Thánh thuật của pháp sư Abramelin – Quyển hai

Nguyên văn từ The sacred magick of Abramelin the Mage Quyển thứ hai của thánh thuật Được Thượng Đế giao cho Moses, Aaron, David, Solomon, và những vị thánh, nhà tiên tri, giáo chủ khác, truyền dạy trí tuệ thần thánh chân chính. Dịch từ tiếng Do Thái 1458 QUYỂN THỨ HAI CỦA THÁNH THUẬT…

Thánh thuật của pháp sư Abramelin – Quyển một

Nguyên văn từ The sacred magick of Abramelin the Mage Quyển đầu tiên của thánh thuật Được Thượng Đế giao cho Moses, Aaron, David, Solomon, và những vị thánh, nhà tiên tri, giáo chủ khác, truyền dạy trí tuệ thần thánh chân chính. Dịch từ tiếng Do Thái 1458 QUYỂN THỨ NHẤT CỦA PHÉP THÁNH…

Thánh thuật của pháp sư Abramelin – Giới thiệu

Cuốn sách này đã được S.L.M. Mathers dịch từ một bản thảo bằng tiếng Pháp vào thế kỷ 15. Quyển sách này có ảnh hưởng rất lớn đến nghi thức phép thuật hiện đại, và được trích dẫn như ảnh hưởng chính đối với Aleister Crowley. Abraham của Würzburg, một nhà sử thi và là…

Top