Quạ và thiên nga

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

A Raven & a Swanquạ và thiên nga
A Raven, which you know is black as coal, was envious of the Swan, because her feathers were as white as the purest snow.Một con Quạ, như bạn vẫn biết đấy, đen như than, nhưng lại đi ganh ghét với một con Thiên Nga, vì bộ lông của Thiên Nga luôn trắng đẹp như bông.
The foolish bird got the idea that if he lived like the Swan, swimming and diving all day long and eating the weeds and plants that grow in the water, his feathers would turn white like the Swan's. Quạ ngu ngốc một hôm bỗng nảy ra một ý nghĩ, rằng nếu nó cứ sống như Thiên Nga, tức là cứ bơi lội và vùng vẫy suốt ngày trong nước, và ăn cây cỏ rong rêu mọc dưới nước, ắt bộ lông nó sẽ trắng ra được như bộ lông của Thiên Nga vậy.
So he left his home in the woods and fields and flew down to live on the lakes and in the marshes.Thế là Quạ liền bỏ rừng bay về vùng sông hồ và đầm lầy để sống.
But though he washed and washed all day long, almost drowning himself at it, his feathers remained as black as ever. Nhưng dù cho nó ra sức tắm giặt suốt ngày này qua ngày khác, có lúc mệt quá sắp chết đuối, bộ lông của nó vẫn cứ đen như ngày nào vậy.
And as the water weeds he ate did not agree with him, he got thinner and thinner, and at last he died. Và khi rong rêu trong nước ăn vào không phù hợp với cái dạ dày của nó, nó càng ngày càng gầy đét, và cuối cùng, ngã lăn ra chết.
A change of habits will not alter nature.Thay đổi thói quen không làm thay đổi được bản chất