Chương IX – Chapter IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHIMPLEMENTATION PROVISIONS
Điều 131. Điều khoản chuyển tiếpArticle 131. Transitional provisions
1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập trước ngày Luật này có hiệu lực thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình tại thời điểm xác lập để giải quyết.1. Marriage and family relations established before this Law takes effect shall be settled in accordance with the law on marriage and family applicable at the time of establishment.
2. Đối với vụ việc về hôn nhân và gia đình do Tòa án thụ lý trước ngày Luật này có hiệu lực mà chưa giải quyết thì áp dụng thủ tục theo quy định của Luật này.2. For cases and matters of marriage and family received by courts before this Law takes effect but not yet settled by the courts, the procedures prescribed in this Law shall apply.
3. Không áp dụng Luật này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ việc mà Tòa án đã giải quyết theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình trước ngày Luật này có hiệu lực.3. This Law shall not be applied to lodging protests according to cassation or review trial procedures with regard to cases and matters which courts have settled in accordance with the law on marriage and family effective before the effective date of this Law.
Điều 132. Hiệu lực thi hànhArticle 132. Effect
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.This Law takes effect on January 1, 2015.
Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.Marriage and Family Law No. 22/2000/QH10 ceases to be effective on the date this Law takes effect.
Điều 133. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhArticle 133. Detailing and implementation guidance
Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.The Government shall detail articles and clauses as assigned in this Law.
Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.The Supreme People’s Court shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Supreme People’s Procuracy and the Ministry of Justice in, guiding articles and clauses as assigned in this Law.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014.This Law was passed on June 19, 2014, by the XIIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 7th session.-
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng
CHAIRMAN
Nguyen Sinh Hung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *