Bên trong Trái đất là gì?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

The Earth’s interior is composed of four layers, three solid and one liquid—not magma but molten metal, nearly as hot as the surface of the sun. The deepest layer is a solid iron ball, about 1,500 miles (2,400 kilometers) in diameter. …

Bên trong Trái đất bao gồm bốn lớp, ba lớp chất rắn và một lớp chất lỏng – không phải magma mà là kim loại nóng chảy, nóng gần bằng bề mặt của mặt trời. Lớp sâu nhất là quả cầu sắt đường kính khoảng 1500 dặm.

National Geographic

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *