Tại sao chúng ta phải thở?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Not only does breathing provide your body with necessary oxygen, but it also rids the body of waste like carbon dioxide. To get rid of carbon dioxide, your blood delivers it to the capillaries surrounding your alveoli. In the alveoli, the carbon dioxide moves into the lungs, where it leaves the body when you exhale.

Thở không chỉ cung cấp cho cơ thể chúng ta lượng oxy cần thiết mà còn thải ra các chất thải như carbon dioxide. Để loại bỏ carbon dioxide, máu đưa nó đến các mao mạch xung quanh phế nang. Trong các phế nang, carbon dioxide di chuyển vào phổi, nơi nó rời khỏi cơ thể khi thở ra.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *