Đánh bắt nhầm, tại sao nó là vấn đề và làm sao để tránh bắt nhầm

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

If you have watched Seaspiracy recently, you may be all too aware of the terrible impacts of a fishing industry that is out of control. Bycatch is just one of those impacts, and it is a huge problem, because it results in millions of sea animals, including endangered and vulnerable species, getting trapped and killed by nets, lines, traps and more.

Nếu bạn đã xem Seaspiracy gần đây, bạn có thể quá hiểu về những tác động khủng khiếp của một ngành đánh bắt cá đang mất kiểm soát. Bắt nhầm chỉ là một trong những tác động đó, và nó là một vấn đề lớn, bởi vì nó dẫn đến việc hàng triệu động vật biển, bao gồm các loài nguy cấp và dễ bị tổn thương, bị mắc kẹt và bị giết bởi lưới, dây, bẫy và nhiều cách khác.

This is not only an ethical problem but an ecological one – as the ocean is an environment full of delicately balanced food chains and ecosystems, that provide a variety of essential services to marine life and life on land. When we remove huge numbers of animals, particularly predators, the knock-on effect for other species and marine ecosystems is devastating. And without marine life there is no human life, so it is in our best interest to protect and conserve the oceans.

Đây không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là vấn đề sinh thái – vì đại dương là một môi trường có đầy đủ các chuỗi thức ăn và hệ sinh thái cân bằng tinh tế, cung cấp nhu cầu thiết yếu cho sinh vật biển và sinh vật trên đất liền. Khi chúng ta loại bỏ một số lượng lớn các loài động vật, đặc biệt là động vật ăn thịt, tác động trực tiếp đối với các loài khác và hệ sinh thái biển bị tàn phá. Và không có sinh vật biển thì không có sự sống của con người, vì vậy lợi ích tốt nhất của chúng ta là bảo vệ và gìn giữ các đại dương.

There is really only one way of doing that right now and that is to stop eating fish.

Thực sự chỉ có một cách để làm điều đó ngay bây giờ và đó là ngừng ăn cá.


WHAT IS BYCATCH? – BẮT NHẦM LÀ GÌ

Industrial fisheries use commercial machinery to catch hundreds, even thousands of fish at once. They use huge trawler nets, gillnets, longlines and traps and pots, resulting in millions of sentient sea creatures, including dolphins, turtles, whales, seabirds and more, getting caught up in the catch and needlessly killed or injured.

Ngành công nghiệp đánh bắt cá sử dụng máy móc thương mại để đánh bắt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con cá cùng một lúc. Họ sử dụng lưới đánh cá khổng lồ, lưới mang, dây câu,lưới bẫy và lưới túi, kết quả là hàng triệu sinh vật biển có tri giác, bao gồm cá heo, rùa, cá voi, chim biển, v.v., mắc vào lưới đánh bắt và bị giết hoặc bị thương không cần thiết.

The Maui dolphin and the North Atlantic right whale are just two of the many endangered species being pushed towards extinction due to excessive bycatch.

Cá heo Maui và cá voi phải Bắc Đại Tây Dương chỉ là hai trong số nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng đang bị đẩy tới mức tuyệt chủng do bị đánh bắt nhầm.

WHY IS BYCATCH A PROBLEM? – TẠI SAO BẮT NHẦM LÀ MỘT VẤN NẠN?
Bycatch causes a number of ethical and ecological problems, the most obvious being the unnecessary deaths of millions of marine animals and the destruction of coral and marine plant life. This creates all kinds of negative effects for the ocean, which are outlined below.

Bắt nhầm gây ra một số vấn đề về đạo đức và sinh thái, rõ ràng nhất là cái chết không cần thiết của hàng triệu động vật biển, tàn phá san hô và đời sống thực vật biển. Điều này tạo ra các loại ảnh hưởng tiêu cực đến đại dương, được nêu dưới đây.


The Effects Of Bycatch – Tác động của việc đánh bắt nhầm

Bycatch means the unnecessary capture and often death of millions of marine animals that were not intended to be caught. These are intelligent and sentient beings who are vital to the health of the oceans and they must be protected to maintain a healthy planet. So, this is an ethical issue but it’s also an ecological one.

Bắt nhầm có nghĩa là đánh bắt không cần thiết và thường làm cái chết hàng triệu động vật biển không có trong dự định đánh bắt. Đây là những sinh vật thông minh và có tri giác quan trọng đối với sức khỏe của đại dương và chúng phải được bảo vệ để duy trì một hành tinh khỏe mạnh. Vì vậy, đây là một vấn đề đạo đức nhưng nó cũng là một vấn đề sinh thái.

Removal of these animals, particularly sharks, dolphins and tuna who are at the top of the food chain, creates negative effects for marine ecosystems. These systems are delicate and rely on stable food chains, so when we overfish and create excessive bycatch, we are artificially interrupting these systems and causing them to collapse.

Việc loại bỏ những loài động vật này, đặc biệt là cá mập, cá heo và cá ngừ, những loài đứng đầu chuỗi thức ăn, tạo ra những tác động tiêu cực cho hệ sinh thái biển. Các hệ thống này rất mỏng manh và dựa vào các chuỗi thức ăn để ổn định, vì vậy khi chúng ta đánh bắt quá mức và bắt nhầm quá nhiều, chúng ta đang làm gián đoạn các hệ thống này và khiến chúng sụp đổ.

These animals also contribute to healthy marine plant life and corals, as their movement helps spread vital nutrients around the oceans and their excrement creates food for plant life. Without these benefits, coral reefs and vital marine plant life will die.

Những loài động vật này cũng góp phần vào đời sống thực vật biển và san hô khỏe mạnh, vì sự di chuyển của chúng giúp lan truyền các chất dinh dưỡng quan trọng xung quanh đại dương và phân của chúng tạo ra thức ăn cho thực vật. Nếu không có những lợi ích này, các rạn san hô và thực vật biển quan trọng sẽ chết.

These problems have knock-on effects, the most important of which is an increase in vulnerability to climate change. Marine plant and animal life is a major carbon sink, so the more we destroy, the less ability the ocean has to store carbon and prevent climate change.

Những vấn đề này có tác động trực tiếp, trong đó quan trọng nhất là sự gia tăng tổn thương trước biến đổi khí hậu. Đời sống động thực vật biển là một bể chứa cacbon lớn, vì vậy chúng ta càng phá hủy nhiều, khả năng lưu trữ cacbon giảm đi, thì việc ngăn ngừa biến đổi khí hậu của đại dương càng giảm.

Are you seeing the pattern? A healthy planet relies heavily on healthy oceans, so the more fish and therefore bycatch we pull from the oceans, the more vulnerable the planet and humans become.

Bạn có thấy một khuôn mẫu không? Một hành tinh khỏe mạnh phụ thuộc rất nhiều vào các đại dương lành mạnh, vì vậy, càng nhiều cá bị bắt nhằm từ các đại dương, thì hành tinh và con người càng trở nên dễ bị tổn thương hơn.

How Many Animals Die From Bycatch? – Có bao nhiêu sinh vật chết vì bị bắt nhầm?

Around 300,000 whales and dolphins are killed every year as bycatch by the fishing industry, making it the most prominent cause of death for these animals.

Khoảng 300.000 con cá voi và cá heo bị giết mỗi năm do đánh bắt nhầm bởi ngành công nghiệp đánh bắt cá, đây là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất cho những loài động vật này.

Around 50 million sharks are killed as bycatch every year.

Khoảng 50 triệu con cá mập bị giết hàng năm do đánh bắt nhầm.

Hundreds of thousands of loggerhead turtles (endangered) and leatherback turtles (critically endangered) are drowned every year by longlines, trawler nets, gill nets and more, discarded careslessly by the fishing industry.

Hàng trăm nghìn con rùa quản đồng (Loài nguy cấp) và rùa luýt (loài cực kỳ nguy cấp) bị chết hàng năm bởi dây câu, lưới kéo, lưới rê, và những loại khác, do ngành đánh bắt vô ý.

These are just a few of the marine species affected by bycatch each year.

Đây chỉ là một vài trong số các loài sinh vật biển bị ảnh hưởng bởi nạn đánh bắt mỗi năm.

BYCATCH STATISTICS – SỐ LIỆU ĐÁNH BẮT NHẦM

About 40 percent of fish caught worldwide are captured unintentionally and are either thrown back dying or left to die on the boat.

Khoảng 40% cá đánh bắt trên toàn thế giới bị bắt không chủ ý và bị ném trở lại đại dương đã chết hoặc để trên tàu cho đến chết.

This amounts to around 38 million tonnes of sea creatures caught as bycatch every year.

Con số này lên tới khoảng 38 triệu tấn sinh vật biển bị đánh bắt hàng năm.

In Pakistan, 1200 dolphins are killed every year in tuna gill net operations.
It is not only marine life that is affected. 300,000 seabirds, including 14 albatross species are killed every year by fishing equipment.

Ở Pakistan, 1200 con cá heo bị giết mỗi năm trong các vụ đánh bắt cá ngừ.
Không chỉ có sinh vật biển bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có 300.000 chim biển, trong đó có 14 loài hải âu bị giết mỗi năm bởi các thiết bị đánh bắt.

HOW TO PREVENT BYCATCH? – LÀM SAO ĐỂ TRÁNH ĐÁNH BẮT NHẦM

The single easiest and most effective way to prevent bycatch, is for more people to stop eating fish. If demand for fish reduces, it will be less economically viable for the fishing industry to continue with fishing practices that cause bycatch.

Cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất để ngăn chặn nạn đánh bắt nhầm là cần nhiều người ngừng ăn cá. Nếu nhu cầu về cá giảm, ngành đánh bắt sẽ kém hiệu quả kinh tế để tiếp tục các hoạt động đánh bắt gây ra việc bắt nhầm.

Furthermore, do not trust sustainability labelling. It is clear that accreditation organizations have lost sight of the definition of sustainability and are not upholding the values consumers would expect. By stopping our consumption of fish altogether, demand for so-called ‘sustainable fish’ will decrease and bycatch will be reduced.

Hơn nữa, đừng tin vào có nhãn “bền vững”. Rõ ràng là các tổ chức công nhận đã đánh mất định nghĩa về tính bền vững và không duy trì các giá trị mà người tiêu dùng mong đợi. Bằng cách chúng ta ngừng hoàn toàn việc tiêu thụ cá, nhu cầu về cái gọi là ‘cá bền vững’ sẽ giảm và sản lượng đánh bắt nhầm sẽ giảm.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *