Lời Tri Ân

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Tiếng ViệtEnglish
TRI ÂNACKNOWLEDGEMENT
Tôi xin chân thành tri ân ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC. Người đã hướng dẫn tôi trên đường Đạo và đường Đời, đã truyền đến cho tôi những tư tưởng quý báu cô đọng lại trong nội dung quyển sách nhỏ bé này cùng với sự phò hộ của Đức Ngài trong suốt thời gian soạn thảo. I would like to acknowledge my debt to His Holiness Ho-Phap Pham Cong Tac who has guided me in both religious and social life, who transmitted to me precious thoughts condensed in the contents of this handbook at the same time as spiritual help from the divinity through out my preparation.
Tôi xin chân thành tri ân quý vị lãnh đạo Hội Thánh đã khuyến khích và nâng đỡ tôi về mọi phương diện, cho phép tôi chụp hình và tham khảo các tài liệu cần thiết , xin chân thành tri ân tất cả những ai đã góp phần vào việc ấn loát quyển Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đạo Luật năm Mậu Dần, Tân Kinh, mà tôi đã trích dịch nhiều đoạn trong đó, và sau cùng với ĐỨC CHÍ TÔN, con cúi đầu trong yên lặng.I would like to acknowledge to the leaders of the Cao-Dai Church who encouraged and support me in all respects, permitted me to take pictures and recommending necessary documents, to all who contributed in the publication of the "Phap Chanh Truyen" (The Everlasting Constitution of the Cao Dai), the "Tan Luat" (The New Law), The Cao-Dai Sacred Bible, The Religious Law of the Year of the Tiger (1938), The "Tan Kinh" (Cao-Dai Prayers) . . . from which many selections were translated, and at last, to God, I bow my head in the silence.
Riêng đối với những vị cộng tác với tôi, Ông Barry Kolb, người đã cùng chia sẻ sự khó khăn trong khi lựa chọn những từ ngữ tương đương trong tiếng Anh, chính Ông đã đánh máy bản thảo Anh ngữ đầu tiên, Ông Trần Bữu Lân, Phạm thành Ngộ, Lê Văn Màng, Cô Phú, Em Minh và Thiền là những người đã giúp tôi đánh máy và in ronéo các bản thảo đầu tiên trước khi ấn hành và nhiều vị khác nữa, tất cả quý vị ân nhân ấy đã góp phần công lớn về việc này, tôi xin gởi đến quý vị ấy lòng tri ân sâu xa của tôi ./.Particularly to all my collaborators, Mr. Barry Kolb who shared my difficulties in choosing equivalent terms in English to express oriental ideals, he himself typed for the first time the manuscript in English, Mr Tran Buu Lam, Mr Pham Thanh Ngo, Mr Le Van mang, Miss Phu, Mr Minh, Miss Thien, who helped me in typing and mimeo-graphing original copies before publication; in addition, a number of individuals contributed to help offset the expenses of publication, these are listed below:
. . . . . . . . . ; and many others who assisted in this project; I send to them all my best gratitude.
Tây Ninh, ngày 17 tháng 06 năm Kỹ Dậu (30-07-1969)
NGUYỄN LONG THÀNH
Tay Ninh, July 30th 1969
Nguyen Long Thanh

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *