Hành tinh nào nóng nhất trong hệ mặt trời?

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Venus is the second planet from the sun and has a temperature that is maintained at 462 degrees Celsius, no matter where you go on the planet. It is the hottest planet in the solar system.

Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời và có nhiệt độ duy trì ở mức 462 độ C, bất kể bạn đi đâu trên hành tinh này. Nó là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *