Article.
Điều 355. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sảnArticle 355. Abuse of power or position for appropriation of property
1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm:1. Any person who abuses his/her position or power to appropriate another person's property assessed at from VND 2,000,000 to under VND 100,000,000 or under VND 2,000,000 in any of the following cases shall face a penalty of 01 - 06 years' imprisonment:
a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;a) The offender was disciplined for the same offence;
b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.b) The offender has a previous conviction for any of the offences specified in Section 1 of this Chapter which has not been expunged.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 06 - 13 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;b) The offence involves deceitful or dangerous methods;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;c) The offence has been committed more than once;
d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;d) The property appropriated is assessed at from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000;
đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng;dd) The offence results in property damage of from VND 1,000,000,000 to under VND 3,000,000,000;
e) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.e) The money or property appropriated was meant for poverty reduction, provision of benefits for wartime contributors, contribution to reserve funds, provision of emergency aid for people in areas suffering from a natural disaster or epidemic or extremely disadvantaged areas.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 13 - 20 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;a) The property embezzled is assessed at from VND 500,000,000 to under VND 1,000,000,000;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;b) The offence results in property damage of from VND 3,000,000,000 to under VND 5,000,000,000;
c) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động;c) The offence results in bankruptcy or shutdown of another enterprise or organization;
d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.d) The offence has a negative impact on social security, order, or safety.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 20 years' imprisonment or life imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;a) The property embezzled is assessed at ≥ VND 1,000,000,000;
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.b) The offence results in property damage of ≥ VND 5,000,000,000.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be prohibited from holding certain positions or doing certain jobs for 01 - 05 years, liable to a fine of from VND 30,000,000 to VND 100,000,000 or have part or all of his/her property confiscated.
Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụArticle 356. Abuse of power or position in performance of official duties
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.1. Any person who, for personal gain or other self-seeking purposes, abuses his/her power or position in performance of official duties to act against his/her official duties and as a result causes property damage of from VND 10,000,000 to under VND 200,000,000 or infringes upon state interests, lawful rights and interests of another organization or individual shall face a penalty of up to 03 years' community sentence or 01 - 05 years' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 05 - 10 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.c) The offence results in property damage of from VND 200,000,000 to under VND 1,000,000,000.
3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.3. If the offence results in property damage of ≥ VND 1,000,000,000, the offender shall face a penalty of 10 - 15 years' imprisonment.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.4. The offender might also be prohibited from holding certain positions or doing certain jobs for 01 - 05 years, liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 100,000,000.
Điều 357. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụArticle 357. Acting beyond authority in performance of official duties
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.1. Any person who, for personal gain or other self-seeking purposes, acts against his/her official duties beyond his/her authority and as a result causes property damage of from VND 10,000,000 to under VND 100,000,000 or infringes upon state interests, lawful rights and interests of another organization or individual shall face a penalty of 01 - 07 years' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 05 - 10 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.c) The offence results in property damage of from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000.
3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.3. If the offence results in property damage of from VND 500,000,000 to under VND 1,500,000,000, the offender shall face a penalty of 10 - 15 years' imprisonment.
4. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.4. If the offence results in property damage of ≥ VND 1,500,000,000, the offender shall face a penalty of 15 - 20 years' imprisonment.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.5. The offender might also be prohibited from holding certain positions or doing certain jobs for 01 - 05 years, liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 100,000,000.
Điều 358. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợiArticle 358. Abuse of power or position to influence another person for personal gain
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây dưới mọi hình thức để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ 01 đến 06 năm:1. Any person who abuses his/her position or power to directly or through an intermediary request, receive or promise to receive any of the following benefits in order to influence an office-holder to perform or not to perform certain duties or tasks or to commit a prohibited act shall face a penalty of 01 - 06 years' imprisonment:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;a) Money, property, or other tangible benefits assessed at from VND 2,000,000 to under VND 100,000,000 or under VND 2,000,000 but the offender was disciplined for the same offence;
b) Lợi ích phi vật chất.b) Intangible benefits.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 06 - 13 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;c) The money, property or other tangible benefits are assessed at from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng.d) The offence results in property damage of from VND 1,000,000,000 to under VND 3,000,000,000.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 13 - 20 years' imprisonment:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;a) The money, property or other tangible benefits are assessed at from VND 500,000,000 to under VND 1,000,000,000;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.b) The offence results in property damage of from VND 3,000,000,000 to under VND 5,000,000,000.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 20 years' imprisonment or life imprisonment:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;a) The money, property or other tangible benefits are assessed at ≥ VND 1,000,000,000;
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.b) The offence results in property damage of ≥ VND 5,000,000,000.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.5. The offender might also be prohibited from holding certain positions or doing certain jobs for 01 - 05 years, liable to a fine of from VND 30,000,000 to VND 100,000,000.
Điều 359. Tội giả mạo trong công tácArticle 359. Commission of fraud in performance of duties
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:1. Any person who, for personal gain or other self-seeking purposes, abuses his/her position or power to commit any of the following acts shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment:
a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;a) Falsifying a document;
b) Làm, cấp giấy tờ giả;b) Fabricating a document or issuing a fabricated document;
c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.c) Forging an office holder's signature.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 03 - 10 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;b) The offender is the person in charge of making or issuing documents;
c) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 02 giấy tờ giả đến 05 giấy tờ giả.c) The offence involves 02 - 05 fabricated documents.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 05 giấy tờ giả đến 10 giấy tờ giả;a) The offence involves 05 - 10 fabricated documents;
b) Để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng.b) The offence is meant to serve the commission of a less serious crime or serious crime.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 12 - 20 years' imprisonment:
a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 11 giấy tờ giả trở lên;a) The offence involves ≥ 11 fabricated documents;
b) Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.b) The offence is meant to serve the commission of very serious crime or extremely serious crime.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.5. The offender might also be liable to a fine of VND 10,000,000 - VND 100,000,000 or prohibited from holding certain positions or doing certain jobs for 01 - 05 years.
Mục 2. CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤSection 2. OTHER OFFENCES RELATED TO ABUSE OF POWER
Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọngArticle 360. Negligence that results in serious consequences
1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:1. Any person who negligently fails to perform or correctly perform his/her in any of the following cases, except for the cases in Article 179, Article 308, and Article 376 hereof, shall face a penalty of up to 03 years' community sentence or 06 - 60 months' imprisonment:
a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;a) The offence results in the death of 01 person or bodily harm to 01 person who suffers from ≥ 61% physical disability;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;b) The offence results in bodily harm to 02 people, each of whom suffers from 31% - 60% physical disability;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;c) The offence results in bodily harm to ≥ 03 people who suffer from a total physical disability of 61% - 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.d) The offence results in property damage of from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 03 - 07 years' imprisonment:
a) Làm chết 02 người;a) The offence results in the death of 02 people;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;b) The offence results in bodily harm to 02 people, each of whom suffers from 61% physical disability or more;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;c) The offence results in bodily harm to ≥ 03 people who suffer from a total physical disability of 122% - 200%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.d) The offence results in property damage of from VND 500,000,000 to under VND 1,500,000,000.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 12 years' imprisonment:
a) Làm chết 03 người trở lên;a) The offence results in the death of ≥ 03 people;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;b) The offence results in bodily harm to ≥ 03 people, each of whom suffers from ≥ 61% physical disability;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;c) The offence results in bodily harm to ≥ 03 people who suffer from a total physical disability of ≥ 201%;
d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.d) The offence results in property damage of ≥ VND 1,500,000,000.
4. Người có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, trừ trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.4. If this offence results in bodily harm to 01 person who suffers from 31% - 60% physical disability, or bodily harm to ≥ 02 people who suffer from a total physical disability of 31% - 60%, except for the cases in Article 179, 308, and 376 hereof, the offender shall face a penalty of up to 02 year's community sentence or 03 - 24 months' imprisonment.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.5. The offender might also be prohibited from holding certain positions or doing certain jobs for 01 - 05 years.
Điều 361. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tácArticle 361. Deliberate revelation of work secrets; appropriation, trading, destruction of work secret documents
1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật công tác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 110, 337 và 342 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.1. Any person who deliberately discloses, appropriates, buys, sells, or destroys work secrets, except for the cases specified in Article 110, 337, and 342 hereof, shall face a penalty of up to 03 years' community sentence or 06 - 35 months' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;b) The offence has been committed more than once;
c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;c) The illegal profit earned is ≥ VND 50,000,000;
d) Gây thiệt hại về tài sản 100.000.000 đồng trở lên;d) The offence results in property damage of ≥ VND 100,000,000;
đ) Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức;dd) The offence has a negative impact on the operation of an agency or organization;
e) Để người khác sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.e) The secrets are used by another person to commit violations of law.
3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.3. The offender might also be prohibited from holding certain positions or doing certain jobs for 01 - 05 years.
Điều 362. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tácArticle 362. Involuntary revelation of work secrets; loss of work secret documents
1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 338 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:1. Any person who involuntarily discloses work secrets or loses work secret documents in any of the following cases, except for the cases specified in Article 338 hereof, shall receive a warning or face a penalty of up to 03 years' community sentence:
a) Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức;a) The offence has a negative impact on the operation of an agency or organization;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;b) The offence results in property damage of from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000;
c) Để người khác sử dụng thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng.c) The secrets are used by another person to serve the commission of a less serious crime or serious crime.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 03 - 24 months' imprisonment:
a) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên;a) The offence results in property damage of ≥ VND 500,000,000;
b) Để người khác sử dụng thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.b) The secrets are used by another person to serve the commission of very serious crime or extremely serious crime.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.3. The offender might also be prohibited from holding certain positions or doing certain jobs for 01 - 05 years.
Điều 363. Tội đào nhiệmArticle 363. Abandonment of duties
1. Người nào là cán bộ, công chức, viên chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:1. Any official or public employee who abandons his/her duties in any of the following cases shall face a penalty of up to 03 years' community sentence or 06 - 36 months' imprisonment:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên;a) The offence results in ≥ 31% physical disability of another person;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;b) The offence results in property damage of from VND 300,000,000 to under VND 1,000,000,000;
c) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm.c) The offender was disciplined for the same offence.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Làm chết người;a) The offence results in the death of a person;
b) Lôi kéo người khác đào nhiệm;b) The offender persuades another person to abandon his/her duty;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên;c) The offence results in property damage of ≥ VND 1,000,000,000;
d) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc trong những trường hợp khó khăn đặc biệt khác của xã hội.d) The offence is committed in wartime, occurrence of a natural disaster, epidemic, or hardship of society.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.3. The offender might also be prohibited from holding certain positions for 01 - 05 years.
Điều 364. Tội đưa hối lộArticle 364. Giving bribes
1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:1. Any person who directly or through an intermediary gives or promises to give any of the following benefits to an office holder or another person or organization in order to influence him/her to perform or not to perform certain tasks in the interests of or at the request of the bribe giver shall be liable to a fine of from VND 20,000,000 to VND 200,000,000 or face a penalty of up to 30 years' community sentence or 06 - 36 months' imprisonment:
a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;a) Money, property or other tangible benefits assessed at from VND 2,000,000 to under VND 100,000,000;
b) Lợi ích phi vật chất.b) Intangible benefits.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;b) The offence involves deceitful methods;
c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;c) The bribe is state property;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;d) The offender abuses his/her position or power to commit the offence;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;dd) The offence has been committed more than once;
e) Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.e) The bribe is money, property or other tangible benefits assessed at from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000.
3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.3. If the bribe is money, property or other tangible benefits assessed at from VND 500,000,000 to under VND 1,000,000,000, the offender shall face a penalty of 07 - 12 years' imprisonment.
4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm.4. If the bribe is money, property or other tangible benefits assessed at ≥ VND 1,000,000,000, the offender shall face a penalty of 12 - 20 years' imprisonment.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 50,000,000.
6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại Điều này.6. Any person who promises to bribe a foreign official, an official of a public international organization, or an office holder in an enterprise or organization other than state organizations shall be dealt with in accordance with this Article.
7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.7. Any person who is forced to give bribes but voluntarily reports the bribery before being discovered shall be acquitted  and have the money or property used as bribe returned. Any person who is not forced to give bribes but voluntarily report the bribery before being discovered might be exempt from criminal responsibility and have all or part of the money or property used as bribe returned.
Điều 365. Tội môi giới hối lộArticle 365. Brokering bribery
1. Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:1. Any person who brokers bribery in any of the following cases shall be liable to a fine of from VND 20,000,000 to under VND 200,000,000 or face a penalty of up to 0 years' community sentence or 06 - 36 months' imprisonment:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;a) The bribe is money, property, or other tangible benefits assessed at from VND 2,000,000 to under VND 100,000,000;
b) Lợi ích phi vật chất.b) The bribe is intangible benefits.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;b) The offence is committed in a professional manner;
c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;c) The offence involves deceitful methods;
d) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước;d) The offender knows that the bribe is state property;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;dd) The offender abuses his/her position or power to commit the offence;
e) Phạm tội 02 lần trở lên;e) The offence has been committed more than once;
g) Của hối lộ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.g) The bribe is assessed at from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000.
3. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.3. If the bribe is assessed at from VND 500,000,000 to under VND 1,000,000,000, the offender shall face a penalty of 05 - 10 years' imprisonment.
4. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.4. If the bribe is assessed at ≥ VND 1,000,000,000, the offender shall face a penalty of 08 - 15 years' imprisonment.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 20,000,000 to VND 200,000,000.
6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.6. The bribe broker who voluntarily reports the bribery before being discovered might be exempt from criminal responsibility.
7. Người nào môi giới hối lộ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại Điều này.7. Any person who brokers bribery in an enterprise or organization other than state organizations shall be dealt with in accordance with this Article.
Điều 366. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợiArticle 366. Abuse of influence over an office holder for personal gain
1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận bất kỳ lợi ích nào dưới mọi hình thức thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:1. Any person who directly or through an intermediary receives any of the following benefits and in order abuse his/her influence over an office-holder to urge him/her to perform or not to perform certain duties or tasks or to commit a prohibited act, or any person who was disciplined for this offence but still recommits it, shall face a penalty of up to 03 years' community sentence or 06 - 36 months' imprisonment:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;a) Money, property or other tangible benefits assessed at from VND 2,000,000 to under VND 100,000,000;
b) Lợi ích phi vật chất.b) Intangible benefits.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Phạm tội 02 lần trở lên;a) The offence has been committed more than once;
b) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;b) The bribe is money, property or other tangible benefits assessed at from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000;
c) Tái phạm nguy hiểm.c) Dangerous recidivism.
3. Phạm tội trong trường hợp tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.3. If the bribe is money, property or other tangible benefits assessed at ≥ VND 500,000,000, the offender shall face a penalty of 05 - 10 years' imprisonment.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.4. The offender might also be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 50,000,000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *