Thỉnh triệu pháp

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Giới thiệu
Chương một: Bản chất các thực thể

 • Hành tinh
 • Thiên thần
 • Nguyên tố
 • Quỷ
 • Goetic
 • Dạng Thần
 • Olympic
 • Hình ảnh nguyên mẫu
 • Các Đấng cõi Trung giới

Chương hai: Luyện tập pháp thuật

 • Bài tập một
 • Bài tập hai
 • Bài tập ba
 • Bài tập bốn
 • Bài tập năm

Chương ba: Nghi lễ mở đầu

 • Tiểu nghi lễ trục xuất ngôi sao năm cánh
 • Tiểu nghi lễ trục xuất ngôi sao sáu cánh
 • Nghi lễ trụ giữa
 • Nghi lễ mở đầu của Watchtower

Chương bốn: Thực hành pháp thuật

 • Vũ khí nguyên tố của hệ thống pháp thuật bình minh vàng
 • Đũa phép – Hỏa
 • Cái tách – Thủy
 • Dao găm – Không khí (Phong)
 • Ngôi sao năm gốc – Thổ
 • Bảng Nguyên Tố
 • Bảng Liên Kết
 • Khác

Chương năm: Nghi lễ hiến tế

 • Nghi lễ dâng đũa/kiếm phép
 • Dâng vũ khí nguyên tố
 • Nghi lễ dâng phép

Chương sáu: Lý thuyết pháp thuật

 • Pháp thuật
 • Cấm thư

Chương bảy: Thỉnh triệu đến cõi trung giới

 • Bốn yếu tố triệu hồn đến cõi trung giới
 • Giữ mối liên kết đã thiết lập
 • Nghi thức triệu thỉnh đến cõi trung giới
 • Sử dụng thông tin của các thực thể

Chương tám: Thỉnh triệu đến cõi vật chất

 • Thần đến cõi vật chất
 • Tám yếu tố triệu thỉnh đến cõi vật chất
 • Nghi thức triệu thỉnh đến cõi vật chất
 • Triệu thỉnh thực thể không rõ nguồn gốc

Chương chín: 50 thực thể có thể triệu hồi

 • Thần linh cõi nguyên tố
 • Thần linh hành tinh hoặc cõi Sephiroth
 • Quỷ thần cõi khác

Chương mười: Tạo egregore

 • Tám bước tạo egregore
 • Nghi thức tạo egregore
 • Nghi thức phá hủy egregore

Kết luận

Top