Tiểu sử Dextra

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Dextra is a half-elf.Dextra là bán tinh linh.
Since losing her parents, she has lived alone on the edge of the forest.Từ khi mất cha mẹ, nàng sống một mình ở bìa rừng.
Only having the company of wild beasts and nature, she is simple and direct, much like the animals she shares the forest with. Chỉ có thú dữ và thiên nhiên làm bạn, Dextra giản dị và bộc trực, giống như những con vật ở chung.
She relies on her intuition to survive this harsh environment.Nàng dựa vào trực giác của mình để sống sót ở nơi khắc nghiệt này.
When Dextra met Sinestrea, the first thing that struck her was her smell.Khi Dextra gặp Sinestrea, điều đầu tiên gây ấn tượng với nàng là hương thơm trên người Sinestrea
Sinestrea was like a stray cub, immature and fragile. Sinestrea giống như thú con đi lạc, non nớt và yếu đuối.
Dextra liked her immediately and decided she would protect her no matter what.Dextra thích Sinestrea từ lần đầu gặp mặt và quyết định sẽ bảo vệ Sinestrea bằng mọi giá.
After they met, Sinestrea was tired and used Dextra as a large pillow.Sau khi cả hai gặp nhau, Sinestrea thường cảm thấy mệt mỏi và xem Dextra như một chiếc gối lớn.
Dextra watched Sinestrea’s face as she slept, and she watched her grow up day by day. Dextra ngắm nhìn khuôn mặt của Sinestrea khi ngủ, và khi nàng ngắm Sinestrea, Sinestrea cũng lớn dần theo thời gian.
Together, they lived a simple and happy life on the edge of the forest.Cả hai cùng sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc ở bìa rừng.
But their peace was fleeting.Nhưng yên bình của hai người chỉ thoáng qua trong phút chốc.
Just a few years later, Sinestrea was found by the genocidal murderer hunting her.Vì vài năm sau, kẻ sát nhân cả gia tộc của Sinestrea đã tìm thấy nàng.
“She is my daughter! While I’m alive, you’ll never hurt her!” Dextra yelled, grabbing Sinestrea.“Nó là con gái ta! Miễn là ta còn sống, ngươi sẽ không bao giờ làm hại được nó! ” Dextra hét lên, nắm lấy Sinestrea.
Together, they ran.Cả hai cùng nhau bỏ chạy.
Their journey was difficult, but Dextra was fearless. Cuộc hành trình của hai người thật khó khăn, nhưng Dextra không hề sợ hãi.
Like a beast protecting its food, the thought of giving Sinestrea up never crossed Dextra’s mind.Giống như một con quái thú đang bảo vệ thức ăn của mình, trong tâm trí Dextra chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ Sinestrea.
They ran until the roots of the World Tree blocked their path, and Dextra knew what she had to do.Hai người chạy cho đến khi đụng phải của rễ của Cây Thế giới chặn đường, và Dextra biết mình phải làm gì.
Without hesitation, she sacrificed her elven blood to help Sinestrea return to the human world.Không do dự, Dextra hy sinh dòng máu tinh linh của mình để giúp Sinestrea trở lại thế giới loài người.
Sinestrea couldn’t let Dextra die to save her, so she poured her blood into Dextra’s body.Sinestrea không thể để Dextra chết vì cứu mình, vì vậy Sinestrea đã trút máu của mình vào cơ thể Dextra.
This brought Dextra back, and the two have been connected ever since.Điều này đã đưa Dextra trở lại và cả hai kết nối kể từ đó.
Dextra licked Sinestrea’s blood.Dextra liếm những giọt máu đỏ của Sinestrea.
It was the same smell she loved from the first time they met. Đó cũng là mùi mà nàng yêu thích ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.
“Sinestrea, I’ll help you kill the enemy.“Sinestrea, ta sẽ giúp nàng tiêu diệt kẻ thù.
Then we can go back into the forest and live happily again.” Sau đó chúng ta có thể quay trở lại rừng và sống cuộc đời hạnh phúc như xưa. .”

Dextra

Nguồn text Tiếng Anh ingame, sachsongngu.top dịch sang Tiếng việt và sắp text.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *