Chương I – Chapter I

Nguồn text Tiếng Việt: ở đây Nguồn text Tiếng Anh: ở đây Paralleled text by: sachsongngu.top   QUỐC HỘI THE NATIONAL ASSEMBLY ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness —————- Số: 52/2014/QH13 Number: 52/2014/QH13 Hà…