Kinh Pháp Cú – Phẩm Tạp Lục

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya - Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

Miscellaneous
Phẩm Tạp Lục
290. If one should see great happiness290. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ,
in giving up small happinessThấy được lạc lớn hơn,
one wise the lesser would renounceBậc trí bỏ lạc nhỏ,
the greater full-discerning.Thấy được lạc lớn hơn.
291. Who so for self wants happiness291. Gieo khổ đau cho người,
by causing others pain,Mong cầu lạc cho mình,
entangled in anger's tanglesBị hận thù buộc ràng
one's from anger never free.Không sao thoát hận thù.
292. What should be done is left undone292. Việc đáng làm, không làm,
and done is what should not be done,Không đáng làm, lại làm,
ever the pollutions growNgười ngạo mạn, phóng dật,
of those ones proud and heedless.Lậu hoặc ắt tăng trưởng.
293. But for who always practice well293. Người siêng năng cần mẫn,
bodily mindfulness,Thường thường quán thân niệm,
do never what should not be done,Không làm việc không đáng,
and ever do what should be doneGắng làm việc đáng làm,
for mindful ones, the full-aware,Người tư niệm giác tỉnh,
pollutions fade away.Lậu hoặc được tiêu trừ.
294. One's mother and father having slain294. Sau khi giết mẹ cha  [1]
and then two warrior kings,Giết hai vua Sát lỵ  [2]
a realm as well its treasurer,Giết vương quốc, quần thần  [3]
one goes immune, a Brahmin True.Vô ưu, Phạm chí sống.
295. One's mother and father having slain295. Sau khi giết mẹ cha,
and then two learned kings,Hai vua Bà la môn
as well the fifth, a tiger fierce,Giết hổ tướng thứ năm  [4]
one goes immune, a Brahmin True.Vô ưu, Phạm chí sống.
296. Well awakened, they're awake296. Ðệ tử Gotama,
ever the Buddha's pupilsLuôn luôn tự tỉnh giác
who constantly by day, by nightVô luận ngày hay đêm,
are mindful of the Buddha.Thường tưởng niệm Phật Ðà.
297. Well awakened, they're awake297. Ðệ tử Gotama,
ever the Buddha's pupilsLuôn luôn tự tỉnh giác,
who constantly by day, by nightVô luận ngày hay đêm,
are mindful of the Dhamma.Thường tưởng niệm Chánh Pháp.
298. Well awakened, they're awake298. Ðệ tử Gotama,
ever the Buddha's pupilsLuôn luôn tự tỉnh giác,
who constantly by day, by nightVô luận ngày hay đêm,
are mindful of the Sangha.Thường tưởng niệm Tăng già.
299. Well awakened, they're awake299. Ðệ tử Gotama,
ever the Buddha's pupilsLuôn luôn tự tỉnh giác,
who constantly by day, by nightVô luận ngày hay đêm,
are mindful of the body.Thường tưởng niệm sắc thân.
300. Well awakened, they're awake300. Ðệ tử Gotama,
ever the Buddha's pupilsLuôn luôn tự tỉnh giác,
who constantly by day, by nightVô luận ngày hay đêm,
in harmlessness delight.Ý vui niềm bất hại.
301. Well awakened, they're awake301. Ðệ tử Gotama,
ever the Buddha's pupilsLuôn luôn tự tỉnh giác,
who constantly by day, by nightVô luận ngày hay đêm,
in meditation take delight.Ý vui tu thiền quán.
302. Hard's the going-forth, hard to delight in it,302. Vui hạnh xuất gia khó,
hard the household life and dukkha is it too.Tại gia sinh hoạt khó,
Dukkha's to dwell with those dissimilarSống bạn không đồng, khổ,
and dukkha befalls the wanderer.Trôi lăn luân hồi, khổ.
Be therefore not a wanderer,Vậy chớ sống luân hồi,
not one whom dukkha befalls.Chớ chạy theo đau khổ.
303. Who's full of faith and virtue,303. Tín tâm, sống giới hạnh
of substance, high repute,Ðủ danh xưng tài sản,
is honoured everywhere,Chỗ nào người ấy đến,
wherever that one goes.Chỗ ấy được cung kính.
304. Afar the true are manifest304. Người lành dầu ở xa
like Himalayan range,Sáng tỏ như núi tuyết,
yet even here the false aren't seen,Người ác dầu ở gần
they're arrows shot by night.Như tên bắn đêm đen.
305. Alone one sits, alone one lies,305. Ai ngồi nằm một mình,
alone one walks unweariedly,Ðộc hành không buồn chán,
in solitude one tames oneselfTự điều phục một mình
so in the woods will one delight.Sống thoải mái rừng sâu.
Chú thích:
[1] Ái dục và mạn. 
[2] Thường kiến và biên kiến.
[3] 12 xứ
[4] Nghi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *