Tổng Lãnh Thiên Thần là ai?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Các Tổng lãnh thiên thần nằm ngoài tôn giáo và văn hóa, các Ngài vượt khỏi không gian và thời gian. Họ có thể nhìn thấu hiện tại, quá khứ và tương lai ngay trong lúc này, họ hướng dẫn và khai sáng cho chúng ta.

Các tổng lãnh thiên thần có thể xuất hiện cùng lúc nhiều người và nhiều nơi trên thế giới. Họ là những đấng ánh vĩ đại và yêu thương chúng ta vô điều kiện. Các Ngài cai quản và hướng dẫn các thần bảo hộ khác để giúp đỡ chúng ta trên thế giới.
Các tổng lãnh thiên thần là những chơn linh ánh sáng tiến hóa cao thượng, các Ngài luôn luôn giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta bằng tình yêu bất cứ khi nào chúng ta kêu đến Ngài nhưng tuyệt nhiên các Ngài không can thiệp vào cuộc sống nếu không có sự yêu cầu của chúng ta.

Có rất nhiều tổng lãnh thiên thần, bên dưới là danh sách các vị được người thế gian chúng ta biết đến.

Michael * Gabriel * Raphael * Uriel * Azrael * Ariel * Arariel * Camael * Cassiel * Dobiel * Dumah * Eisheth * Hadraniel * Haniel * Jerahmeel * Jophiel * Kushiel * Metatron * Nuriel * Pravuil * Raziel * Sachiel * Samael * Samyaza * Tzaphqiel * Yahoel * Zadkiel * Zerachiel

Cấp bậc các thiên thần

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *