Kinh Pháp Cú – Phẩm Tự ngã

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya - Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

Self
Phẩm Tự Ngã
157. If one holds oneself as dear,157. Nếu biết yêu tự ngã,
protected, one protects oneself.Phải khéo bảo vệ mình,
One who's wise should be awareNgười trí trong ba canh,
through all the watches three.Phải luôn tỉnh thức.
158. One should first establish158. Trước hết tự đặt mình,
oneself in what is proper.Vào những gì thích đáng.
One may then teach others,Sau mới giáo hóa người,
and wise, one is not blamed.Người trí khỏi bị nhiễm.
159. As one teaches others159. Hãy tự làm cho mình,
so should one do oneself.Như điều mình dạy người.
Well-tamed, on may tame others,Khéo tự điều, điều người,
oneself to tame is hard.Khó thay tự điều phục !
160. Oneself is refuge of oneself,160. Tự mình y chỉ mình,
who else indeed could refuge be?Nào có y chỉ khác.
By good training of oneselfNhờ khéo điều phục mình,
one gains a refuge hard to gain.Ðược y chỉ khó được.
161. By oneself is evil done,161. Ðiều ác mình tự làm,
it's born of self and self-produced.Tự mình sanh, mình tạo.
Evil grinds the unwise oneNghiền nát kẻ ngu si,
as diamond does the hardest gem.như kim cương, ngọc báu.
162. He whose conduct's very bad162. Phá giới quá trầm trọng,
like oak-tree choked with ivy,Như dây leo bám cây
so he does towards himselfGieo hại cho tự thân,
what enemies would wish.Như kẻ thù mong ước.
163. Easy is what's bad to do,163. Dễ làm các điều ác,
what's harmful to oneself.Dễ làm tự hại mình.
But what is good, of benefit,Còn việc lành, việc tốt,
is very hard to do.Thật tối thượng khó làm.
164. Whatever man unwise relies164. Kẻ ngu si miệt thị,
on evil views and so condemnsGiáo pháp bậc La Hán,
the Teaching of the Arahants,Bậc Thánh, bậc chánh mạng.
or Noble Ones who Dhamma live,Chính do ác kiến này,
he, as a bamboo fruiting,Như quả loại cây lau  [1]
fruits to self-destruction.Mang quả tự hoại diệt.
165. By oneself is evil done,165. Tự mình, điều ác làm
by oneself defiled,Tự mình làm nhiễm ô,
by oneself it's left undone,Tự mình, ác không làm,
by self alone one purified.Tự mình làm thanh tịnh.
Purity, impurity on oneself depend,Tịnh, không tịnh tự mình,
no one can purify another.Không ai thanh tịnh ai!
166. Let none neglect their good166. Dầu lợi người bao nhiêu,
for others' good however great.Chớ quên phần tư lợi,
Know well oneself's own goodNhờ thắng trí tư lợi.
and to that good attend.Hãy chuyên tâm lợi mình.
Chú thích:
[1] Katthaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *