Chuyện gì xảy nếu Trái Đất ngừng quay?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

If the Earth stopped spinning suddenly, the atmosphere would still be in motion with the Earth’s original 1100 mile per hour rotation speed at the equator. … This means rocks, topsoil, trees, buildings, your pet dog, and so on, would be swept away into the atmosphere.

Nếu Trái đất ngừng quay đột ngột, bầu khí quyển sẽ vẫn chuyển động với tốc độ quay ban đầu của Trái đất là 1100 dặm / giờ tại đường xích đạo. … Điều này có nghĩa là đá, lớp đất mặt, cây cối, nhà cửa và con chó cưng của bạn, v.v., sẽ bị cuốn vào bầu khí quyển.

NASA

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *