Tài khoản dài hạn

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

– Long term assets: Tài sản dài hạn
211 – Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình
2111 – Building & Architectonic model: Nhà cửa, vật kiến trúc
2112 – Equipment & machine: Máy móc, thiết bị
2113 – Transportation & transmit instrument: Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114 – Instrument & tools for management: Thiết bị, dụng cụ quản lý
2115 – Long term trees, working & killed animails: Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
2118 – Other fixed assets: Tài sản cố định khác
212 – Fixed assets of finance leasing: Tài sản cố định thuê tài chính
213 – Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình
2131 – Land using right: Quyền sử dụng dất
2132 – Establishment & productive right: Quyền phát hành
2133 – Patents & creations: Bản quyền, bằng sáng chế
2134 – Trademark: Nhãn hiệu hàng hoá
2135 – Software: Phần mềm máy tính
2136 – License & concession license: Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
2138 – Other intangible fixed assets: TSCĐ vô hình khác
214 – Depreciation of fixed assets: Hao mòn TSCĐ
2141 – Tangible fixed assets depreciation: Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142 – Financial leasing fixed assets deprecition: Hao mòn tài sản thuê TC
2143 – Intangible fixed assets depreciation: Hao mòn TSCĐ vô hình
2147 – Investment real estate depreciation: Hao mòn bất động sản đầu tư
217 – Investment real estate : Bất động sản đầu tư
221 – Investment in equity of subsidiaries: Đầu tư vào công ty con
222 – Joint venture capital contribution: Vốn góp liên doanh
223 – Investment in joint- venture: Đầu tư vào công ty liên kết
228 – Other long- term investments: Đầu tư dài hạn khác
2281 – Stock: Cổ phiếu
2282 – Bonds: Trái phiếu
2288 – Other long term investment: Đầu tư dài hạn khác
229 – Provision for long term investment devaluation: Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
241 – Capital construction in process: Xây dựng cơ bản dở dang
2411 – Fixed assets purchases: Mua sắm TSCĐ
2412 – Capital construction: Xây dựng cơ bản
2413 – Major repair for fixed assets: Sửa chữa lớn TSCĐ
242 – Long term prepaid expenses: Chi phí trả trước dài hạn
243 – Deffered income tax assets: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244 – Long term collateral & deposit: Ký quỹ, ký cược dài hạn