Giới Thiệu Của Nhà Xuất Bản

EnglishTiếng Việt
Editor's IntroductionGiới Thiệu Của Nhà Xuất Bản
In the Lama Yeshe Wisdom Archive’s first book, Lama Yeshe’s Becoming Your Own Therapist , I mentioned the unique qualities of Lama Yeshe’s teachings. Trong tập sách nhỏ đầu tiên của trung tâm Lama Yeshe Wisdom Archive, Muốn Giải Thoát: Hãy Tự Chữa Bệnh Tâm của Lạt ma Yeshe, tôi đã đề cập đến phẩm chất độc đáo trong những lời giảng dạy của Lạt ma Yeshe. 
Make Your Mind an Ocean  again makes evident just how special Lama’s teachings were.Trong tập sách nhỏ này, Hãy Mở Tâm Bao La Như Ðại Dương, một lần nữa Lạt ma chứng tỏ cho chúng ta biết lối giảng dạy rất đặc biệt của ngài.
The talks in this section are on the general topic of the mind and were given during Lama Yeshe’s and Lama Zopa Rinpoche’s second world tour, in 1975.Những bài nói chuyện trong tập sách này được đề cập đến những vấn đề rất tổng quát của tâm, nhân dịp Lạt ma Yeshe đi thuyết giảng vòng quanh thế giới lần thứ hai cùng với Lạt ma Zopa, vào năm 1975. 
 I had the great honor of accompanying the Lamas on this tour and was present at all these discourses. Tôi rất vinh dự được tháp tùng Lạt ma trong chuyến đi này và đã được tham dự tất cả những buổi thuyết giảng của ngài.
Most of the people who attended were new to Buddhism and had never seen a Tibetan lama before, a situation quite different from what we find today.Hầu như tất cả thính giả đều là những người rất mới đối với Ðạo Phật và chưa hề thấy Lạt ma Tây Tạng trước kia, một khung cảnh mà chúng ta nhận thấy rất khác với ngày nay. 
As ever, Lama’s timeless wisdom shines through, and his teachings are as relevant today as they were back then.Trí tuệ của Lạt ma sáng vượt thời gian, những lời dậy của ngài vẫn thích hợp và càng ngày càng chứng tỏ được gía trị của nó.
Two of these talks were lunchtime lectures at Melbourne and Latrobe Universities. THai bài nói chuyện trong tập sách này được trình bày trong buổi ăn trưa của Trường Ðại Học Melbourne và Latrobe. 
The latter started a bit late, so there was no time to finish with the usual question and answer session that Lama liked so much.Vì bắt đầu hơi trễ nên không có phần đặt câu hỏi mà Lạt ma vẫn thích dành cho khán thính giả. 
The chapter ‘Make Your Mind an Ocean’ was an evening lecture given to the general public and attended by several hundred people.Bài “Hãy Mở Tâm Bao La Như Ðại Dương” được giảng vào buổi chiều dành cho công chúng và số người tham dự rất đông.
But of greatest interest, perhaps, is “A Buddhist Approach to Mental Illness.” Có lẽ đề tài hấp dẫn nhất, là “Phật Giáo với Bệnh Tâm Thần”. 
Here Lama met with a group of psychiatrists at Prince Henry’s Hospital, which was at that time a teaching hospital connected with Monash University Medical School. Ở đây ngài gặp hai nhóm bác sĩ tâm thần của bệnh viện Prince Henry và trường đại học y khoa Monash. 
Prior to that it had been affiliated with Melbourne University, and Prince Henry’s was where I studied my clinical medicine and worked for several years after graduation. Tôi đã từng làm việc tại bệnh viện này rất nhiều năm từ khi tốt nghiệp bác sĩ. 
Thus, several of the psychiatrists with whom Lama met that afternoon were former teachers and colleagues of mine, and apart from anything else, I was interested to observe their reaction to my outer transformation (I was in monk’s robes at the time).Vì thế, rất nhiều bác sĩ tâm thần trong nhóm này là thầy và bạn học cũ của tôi, tôi rất thích thú được quan sát những phản ứng của họ khi họ nhìn thấy bộ vẻ bên ngoài của tôi (vì tôi mặc áo cà sa lúc đó). 
The hospital was demolished a few years ago;Bệnh viện bị phá hủy vài năm trước đây. 
the last time I drove by it was but a hole in the ground, a symbol of how much has changed since those halcyon days.Lần lái xe cuối cùng ngang qua đây, tôi chỉ còn thấy một cái lỗ trống trên mặt đất, dấu hiệu của sự suy tàn và đổi thay. 
Anyway, these doctors were delighted to meet and question Lama, and this historic exchange underscores the difference between Western and Buddhist concepts of mental health.Dù sao thì nhóm bác sĩ này cũng rất vui mừng được gặp và được đặt những câu hỏi với Lạt ma, đây cũng là một chứng tích trao đổi sự khác biệt giữa Tây phương và những quan điểm của Phật giáo về bệnh tâm thần.
I would like to thank Rand Engel, Victoria Fremont, Christina Russo and Wendy Cook for their excellent editorial input, and Garrett Brown and Jennifer Martin for their help with the design and production of this booklet.Tôi muốn gửi lời cám ơn đến Rand Engel, Victoria Fremont, Christina Russo và Wendy Cook về những đóng góp tận tình của họ trong việc ấn loát; cũng như Garrett Brown và Jenifer Martin về những trang trí, trình bày và cho xuất bản tập sách này.

– Nicholas Ribush

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *