Chương VII – Chapter VII

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂNPRIVATE ENTERPRISES
Điều 183. Doanh nghiệp tư nhânArticle 183.  Private enterprises
1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.1. A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all activities of the enterprise with all his/her assets.
2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.2. Private enterprises may not issue securities of any type.
3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.3. Each individual may establish only one private enterprise. The owner of a private enterprise must not concurrently be a business household owner or a partner in a partnership.
4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.4. Private enterprises may not contribute capital for the establishment of, or purchase shares or capital contributions in, a partnership, limited liability company or joint stock company.
Điều 184. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệpArticle 184.  Investment capital of enterprise owners
1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.1. The owner of a private enterprise shall himself/herself register his/her investment capital. The owner of a private enterprise is obliged to register accurately the total investment capital, specifying the amounts in Vietnam dong, freely convertible foreign currencies, gold and other assets; for the amount in other assets, the types of asset, quantity and residual value of each type of assets shall also be specified.
2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.2. All capital and assets, including loans and leased assets, which are used for the business operations of an enterprise, shall be recorded fully in its accounting books and financial statements in accordance with law.
3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.3. In the course of operation, the owner of a private enterprise may increase or reduce his/her capital amount invested in the business operations of the enterprise. Such increase or reduction shall be recorded fully in the accounting books. The owner of a private enterprise may reduce the investment capital below the amount of investment capital registered only after registration with the business registration agency.
Điều 185. Quản lý doanh nghiệpArticle 185.  Management of enterprises
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.1. The owner of a private enterprise has total discretion in making all business decisions of the enterprise; and in deciding on the use of profits after payment of taxes and performance of other financial obligations prescribed by law.
2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.2. The owner of a private enterprise may manage and administer the business operations or employ another person to do so. If another person is employed as the director to manage the enterprise, the owner of a private enterprise shall remain responsible for all business operations of the enterprise.
3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.3. The owner of a private enterprise must be plaintiff, defendant or person with related rights and obligations in arbitration or court proceedings in disputes related to the enterprise.
4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.4. The owner of a private enterprise is the at-law representative of the enterprise.
Điều 186. Cho thuê doanh nghiệpArticle 186.  Lease of enterprises
Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định, trong hợp đồng cho thuê.The owner of a private enterprise may lease his/her whole enterprise provided that a written notice and a notarized copy of the lease contract shall be sent to the business registration agency and the tax agency within 3 working days after the lease contract becomes effective. During the lease term, the owner of the private enterprise shall remain responsible before law as the owner of the enterprise. The rights and responsibilities of the owner and the lessee with respect to the business operations of the enterprise shall be provided in the lease contract.
Điều 187. Bán doanh nghiệpArticle 187.  Sale of enterprises
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.1. The owner of a private enterprise may sell his/her enterprise to another person.
2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.2. After selling his/her enterprise, the owner of the private enterprise shall remain liable for all debts and other property obligations of the enterprise incurring before the date of handing over the enterprise, unless otherwise agreed by the purchaser, the seller and creditors of the enterprise.
3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.3. The purchaser and seller of an enterprise must comply with the labor law.
4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.4. The purchaser of an enterprise shall register for the change of the owner of the private enterprise in accordance with this Law.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *