Kinh Pháp Cú – Phẩm Thế Gian

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya - Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

World
Phẩm Thế Gian
167. Do not follow base desires,167. Chớ theo pháp hạ liệt.
nor live with heedlessness,Chớ sống mặc, buông lung;
do not follow wrong beliefsChớ tin theo tà kiến,
to grow in worldly ways.Chớ tăng trưởng tục trần.
168. Rouse yourself, be diligent,168. Nỗ lực, chớ phóng dật!
in Dhamma faring well.Hãy sống theo chánh hạnh;
Who dwells in Dhamma's happyNgười chánh hạnh hưởng lạc,
in this birth and the next.Cả đời này, đời sau.
169. Fare in Dhamma coursing well,169. Hãy khéo sống chánh hạnh,
in evil courses do not fare.Chớ sống theo tà hạnh!
Who dwells in Dhamma's happyNgười chánh hạnh hưởng lạc,
in this birth and the next.Cả đời này, đời sau.
170. Just as a bubble may be seen,170. Hãy nhìn như bọt nước,
just as a faint mirage,Hãy nhìn như cảnh huyển!
so should the world be viewedQuán nhìn đời như vậy,
that the Death-king sees one not.Thần chết không bắt gặp.
171. Come, look upon this world171. Hãy đến nhìn đời này,
like to a rich, royal chariotNhư xe vua lộng lẫy,
wherein fools lounge at easeNgười ngu mới tham đắm,
but alert ones linger not.Kẻ trí nào đắm say.
172. Whoso was heedless formerly172. Ai sống trước buông lung,
but later lives with heedfulnessSau sống không phóng dật,
illuminates all this worldChói sáng rực đời này.
as moon when free of clouds.Như trăng thoát mây che.
173. Who by wholesome kamma173. Ai dùng các hạnh lành,
covers up the evil doneLàm xóa mờ nghiệp ác,
illumines all this worldChói sáng rực đời này,
as moon when free from clouds.Như trăng thoát mây che.
174. This world is blind-become174. Ðời này thật mù quáng,
few are here who see withinÍt kẻ thấy rõ ràng.
as few the birds break free from netNhư chim thoát khỏi lưới,
so those who go to heavens.Rất ít đi thiên giới.
175. Swans upon the sun's path fly,175. Như chim thiên nga bay,
the powerful through space,Thần thông liệng giữa trời;
conquering Mara and his hostChiến thắng ma, ma quân,
away from the world the wise are led.Kẻ trí thoát đời này.
176. For one who falsely speaks,176. Ai vi phạm một pháp,
who disregards the Dhamma,Ai nói lời vọng ngữ,
who other lives denies:Ai bác bỏ đời sau,
no evil this one will not do.Không ác nào không làm.
177. To heavenly realms the mean don't fare,177. Keo kiết không sanh thiên,
fools magnanimity ne'er acclaim,Kẻ ngu ghét bố thí,
but the one of wisdom rejoices at givingNgười trí thích bố thí,
and happy will be in future lives.Ðời sau, được hưởng lạc.
178. Than o'er the earth sole sovereignty,178. Hơn thống lãnh cõi đất,
than going unto heaven,Hơn được sanh cõi trờì,
than lordship over all the worlds:Hơn chủ trì vũ trụ,
better the Steam-winner's Fruit.Quả Dự Lưu tối thắng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *