Kinh Pháp Cú – Phẩm Bông hoa

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya – Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

Flowers
Phẩm Hoa
44. Who will comprehend this earth,44. Ai chinh phục đất này
the world of Yama, and the gods?Dạ ma, Thiên giới này?
Who will discern the well-taught DhammaAi khéo giảng Pháp cú,
as one who's skilled selects a flower?Như người  [1]  khéo hái hoa?
45. One Trained will comprehend this earth,45. Hữu học chinh phục đất,
the world of Yama, and the gods,Dạ ma, Thiên giới này.
One Trained discerns the well-taught DhammaHữu học giảng Pháp cú,
as one who's skilled selects a flower.Như người khéo hái hoa.
46. Having known this froth-like body46. Biết thân như bọt nước,
and awakening to its mirage nature,Ngộ thân là như huyễn,
smashing Mara's flowered shaftsBẻ tên hoa của Ma,
unseen beyond the Death-king go.Vượt tầm mắt Thần chết
47. For one who has a clinging mind47. Người nhặt các loại hoa,
and gathers only pleasure-flowers,Ý đắm say, tham nhiễm,
Death does seize and carry awayBị Thần chết mang đi,
as great flood a sleeping village.Như lụt trôi làng ngủ.
48. For one of desires insatiate48. Người nhặt các loại hoa,
who gathers only pleasure-flowers,Ý đắm say, tham nhiễm,
for one who has a clinging mindCác dục chưa thỏa mãn,
Death the sovereign overpowers.Ðã bị chết chinh phục.
49. Just as a bee in a flower49. Như ong đến với hoa,
harming neither hue nor scentKhông hại sắc và hương,
gathers nectar, flies away,Che chở hoa, lấy nhụy.
so in towns a Wise One fares.Bậc Thánh đi vào làng.
50. Not others' opposition50. Không nên nhìn lỗi người,
nor what they did or failed to do,Người làm hay không làm.
but in oneself should be soughtNên nhìn tự chính mình,
things done, things left undone.Có làm hay không làm.
51. Just as a gorgeous blossom51. Như bông hoa tươi đẹp,
brilliant but unscented,Có sắc nhưng không hương.
so fruitless the well-spoken wordsCũng vậy, lời khéo nói,
of one who does not act.Không làm, không kết quả.
52. Just as a gorgeous blossom,52. Như bông hoa tươi đẹp,
brilliant and sweet-scented,Có sắc lại thêm hương ;
so fruitful the well-spoken wordsCũng vậy, lời khéo nói,
of one who acts as well.Có làm, có kết quả.
53. As from a mass of flowers53. Như từ một đống hoa,
many a garland may be made,Nhiều tràng hoa được kết.
so by one born mortalCũng vậy, thân sanh tử,
should many good deeds be done.Làm được nhiều thiện sự.
54. The fragrance of flowers drifts with the wind54. Hương các loại hoa thơm  [2]
as sandalwood, jasmine of lavender.Không ngược bay chiều gió
The fragrance of the virtuous sweeps the wind,Nhưng hương người đức hạnh
all pervasive is virtue of the good.Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tõa khắp mọi phương trời.
55. Sandalwood or lavender,55. Hoa chiên đàn, già la,
lotus or the jasmine great,Hoa sen, hoa vũ quý.
of these many fragrancesGiữa những hương hoa ấy,
virtue's fragrance is supreme.Giới hương là vô thượng.
56. Faint is this fragrance56. Ít giá trị hương này,
of lavender and sandalwood,Hương già la, chiên đàn ;
but fragrance of the virtuousChỉ hương người đức hạnh,
soars sublime amongst the gods.Tối thượng tỏa Thiên giới.
57. Of those with perfect virtue57. Giữa ai có giới hạnh,
who dwell in heedfulness,An trú không phóng dật.
freed by Final Knowledge:Chánh trí, chơn giải thoát,
Mara cannot know their path.Ác ma không thấy đường.
58. As beside the highroad58. Như giữa đống rác nhớp,
where rubbish in a pit is flungQuăng bỏ trên đường lớn,
there flourishes the lotus bloomChỗ ấy hoa sen nở,
fragrant and the mind's delight.Thơm sạch, đẹp ý người.
59. So among rubbish-beings,59. Cũng vậy giữa quần sanh,
common humans blind-become,Uế nhiễm, mù, phàm tục,
the Perfect Buddha's pupilÐệ tử bậc Chánh Giác,
outshines with wisdom bright.Sáng ngời với Tuệ Tri.
Chú thích:
[1] Thợ làm vòng hoa
[2] Các loại hoa thơm: hương già la, chiên đàn, v.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *