Luật trẻ em – Law on Children

Nguồn text Tiếng Việt ở đây Nguồn text Tiếng Anh ở đây Paralleled text by sachsongngu.top QUỐC HỘI THE NATIONAL ASSEMBLY ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ————— Luật số: 102/2016/QH13 Number: 102/2016/QH13 Hà…

Luật giao thông đường bộ 2008 – Law on Road Traffic 2008

Nguồn text Tiếng Việt: ở đây Nguồn text Tiếng Anh: ở đây Paralleled text by: sachsongngu.top QUỐC HỘI THE NATIONAL ASSEMBLY ———– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness Số: 23/2008/QH12 No. 23/2008/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng…